Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ezekiɛli

Ezekiɛli 41

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɔ̃ à ma sɛ gɛ̃̀manↄ Lua kpɛ́u a kpɛɛlɛ, ↄ̃ à a lɛ́ gĩↄ yↄ̃̀, a yàasa gã̀sĩsuu soolosooloɛ ↄplaai ń zɛɛio.
2A lɛ́ yàasa gã̀sĩsuu kwiɛ, a lɛ́ gĩↄ yàasa sↄ̃ gã̀sĩsuu sↄ́sↄoɛ. Kpɛɛlɛpi gbã̀a gã̀sĩsuu blaɛ, a yàasa sↄ̃ bao.
3À gɛ̃̀ kpɛa, ↄ̃ à a lɛ́ lipɛlɛↄ yↄ̃̀, a yàasa gã̀sĩsuu plapla. A lɛ́pi yàasa gã̀sĩsuu sooloɛ, a lɛ́ gĩↄ yàasa soplapla.
4Kpɛapi gbã̀a ń a yàasao gã̀sĩsuu baobaoɛ. Ɔ̃ a òmɛɛ: Luakukĩi zálalan kɛ.
5Ɔ̃ à Lua kpɛ́ gĩ yↄ̃̀, a yàasa gã̀sĩsuu sooloɛ, mɛ́ kpɛ́nɛ pↄ́ liaa Lua kpɛ́i ↄplaai ń ↄzɛɛio ń a kpɛo yàasa gã̀sĩsuu síiↄ̃ɛ.
6Kpɛ́nɛpiↄ didikↄ̃a lɛɛ àaↄ̃, a zĩ́lɛ baakwi, a guo baakwi, a musu baakwi. Lua kpɛ́ gbɛ pↄ́ kú musuↄ yàasa kɛ̃́sãa zĩ́lɛpↄↄi, kpɛ́nɛpiↄ zadaa yã́i, kɛ́ wasu Lua kpɛ́pi gĩ fↄ̃o yã́i.
7Màa kpɛ́nɛ pↄ́ liaa Lua kpɛ́i didiakↄ̃api musu yàasa dɛ a zĩ́lɛa. A dɛdɛkĩi vĩ e a musupↄuɛ.
8Má è wà gbɛ kpàlɛ, a lɛsĩ gã̀sĩsuu sooloɛ, ↄ̃ wà gbàsa Lua kpɛ́pi dↄ̀wà.
9Lua kpɛ́ kpɛ́nɛↄ bàasi oi gĩ gèele gã̀sĩsuu sↄoɛ. Gu pↄ́ da Lua kpɛ́
10ń sa'onaↄ kpɛ́ↄ zãnguo yàasa gã̀sĩsuu baoɛ.
11Kpɛ́nɛpiↄ lɛ́ mɛ̀n pla mɛ́ bↄ̀ uawa, mɛ̀ndo gugbãntoo oi, mɛ̀ndo gɛↄmidↄkĩi oi. Gbɛkpalɛa pↄ́ lìaai yàasa gã̀sĩsuu sↄoɛ.
12Bɛ'aɛ oi kpɛ́ pↄ́ a lɛ́ ɛlɛa Lua kpɛ́piwa yàasa gã̀sĩsuu bàaↄ̃kwiɛ, a gbã̀a sↄ̃ basiiↄ̃kwi. A gĩ gèele píi gã̀sĩsuu sↄoɛ.
13Ɔ̃ à Lua kpɛ́ yↄ̃̀. A gbã̀a gã̀sĩsuu basↄoɛ, mɛ́ kpɛ́ pↄ́ kú a bɛ'aɛ oi ń ua pↄ́ kú zãnguoo gã̀sĩsuu basↄoɛ lↄ.
14Ua pↄ́ kú Lua kpɛ́ kpɛɛlɛ gukpɛ oi gã̀sĩsuu basↄoɛ lↄ.
15Ɔ̃ à kpɛ́ pↄ́ kú Lua kpɛ́ kpɛ oi, a lɛ́ ɛlɛa Lua kpɛ́ uawa yↄ̃̀ ń a gɛ̃kĩi pↄ́ kú kpɛla ń kpɛleoo sãnu, a gbã̀a gã̀sĩsuu basↄoɛ lↄ. Lua kpɛ́ kpɛɛlɛ ń luakukĩio ń a bilandaao
16ń a bèeↄ ń a fɛnɛnti tuuunaↄ, wà lí kpàwà a guu píi kpɛ́kpɛ za zĩ́lɛ e fɛnɛntiↄ kĩ́i.
17Wà malaika gã̀sĩadeↄ ń daminaliↄ gↄ̃inakɛ̀ Lua kpɛ́pi lɛ́ musu, mɛ́ wa kɛ̀ wà lìa kpɛ́pi guu gĩↄi, luakukĩi ń a kpɛɛlɛo píi. Daminali kú malaikapiↄ zãnguo mɛ̀ndodo. Malaikapiↄ oa plapla,
19a oa pↄ́ dɛ gbɛ̃nazĩna pↄ́wa aɛ dↄa daminaliwa kpɛla, a pↄ́ dɛ nↄ̀ↄmusu pↄ́wa aɛ dↄa daminaliwa kpɛle. Wa kɛ̀ kpɛ́ guu gĩwa wà lìai píi

20za zĩ́lɛ e musu ń kpɛ́pi lɛ́ musuo.
21Lua kpɛ́pi lɛ́ yàasa ń a lɛsĩↄ sáaɛ. Pↄ́ kú luakukĩi kpɛɛlɛ oi
22lán sa'okĩi pↄ́ wa kɛ̀ ń líowa. A lɛsĩ gã̀sĩsuu àaↄ̃, a gbã̀a ń a yàasao gã̀sĩsuu plapla. A golaↄ ń a zɛbↄↄ ń a saaloↄá líɛ. Ɔ̃ gbɛ̃́pi òmɛɛ: Táabũnu pↄ́ kú Dii aɛn kɛ.
23Lua kpɛ́ kpɛɛlɛ ń luakukĩi kpɛɛlɛo gba pↄ́ ì koo kpaaũ vĩ.
24Kpɛɛlɛpiↄ gbaↄ plaplaɛ, mɛ́ ì liasãizↄ̃.
25Wà malaika gã̀sĩadeↄ ń daminaliↄ gↄ̃inakɛ̀ kpɛɛlɛ gbapiↄwa lá wa kɛ̀ gĩwawa, mɛ́ wà bilandaa saa kɛ̀ ń lío.
26Lua kpɛ́ bilandaa gĩ fɛnɛnti tuuunaↄ vĩ, mɛ́ wà daminali gↄ̃inaↄ kɛ̀ fɛnɛntipiↄ lɛ́ↄwa ↄplaai ń zɛɛio. Lua kpɛ́pi kpɛ́nɛↄ saa vĩ lↄ.