Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hizqqeela

Hizqqeela 41

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hegaappe simmidi, he bitanee tana Beeta Maqidasiyan de7iya Geeshsha Sohuwaa gelissiis. He Geeshsha Sohuwaa godaa orddetettaa likkiis; likkin 6 wara gidiis.
2Penggiyaa gomppai qassi 10 wara gidiis. Haddirssaaranne ushachchaara de7iya godatu gomppai ichchashu ichchashu wara. Qassi i Geeshsha Sohuwaa likkiis; likkin zananai 40 wara, gomppaikka 20 wara gidiis.
3Hegaappe guyyiyan, qol77o geliis. He geliyo penggiyaa godaa orddetettaa likkiis; likkin 2 wara gidiis. Penggiyaa gomppai 6 wara gidiis; haddirssaaranne ushachchaara de7iya godatu gomppai laappun laappun wara.
4Qassi i qol77uwaa likkiis; likkin zananai 20 wara, gomppaikka 20 wara gidiis. Hegaappe guyyiyan i tana, “Hagee Ubbaappe Aadhdhiya Geeshsha Sohuwaa” yaagiis.
5He bitanee Beeta Maqidasiyaa godaa likkiis; likkin orddetettai 6 wara gidiis. He godaara oiqettidi, Beeta Maqidasiyaa yuushuwan keexettida oiddu oiddu wara aakkiya daro kifileti de7oosona.
6He kifileti issoi issuwaa bolli keexettida heezzu pooqe gidishin, issi issi pooqiyau hasttamu kifileti de7oosona. Zamadaa yeggiyo mittai Geeshsha Sohuwaa giddo gelenna mala, koiro godaara oisettidi, hara shuchchaa wottidosona.
7He shuchchai garssa wurssetta pooqiyan orddido gishshaunne pude shiiqiiddi lee7iyo gishshau, kifiletikka pude shiiqiyo wode, aakki aakkidi boosona. Koiro wuigiyaappe giddo pooqiyaara kanttidi, killi wurssetta pooqiyaa gakkanaashin efiya xekkati de7oosona.
8Taani Beeta Maqidasiyaa yuushuwan xoqqu giida baasoi de7iyaagaa be7aas. A yuushuwan de7iya kifileti he baasuwaa bollan keexettidosona; he baasoi giddo dabaabaappe 6 wara xoqqees.
9He kifiletu godaa orddetettai 5 wara. Kifileta geliyo naa77u penggeti, issoi huuphessa baggaara, issoi qassi tohossa baggaara de7oosona; qassi he kifiletu yuushuwan de7iya baasuwaa aahotettai 5 wara. Beeta Maqidasiyaa baasuwaappenne giddo dabaaban de7iya kifiletuppe gidduwan de7iya mela sohoi 20 wara.
12Beeta Maqidasiyaappe arggo baggaara de7iya mela sohuwaappe hefintta baggaara issi keettai de7ees. He keettaayyo zananai 90 wara; gomppaikka 70 wara. He keettaa godai 5 wara ordde.
13He bitanee Beeta Maqidasiyau kare baggaa likkiis; likkin zananai 100 wara. Beeta Maqidasiyaa zokkossaappe biidi, hini arggo bagga keettaa zokkossaa gakkanaashin de7iya sohuwaa likkin, 100 wara gidiis.
14Arshsho baggaara de7iya Beeta Maqidasiyaa gomppai naa77u mela sohota gujjidi likkin, 100 wara aakkees.
15Naa77u baggaarakka de7iya kanttiyo sohota gujjidi, arggo baggaara de7iya keettaa zananaa likkiis; likkin 100 wara gidiis. Beeta Maqidasiyaa Geeshsha Sohoi, a qol77oinne a baranddai
16wuigiyaappe biidi, maskkooteta gakkanaashin, mittan licetti uttiis; maskkootetikka mittan licetti uttidosona.
17Beeta Maqidasiyaayyo so bagga kifiletu godai penggetuppe bollau aadhdhana gakkanaashin, zambbatunne kiruubetu misiletun alleeqetti uttiis; kifiliyan yuuyi aadhdhanaashinkka zambbaa misileenne kiruubiyaa misilee walahan meretti uttiis. Kiruubetussi ubbaassi naa77u naa77u som77oi de7ees.
19Issi baggaara asa som77o milatiyaagee zambbaa misiliyaakko xeellees; qassi hara baggaara gaammo som77o milatiyaagee zambbaa misiliyaakko xeellees.
20Wuigiyaappe denddidi biidi, penggetuppe bolla baggan de7iyo sohuwaa gakkanaashin, godaa yuusho ubbai hegaadan alleeqettiis.
21Beeta Maqidasiyaa pengge qosilettati ubbai oiddu zooze gididi masettidaageeta; eti ubbaikka issi likke. Ubbaappe Aadhdhida Geeshsha Sohuwaa geliyoosaa sinttan

22mittaappe merettida yarshshiyoosaa milatiyaabi beettees. Ikka oiddu zooze gididi, gomppaikka zananaikka lagge; eti naa77aikka naa77u naa77u wara; ayyo geesai qassi heezzu wara. Zoozetu tuussati, gedetinne miyyiyaara de7iya sanqqati ubbaikka mittaappe oosettidaageeta. He bitanee tana, “Hagee GODAA sinttan de7iya xaraphpheezaa” yaagiis.
23Geeshsha Sohuwaayyo issi penggee de7ees; qassi ubbaappe aadhdhida geeshsha sohuwaayyo issi penggee de7ees.
24Issi issi penggiyaayyo gidduwan dakkotidi dooyettiya naa77u sanqqati de7oosona.
25Geeshsha Sohuwaa godatu bolli merettidoogaadan, penggetu sanqqatu bollikka kiruubetunne zambbatu misilee meretti uttiis. Baranddaappe bolla baggaara sinttau zooxida kaarai mittaappe oosettidaagaa.
26He baranddaa godatu miyyiyan maskkooteti de7oosona. Godatikka zambbaa misiliyan alleeqettidosona.