Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ESEKIƐRI

ESEKIƐRI 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ Kuyie nyíɛ́ kɛ́ m bɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀:
2Onìtì fɔ̃́! Tũntɛ kɛ́cuó nyIsidɑyɛɛri tɑ̃rɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɔbɛ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì.
3Á bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Díndi Isidɑyɛɛribɛ tɑ̃rɛ̀ kɔbɛ nɛ̀ sitɑ̃ɑ̃́ kɔbɛ nɛ̀ yɛkondɑkɛ kɔbɛ nɛ̀ tibiti kɔbɛ kéntɛ́nɛ̀ mí ndi Yiɛ̀ Kuyie n tú mù: N yóó duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ di do mudoò mmu kɛ́puɔ ndi tɔ̀rɛ̀.
4Bɛ̀ bo puɔ ndi wũɔ̃tɔ̀rɛ̀, di tuɔ̀ nyɛ̀ɛ̀ ĩ́nkɛ̀ tihúúntì kɛ̀ yɛ̀ɛ kpɑ́nnɛ́, kɛ̀ n duɔ́ nkɛ̀ di dootitɔbɛ̀ di kuɔ kɛ́dɔú ndɔú di bɔkɛ̀ ììkɛ̀.
5M bo duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ dí kuɔ kɛ́dɔú ndɔú ndi bɔkɛ̀ tɑkɛ́, m bo yɑɑ́ di kṹɔ̃̀ kɛ́fitɛ́ di bɔɔwũɔ̃tɔ̀rɛ̀.
6Di ɛkɛ̀ bo nɑɑ́ tidobontì kɛ̀ di bɔɔwũɔ̃tɔ̀rɛ̀ɛ kpɑ́nnɛ́, di do feu yɛ̀ɛ̀ ĩ́nkɛ̀ iwũɔ̃ kɛ̀ yɛ̀ɛ duó, kɛ̀ di bɔkɛ̀ɛ puɔ nkɛ́deè kɛ̀ di ɔ̃ ntuɔ̀ nyɛ̀ɛ̀ ĩ́nkɛ̀ tihúúntì kɛ̀ yɛ̀ɛ puɔ, di dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ tɛ̃́nkɛ í yó nkpɑɑ́.
7Bɛ̀ bo mpuotì bɛnìtìbɛ̀ di miɛkɛ kɛ̀ di duò kɛ kɔ̃, nkɛ̀ di bɑntɛ́ n túmɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie.
8Nɛ̀ mɛmmɛ n yóó yóu kɛ̀ bɛ̀mɑbɛ̀ɛ yentɛ́mu mudoò miɛkɛ kɛ́nfòù ibotí tɛì n yóó di cíɛ nkɛ̀ di kɔtɛ ìì borɛ̀ i miɛkɛ.
9Di miɛkɛ bɛ̀ɛ̀ bo yentɛ́ kɛ́nkpɑɑ́ fòù bɛ̀ bo dentɛní n kpɛ́í bɛ̀ borɛ̀ ibotí tɛì cuokɛ̀ kɛ tú tidɑɑtì, kɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ɛ yɔkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ yóu mɛbɔɔyɛ̀mmɛ̀ mɛ̀ɛ̀ te kɛ̀ bɛ̀ n yetɛ kɛ m bùtínnɛ́ kɛ tũ̀nnɛ yɛbɔkɛ̀. Dɛ mɔ̀nnì bɛ̀ bo pɛ̃ mbɛmɑ́ɑ̀ mɛyɛi nnɛ̀ isɔkɛ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ kpɛ́í.
10Dɛ mɔ̀nnì kɛ́bɑntɛ́ kɛ dò mmí ndi Yiɛ̀ nKuyie n yí sɔ̃̀ńtɛ́ kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú m bo di bɔntɛ́ dɛ kó mɛyɛi.
11Mɛirɛ ɑ nɔ̀ùtɛ̀ kɛ́cɑtìrɛ̀! Cɑtìrɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ dɑ pĩ nyisíɛ́ Isidɑyɛɛribɛ dɔ̀ɔ̀ ìì sɔkɛ kpɛ́í. Mudoò nɛ̀ dikònnì nɛ̀ mutenkṹṹ dɛɛ̀ yóó bɛ̀ dèè.
12Kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɛ́tirì mutenkṹṹ mbɛ̀ kùɔ, bɛ̀ɛ̀ tɔ̀kɛ́ kɛ̀ mudoò bɛ̀ kùɔ, kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ wɛ̃̀tɛ kɛ nɑ kɛ yentɛ́ dikònnìi bɛ̀ kùɔ, kɛ yɛ̃́ m miɛkɛ yóó bɛ̀ yɛ̀mɛ̀ kɛ̀ dɔ́ mɛ̀mmɛ.
13Bɛcíríbɛ̀ bo nduɔ́ duɔ́ dìì mɔ̀nnì bɛ bɔkɛ̀ cuokɛ̀ kɛ́fitɛ́ bɛ wũɔ̃tɔ̀rɛ̀ sitɑ̃ɑ̃́ simɔu nɛ̀ yɛtɑ̃rɛ̀ yɛmɔu ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ dɛtie ndɛmɔu yɔ nɛ̀ dɛtediɛrɛ̀ dɛmɔu tɑkɛ́, nɛ̀ bɛ̀ tùɔ̀ ndɛ̀ tihúúntì bɛ bɔkɛ̀ kpɛ́í.
14M bo youtɛ n nɔ̀ùtɛ̀ bɛ ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ bɛ ɛìi dɔúnko, kɛ́túótɛ́ dikpɑ́ɑ̀ tɛdɔntɛ̀ kpɛri kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Dibudɑ ɛì, bɛ̀ bo yɛ̀ɛ̀ ɛkɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀. Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑntɛ́ n túmɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie.