Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hizqqeela

Hizqqeela 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAA qaalai taakko hagaadan yaagiiddi yiis;
2“Laa asa na7au, Israa7eela deretukko ne som77uwaa zaarada, eta bolli hananabaa yoota.
3Hagaadan yaaga; ‘Inttenoo, Israa7eela deretoo, Ubbaa Haariya GODAA qaalaa siyite! Ubbaa Haariya GODAI Israa7eela deretuyyoonne keratuyyo, zanggaaratuyyoonne wombbatuyyo hagaadan yaagees; “Be7ite, taani, ta addiniitai intte bolli olaa ehaana; qassi intte goinniyo xoqqa sohotakka xaissana.
4Intte yarshshiyo sohoti qolettana; qassi intte ixaanaa cuwayiyo sohotikka meqerettana. Taani intte asaa intte eeqatu sinttan worana.
5Taani Israa7eela asaa ahaa eta eeqatu sinttan zin77issana; intte meqettaakka intte yarshshiyo sohotu yuushuwan laalana.
6Intte de7iyoosan ubban intte katamatinne intte goinniyo xoqqa sohoti qolettana. Hegaappe denddidaagan intte yarshshiyo sohoti baisanne moorettidaageeta gidana; intte eeqati meqerettananne xayana; intte ixaanaa cuwayiyo sohotikka meqeretti wodhdhana; intte oosoi ubbai pitetti xayana.
7Intte asai shuhettidi, intte giddon kunddana. Taani GODAA gidiyoogaa intte hegan erana.
8“‘“Taani intteppe amaridaageeta paxa ashshana; yaatobare kawotettatu giddon intte laalettana.
9Kessi ekkidi attidaageeti yan omooduwan de7ana. Yan de7iyo wode, eti tana hassayana; qassi eeqau goinniyoogaaninne iitaa oottiyoogan eti tana azzanissidoogaa akeekana. Eti bantta oottido iita oosuwaappenne eta yeellayiya hanotaappe denddidaagan, banttarkka banttana shenetana.
10Qassi taani GODAA gidiyoogaa eti erana. Taani eta bolli iitabaa ehaana giidoogee coo hada baabiso gidenna” yaagees.
11“‘Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Intte kushiyaa baqqite! Intte gediyankka biittaa giirissite! Qassi hagaadan yaagite; ‘Israa7eela asaa sheneyiya oosuwaayyo aayye7ana!’ yaagite. Aissi giikko, eti olan, koshaaninne boshan wurana.
12Haahuwan de7iyaagee boshan haiqqana; matan de7iyaagee olan haiqqana; qassi paxa attidaagee koshan haiqqana. Hegaadan oottada, taani ta hanqquwaa eta bolli wurssana.
13Eta asaa ahai eta eeqaa matan, eti yarshshiyoosaa yuushuwan, xoqqa keratu bollinne deretu kiikiyaa bolli, irxxa mittaa garssan, daro bonccoi de7iyo ettaa garssan, bantta eeqatussi yarshshuwaa xuuggido sohuwan ubban kunddido wode, eti taani GODAA gidiyoogaa erana.
14Qassi taani ta kushiyaa eta bolli yeddada, eti de7iyo biitta ubbaa, bazzuwaappe biidi Ribila giyo katamaa gakkanaashin, bashshanne baisa oottana. Taani GODAA gidiyoogaa eti hegan erana” yaagees’ yaaga” yaagiiddi yiis.