Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - ESEKIELA

ESEKIELA 41

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Vadaeni unai tau ese Dubu Helaga lalonai lau ia hakaua vareai, bona ia ese Helaga Gabuna ena vareai gabuna ena du edia lababa ia abia, 3 mita.
2Raka vareai gabuna ena lababa be 5 mita, bona ena haba ruaosi edia udunana be 2.5 mita. Bona ia ese danu Helaga Gabuna ena bada ia abia, ena lata be 20 mita bona ena lababa be 10 mita.
3Unai neganai unai tau be lalona momokani daiutu dekenai ia raka vareai, ia ese unai daiutu ena raka vareai du ruaosi edia lababa ia abia, 1 mita. Ena raka vareai gabuna ena lababa be 3 mita, bona ena haba ruaosi edia udunana be 3.5 mita.
4Ia ese unai lalona momokani daiutu ena bada ia abia, iena lata be 10 mita, bona iena lababa danu be 10 mita. Vadaeni ia ese lau ia hamaoroa, ia gwau, “Inai be Helaga Herea Gabuna.”
5Vadaeni unai tau ese Dubu Helaga ena habana ena udunana ia abia, 3 mita. Inai haba ena badibadinai be daiutu maragidia idia noho, edia lababa be 2 mita. Inai daiutu ese Dubu Helaga idia hagegea, ena haba ibounai edia badibadinai.
6Inai daiutu be sitori toi dekenai, bona edia sitori ta ta dekenai be daiutu 30 idia noho. Dubu Helaga ena haba be henuna kahana dekenai iena udunana be bada, bona sitori ta ta dekenai ia daekau neganai iena udunana be ia maragi sisina lao. Unai dainai sitori ibounai dekenai daiutu be mai edia helai namonamo gabudia, haba ena latanai, bona bolta be haba dekenai idia gwadaia lasi.
7Vadaeni inai haba ena badibadinai idia noho daiutu edia lababa be idia bada lao, henuna sitori dekena amo ia lao bona ataiai sitori dekenai, Dubu ena haba ena udunana ia maragi lao hegeregerena. Dubu ena haba dekenai vadavada ia daekau lao, unai dekena amo taunimanima be henuna sitori dekena amo idia daekau lao ela bona sitori namba 2, bona sitori namba 2 dekena amo idia daekau lao ela bona sitori namba 3.
8Lau itaia danu unai daiutu ibounai edia murimurina habana ena lababa be 2.5 mita. Dubu ena mirigini kahana ena daiutu ibounai be mai edia iduara ta, diho kahana daiutu ibounai danu be mai edia iduara ta. Lau itaia danu, patapata ta, ia dekenai taunimanima idia raka diba gauna ese Dubu Helaga ia hagegea. Inai patapata ena lababa be 2.5 mita, bona iena ataiai, tano dekena amo be 3 mita. Dubu ena haba badibadinai daiutu maragidia edia badina nadidia danu edia ataiai, tano dekena amo be 3 mita. Inai patapata, o raka gabuna, bona hahelagaia taudia edia daiutu edia huanai be ariara ta, ena lababa 10 mita. Inai ariara, bona inai hahelagaia taudia edia daiutu danu, be Dubu Helaga ena kahana kahana dekenai idia noho.
12Dubu Helaga ena dina diho kahana dekenai ia noho ariara ena dokona dekenai be ruma ta, ena lata be 45 mita, bona ena lababa be 35 mita. Iena haba, idia hagegea gauna ena udunana be 2.5 mita.
13Unai tau ese Dubu Helaga ena lata ia abia, 50 mita. Bona Dubu Helaga ena murina kahana haba, ariara hanaia ela bona dina diho kahana ruma ena murina kahana haba danu be 50 mita.
14Bona Dubu Helaga ena dina daekau kahana, mai ena kahana bona kahana, lalona ariara ena lababa unai, be 50 mita danu.
15Unai tau ese Dubu Helaga ena dina diho kahana dekenai ia hahetoha, ena lata, mai ena haba ruaosi danu be 50 mita. Dubu Helaga ena dehe, ena Helaga Gabuna, bona ena Helaga Herea Gabuna.
16edia lalona habadia be au reirei namodia dekenai idia koua, edia foloa dekena amo ela bona edia uindo dekenai. Edia uindo danu be au dekenai idia koua diba.
17Dubu Helaga ena lalona habadia ibounai edia latanai, ela bona iduara edia ataiai, be laulau namodia idia koroa.
18Inai laulau be pama audia bona kerubi aneru. Kerubi bona pama audia idia koroa, ta ta edia gabu dekenai unai haba ibounai edia latanai. Kerubi ibounai be mai edia vairadia rua.
19Edia vairana ta be taunimanima ena vairana bamona, inai vairana ese pama auna ta kahana ta dekenai ia itaia noho, bona edia vairana ta be laiona ena vairana bamona, ia ese pama auna kahana ma ta dekenai ia itaia noho. Inai bamona laulaudia ese Dubu Helaga ena lalonai kahana ibounai dekenai idia koroa,
20Dubu ena foloa ela bona iduara edia ataiai.
21Helaga Gabuna ena iduara idia dogoatao stadi ruaosi be sikoea, idia be kahana 4 audia. Helaga Herea Gabuna ena iduara ena vairana dekenai,

22be pata helagana ta, au gauna, ena ataiai be 1.5 mita bona iena lata bona lababa be 1 mita. Iena kona bona iena badina bona iena haba be au dekena amo idia karaia. Unai tau ese lau ia hamaoroa, ia gwau, “Inai pata be Lohiabada ena vairana dekenai ia noho gauna.”
23Dubu Helaga ena Helaga Gabuna bona iena Helaga Herea Gabuna ruaosi edia iduara be kahana rua rua gaudia.
24Iduara ta ta be mai edia kahana rua rua, bona kahana ruaosi be mai edia hinisi, bona iduara ena huana dekenai idia kehoa.
25Helaga Gabuna ena iduara edia kopidia latanai be pama audia bona kerubi edia laulaudia idia koroa, haba dekenai idia koroa bamona. Bona dehe ena murimurina kahana be mai ena guhi, au reirei dekena amo idia karaia.
26Dehe ena kahana kahana habadia dekenai be uindo latadia, to maragidia, bona uindo edia kahana kahana dekenai be pama audia laulaudia idia koroa.