Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Ezequiel

Ezequiel 41

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Unya gidala ako sa tawo ngadto sa balaang dapit sa templo ug gisukod ang mga haligi sa pultahan—unom ka cubit ang gilapdon sa matag kilid.
2Napulo ka cubit ang gilapdon sa pultahan; lima ka cubit ang gitas-on sa bungbong sa matag kilid niini. Unya gisukod sa tawo ang tanang bahin sa balaang dapit—mikabat ug 40 ka cubit ang gitas-on ug 20 ka cubit ang gilapdon.
3Unya miadto ang tawo sa labing balaang dapit ug gisukod ang mga haligi sa pultahan—duha ka cubit, ug unom ka cubit ang gilapdon sa pultahan. Pito ka cubit ang gilapdon sa matag kilid sa bungbong.
4Unya gisukod niya ang gitas-on sa lawak—20 ka cubit. Ang gilapdon niini hangtod sa atubangan sa templo— mikabat ug 20 ka cubit. Unya miingon siya kanako, “Mao kini ang labing balaan nga dapit.”
5Unya gisukod sa tawo ang bungbong sa balay—mikabat kini ug unom ka cubit ang gibag-on. Upat ka cubit ang gilapdon sa matag kilid sa lawak libot sa balay.
6Adunay mga kilirang lawak sa tulo ka andana, ang usa ka lawak ibabaw sa usa, 30 ka mga lawak sa matag andana. Adunay mga tindoganan nga gipalibot sa bungbong sa balay, aron pasandigan sa kilirang mga lawak, tungod kay walay tukod ang bungbong sa balay.
7Busa gipalapad ang kilirang mga lawak nga palibot pataas, kay nagakalapad ug nagakataas ang balay sa tanang bahin; gipalapdan ang mga lawak ingon nga gipatas-an ang balay, ug paingon sa taas ang hagdanan ngadto sa labing taas nga bahin, agi sa tungang bahin.
8Unya nakita ko ang taas nga bahin sa tanang palibot sa balay, ang patukoranan sa kilirang mga lawak; mikabat ug unom ka cubit ang gitas-on sa igsusukod nga sungkod sa tawo.
9Lima ka cubit ang gilapdon sa bungbong sa kilirang mga lawak nga dapit sa gawas. Adunay hawan nga bahin sa gawas niini nga mga lawak sa balaang dapit.
10Sa pikas bahin niining hawan nga dapit mao ang gawas nga mga lawak alang sa mga pari; mikabat ug 20 ka cubit ang gilapdon libot sa balaang dapit.
11Adunay mga pultahan sa kilirang mga lawak gikan sa laing hawan nga dapit—anaa sa amihanang dapit ang usa ka agianan, ug anaa sa habagatang bahin ang usa. Lima ka cubit ang gilapdon sa palibot niining hawan nga dapit.
1270 ka cubit ang gilapdon sa gambalay nga nakaatubang sa hawanan sa kasadpang bahin. Lima ka cubit ang gibag-on sa paril nga nakapalibot niini, ug ang gitas-on niini mikabat ug 90 ka cubit.
13Unya gisukod sa tawo ang balaang dapit—mikabat ug 100 ka cubit ang gitas-on niini. Ang nakalahi nga gambalay, ang paril niini, ug ang hawanan mikabat ug 100 ka cubit usab ang gitas-on.
14100 ka cubit usab ang gilapdon sa atubangan sa hawanan nga anaa sa atubangan sa balaang dapit.
15Unya gisukod sa tawo ang gitas-on sa gambalay nga anaa sa likod sa balaang dapit sa kasadpang bahin niini, ug ang mga balkon sa matag kilid—mikabat ug 100 ka cubit. Ang balaang dapit ug ang portico,
16ang kinasulorang mga paril ug ang mga bintana, lakip ang gagmay nga mga bintana, ug ang mga balkon libot sa tulo ka andana, gihaplakan tanan ug kahoy.
17Ibabaw sa agianan pasulod sa kinasuloran sa balaang dapit ug adunay sinukod nga dayandayan subay sa mga bungbong.
18Gidayandayanan kini ug mga kerubin ug mga palmera; gipatung-an sa palmera ang matag kerubin, ug adunay duha ka nawong ang matag kerubin:

19nag-atubang sa palmera ang nawong sa tawo sa usa ka kilid, ug nag-atubang sa palmera ang nawong sa batan-ong liyon sa pikas nga bahin. Gikulit kini sa tanang bahin sa balay.
20Gikan sa yuta hangtod sa agianan, gikulit ang kerubin ug ang palmera sa gawas sa paril sa balay.
21Kuwadrado ang mga haligi sa ganghaan sa balaang dapit. Ang ilang hulagway sama sa hulagway sa
22kahoy nga halaran atubangan sa balaang dapit, diin tulo ka cubit ang gihabogon ug duha ka cubit ang gitas-on sa matag kilid. Hinimo sa kahoy ang mga haligi sa kilid, ang pasukaranan, ug ang rehas. Unya miingon ang tawo kanako, “Mao kini ang lamesa nga anaa sa atubangan ni Yahweh.”
23Adunay duha ka pultahan alang sa balaang dapit ug sa labing balaang dapit.
24Kini nga mga pultahan adunay duha ka binisagrahan nga sira nga nagtabon niini, duha ka sira alang sa usa ka pultahan ug duha ka sira alang sa lain pang pultahan.
25Gikulit kini sa mga sira sa balaang dapit—nga gidayandayanan ug mga kerubin ug mga palmera ang mga paril, ug giatopan ug kahoy ang ibabaw sa portico nga anaa sa atubangan.
26Adunay gagmay nga mga bintana ug mga palmera sa matag kilid sa portico. Mao kini ang kilirang mga lawak sa balay, ug aduna usab kini gipasubra nga mga atop.