Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ESEKIƐRI

ESEKIƐRI 41

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kòo n tɑnnɛ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó kudieku diɛkù, kɛ́bennɛ́ dibòrì kó kumɑrí kɛ̀ mɛpɛ̃kùmɛ̀ mbo ku mpíkù mɛ́tìrì mɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kutɛkù mɛɛ̀ mɑ́ɑ̀.
2Kɛ̀ dibòrì kó mɛpɛ̃kùmɛ̀ mbo mɛ́tìrì mɛ̀nùmmù kɛ̀ di kó imɑrí kó mɛcɛ̃́ɛ̃̀ mbo mɛ́tìrì mɛ̀dɛ́ nɛ̀ dikéè, ku m̀píkù nɛ̀ kutɛkù. Kòo bennɛ́ kudieku kó mɛokùmɛ̀ kɛ̀ mɛ̀ mbo mɛ́tìrì sipísìdɛ́, mɛpɛ̃kùmɛ̀ mɛ́tìrì tɛpíítɛ̀.
3Dɛ kó difɔ̃nkúò kòo tɑ dɛ miɛkɛ kó kudieku, kɛ́bennɛ́ dibòrì kó imɑrí kɛ̀ ì mbo mɛ́tìrì òmɑ́ɑ̀, dibòrì mɛ́tìrì mɛ̀tɑ̃ɑ̃ti, imɑrí kó mɛcɛ̃́ɛ̃̀ mɛ́tìrì mɛ̀tɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ dikéè.
4Kòo bennɛ́ kudieku kumɔ́mmɔnku kɛ̀ kù mbo mɛokùmɛ̀ mɛ́tìrì tɛpíítɛ̀, mɛpɛ̃kùmɛ̀ mɛɛ̀ mɑ́ɑ̀. Kòo n nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Ku ndieku tú ikuɔ́ nɛntì kɔku nku.
5Kòo bennɛ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó kumɑrí kɛ̀ ku cɛ̃́ɛ̃̀ nní mbo mɛ́tìrì mɛ̀tɑ̃ɑ̃ti, kɛ̀ bɛ̀ mɑɑ́ tidieti mɑtì kɛ kpeénnɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ tì bo mɛ́tìrì mɛ̀dɛ́ mɛ̀dɛ́ kɛ fitɛ́.
6Kɛ̀ bɛ̀ɛ bennɛ́ dɛ kó tidieti tìì sɔkɛ́ titɔbɛ̀ ĩ́nkɛ̀ inɑú ìtɑ̃ɑ̃ti ìtɑ̃ɑ̃ti bɑ́ kùù píkù. Ku mpíkù tidieti sipísìtɑ̃ɑ̃ti, kutɛkù mɛmmɛ. Kɛ̀ dɛ kó tidieti tukúnɛ̀ kuduotí bɛ̀ mɑɑ́ kù kɛ fii nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀. Tì mɛ nyí tukúnɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mɔ́mmɔntɛ kó kumɑrí.
7Kɛ̀ dɛ kó tidieti pɛ̃kùmɛ̀ nyɛ́útí kɛ deètòo kɛ tɑɑ̀ kumɑrí kɛ mmɛ ndo nkɛ fitɛ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
8Kɛ̀ n yɑ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ pũ̀ṹtɛ́mɛ̀ kɛ iitɛ́ní kɛ fitɛ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀. Bɛ̀ mɑɑ́ yɛ̀ɛ̀ tuo kɛ kpeénnɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ yɛ kó dipũũ ndi, kɛ̀ dì bo kupɑ̀ɑ̀ti mɛ̀mɑ́ɑ̀ mɛ́tìrì mɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kɔku.
9Kɛ̀ kumɑrí ditowɑɑ̀ bíɛ́kɛ̀ kɔku dɛ kó yɛtuo cómmú kùù ĩ́nkɛ̀ kó kucɛ̃́ɛ̃́kù bo mɛ́tìrì mɛ̀dɛ́ nɛ̀ dikéè kɛ̀ mɛfíè nsokɛ́ sokɛ́ dɛ kó yɛtuo cuokɛ̀.
10Kɛ̀ yɛtuo kó mɛpɛ̃kùmɛ̀ bo mɛ́tìrì tɛpíítɛ̀ píítɛ̀ kɛ fitɛ́.
11Kɛ̀ dɛ kó yɛtuo mɔkɛ yɛbòrɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀, diì nkubɑkù cɑ̃̀nku, ditɛrì kuyoú mɛfíè mmɛ̀ɛ̀ sokɛ́ dɛ kó yɛtuo cuokɛ̀ kɛ̀ mɛ̀ bo mɛ́tìrì mɛ̀dɛ́ mɛ̀dɛ́ nɛ̀ dikéè kɛ fitɛ́.
12Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ììkɛ̀ kɛ̀ ditou mɑrì bo kɛ̀ di pɛ̃kùmɛ̀ bo mɛ́tìrì sipísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ mɛ̀nùmmù, kɛ̀ kumɑrí kó mɛcɛ̃́ɛ̃̀ mbo mɛ́tìrì mɛ̀dɛ́ nɛ̀ dikéè kɛ fitɛ́, kɛ̀ di okùmɛ̀ bo mɛ́tìrì sipísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ dikéè.
13Kòo bennɛ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ tɛ okùmɛ̀ mbo mɛ́tìrì sipísìnùmmù, tɛ dɑ̀nkù nɛ̀ tɛ mɑrí kɛ̀ dɛ̀ mbo mɛ́tìrì sipísìnùmmù.
14Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ yíɛ́nɛ̀ tɛ dɑ̀nkù dɛ miɛkɛ bíɛ́kɛ̀ kɔku kɛ̀ dɛ̀ mbo mɛ́tìrì sipísìnùmmù.
15Kòo bennɛ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó mɛokùmɛ̀ nɛ̀ tɛ dɑ̀nkù difɔ̃nkúò kɔku kɔ̃mɛ nɛ̀ dɛ kó tikpɑ̃́nkpɑ̃́ntì kɛ̀ dɛ̀ mbo mɛ́tìrì sipísìnùmmù. Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dɛ miɛkɛ nɛ̀ kukpɑ̃́nkpɑ̃́nkù kùù kɔ̀rìnɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dɑ̀nkù ditowɑɑ̀ kɔku.
16Kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛ̀ dɑ̀ri idɛí kɛ́túótɛ́ kɛtenkɛ̀ kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ simɑ́tìdìi fenɛ́tìbɛ̀ borɛ̀, kɛ mɛ nyĩ́ tikpɑ̃́nkpɑ̃́ntì tìì fitɛ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tipíìtì titɑ̃ɑ̃ti kɛ múnkɛɛ dɑrinɛ̀ fenɛ́tìbɛ̀ simɑ́tìdìi kɔbɛ idɛí,
17kɛ́túótɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó dibòrì kɛ́tɑnnɛ̀nko dɛ miɛkɛ nɛ̀ ditowɑɑ̀o nɛ̀ imɑrí kɛ́fitɛ́ i miɛkɛ nɛ̀ i ĩ́nkòo.
18Kɛ̀ bɛ̀ɛ kerí kɛ̀ dɛ̀ ndò mbɛĩ́nkɛ̀mbɑ̀rìbɛ̀ nɛ̀ tipuonti, kɛ̀ bɛĩ́nkɛ̀mbɑ̀rìbɛ̀ bo bɛ̀dɛ́bɛ̀, kupuonku mbo kùmɑ́ɑ̀. Bɑ́ wèè ĩ́nkɛ̀mbɑ̀rì kòò mɔ̀kɛ kɛyììkɛ̀ kɛ̀dɛ́kɛ̀.

19Kɛyììkɛ̀ kɛ̀ɛ̀ dò nkɛnitikɔkɛ kɛ̀ kɛ̀ níí nwetí ku mpíkù kupuonku, kɛ̀ kɛ̀ɛ̀ dò nkɛcìrícìrìkɔkɛ kɛ̀ kɛ̀ wetí kupuonku kupíkù tɛkù kɛ̀ dɛ̀ mɛ ndo nkɛ fitɛ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tipíìtì timɔu.
20Bɛĩ́nkɛ̀mbɑ̀rìbɛ̀ nɛ̀ tipuonti bɛ̀ do dɛ kerí kumɑrí ĩ́nkɛ̀ nkɛ, kɛ́túótɛ́ kɛtenkɛ̀ kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ dibòrì ĩ́nkɛ̀.
21Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó dibòrì kó idɛí do mɑ̀mu tipíìtì timɔu.
22Kɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ììkɛ̀ kɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ bo kɛ dònnɛ̀ diwũɔ̃tɔ̀nnì idɛí kpɛri, kɛ̀ di cómmɛ̀ bo mɛ́tìrì òmɑ́ɑ̀ nɛ̀ dikéè, di okùmɛ̀ mɛ́tìrì òmɑ́ɑ̀ mɛpɛ̃kùmɛ̀ mɛ́tìrì òmɑ́ɑ̀ kɛ́mmɔkɛ ditɑ̀rì nɛ̀ mɛkpɛ̃ɛ̃́mmɛ̀ kɛ̀ imɑ̀nkɛ tú idɛí. Kòo n nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nkóò tɑ́bùrì nwe.
23Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó dibòrì kó yɛcɑ̀kɛ̀ do bo yɛ̀dɛ́ɛ̀ ndi, kɛ̀ dɛ miɛkɛ kó dibòrì kpɛyɛ múnkɛ bo yɛ̀dɛ́ɛ̀.
24Kɛ̀ yɛ̀ kpetírí tipíìtì tìdɛ́tì, yɛdɛ́ mɛmmɛ.
25Kɛ̀ bɛ̀ kerí yɛ ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ dò mbɛĩ́nkɛ̀mbɑ̀rìbɛ̀ nɛ̀ tipuonti, kɛ dònnɛ̀ dɛ̀ɛ̀ do kerí imɑrí ĩ́nkɛ̀. Kɛ ɑ̃nnɛ́ kudɔú mɑkù kɛ̀ kù nhɑ̃nkɛ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó dibòrì ditowɑɑ̀ bíɛ́kɛ̀.
26Kɛ̀ bɛ̀ɛ ɑ̃nnɛ́ sibòo nɛ̀ simɑ́tìdìi, kɛ́kerí kɛ̀ dɛ̀ ndònnɛ̀ tipuonti tipíìtì timɔu. Ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bòrì nɛ̀ bɛ̀ mɑɑ́ sìì cɛ̃́ĩ kɛ tɛ̀ kpeénnɛ̀ nɛ̀ idɛí ìì ɑ̃nkɛ yɛbòrɛ̀.