Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Esekiyɛli

Esekiyɛli 41

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na muxun yi n xali banxin kui yire sariɲanxi singeni. A yi a sɛnbɛtɛnne maliga, a fɔxɔ kedenna yigboon nɔngɔnna yɛ sennin, a fɔxɔ kedenna boden fan nɔngɔnna yɛ sennin.
2Banxin dɛni gbona, nɔngɔnna yɛ fu, banxi kanken naxanye dɛɛn be binna nun be binni, nɔngɔnna yɛ suulun suulun. A mɔn yi banxin kui yire sariɲanxi singen maliga, a kuyana nɔngɔnna yɛ tonge naanin, a yigbona nɔngɔnna yɛ mɔxɔɲɛ.
3A yi so banxin kui yire sariɲanxi firindeni, a yi a so dɛɛn sɛnbɛtɛnne maliga, e firinna birin yigbona, nɔngɔnna yɛ firin firin. A so dɛni gbona nɔngɔnna yɛ sennin. Banxi kanken naxan yi dɛɛn be binna nun be binni, nɔngɔnna yɛ solofere solofere.
4A yi banxin kuiin yire sariɲanxi firinden kuyan maliga, nɔngɔnna yɛ mɔxɔɲɛ, a yigbona nɔngɔnna yɛ mɔxɔɲɛ. A yi a fala n xa, a naxa, “Yire Sariɲanxi Fisamantenna ni ito ra.”
5A yi Ala Batu Banxin kanken maliga, a yigbona nɔngɔnna yɛ sennin. Konkodine yi banxin kui a rabilinna birin yi, e yigbona nɔngɔnna yɛ naanin.
6Konkodin naxanye yi banxin kui a rabilinni, ne mɔn yi e bode fari kore banxiramaan na han dɔxɔ saxan, a dɔxɔ yo dɔxɔ konkodi tonge saxan saxan. Konkodine nan yi banxi kanken kui xiine sɛnbɛ soma. E yi nde bama banxi kanken fari ma xiini gboon na, koni e mi yi se bama banxi kanken kui xiini gboon na.
7Konkodine yigboon yi sigama fari sɛ, e nɛma tema bayo a yi tema nde bɛ banxi kanken na. Muxune yi nɔɛ tɛ te seene ma keli bɔxɔni, sa te kore banxin firindeni han a saxandeni.
8N yi a to a banxin yirena nde yi konkodine ma e bun ti seen na, na yigbona se maliga tamin yɛ keden, naxan yi lanxi nɔngɔn kuyen yɛ senninna ma.
9Konkodine banxi kanken fari ma xiini gboon yi nɔngɔnna yɛ suulun nan na. Yirena nde magenla yi Ala Batu Banxin
10nun saraxaraline banxine tagi, na yigbona nɔngɔnna yɛ mɔxɔɲɛ Ala Batu Banxin nabilinna birin yi.
11Dɛɛne yi konkodina ndee ma naxanye yi rabiyɛ lan na yiren ma, kedenna kɔmɛn fɔxɔn ma, kedenna yiifari fɔxɔn ma. Sigatidena nde yi lu banxin nabilinna birin yi, na yigbona nɔngɔnna yɛ suulun.
12Banxina nde yi yɛɛ rafindixi yinna kuiin ma a sogegododen binni, na yigbona nɔngɔnna yɛ tonge solofere. Na banxin kankeni gboon yi nɔngɔnna yɛ suulun nan na a rabilinna birin yi. Banxin kuyana nɔngɔnna yɛ tonge solomanaanin.
13Na muxun yi Ala Batu Banxin maliga, a kuyana nɔngɔnna yɛ kɛmɛ. Yire magenla nun banxin bonna fan nɔngɔnna yɛ kɛmɛ.
14Yinna kui xiin sogetede binna fan, nɔngɔnna yɛ kɛmɛ. Ala Batu Banxin yi lu na tagiyani.
15Na muxun yi banxin maliga naxan yɛɛ yi rafindixi yinna kuiin ma Ala Batu Banxin xanbi ra. Banxin nun banxi kui yiren naxanye a fɔxɔ firinna birin yi, na birin malanxin kuyana nɔngɔnna yɛ kɛmɛ. Ala Batu Banxin yire sariɲanxi singen nun a firindena e nun a so dɛ palaan naxan yɛɛ yi rafindixi yinna kuiin ma
16e nun e dɛ yirene nun e foye sode yixurine nun banxine kui yiren naxanye na yire saxanne rabilinxi, farinne yi saxi na banxi kankene birin ma e rayabu seen na han e so dɛɛne. Banxi lonna nun banxi kanken yi rayabuxi farinne nan na siga han foye sodene. Foye sodene fan yi nɔɛ balanɲɛ nɛn.
17Banxin yire sariɲanxi firinden so dɛɛn xun ma e nun yire sariɲanxi firinne rabilinne banxi kankene birin ma,
18maleka gubugubu kan sawurane nun tugu yiine sawurane yi masolixi mɛnne nan ma. Tugu yii sawurane yi solixi maleka gubugubu kan sawurane longonne ra. Yɛtagi firin firin nan yi maleka gubugubu kan sawurane ma.

19Yɛtagi keden yi luxi alo adamadiin gbeena naxan yi yɛɛ rafindixi tugu yii kedenna ma. Yɛtagin bonna yi luxi alo yatan yɛtagin naxan yi yɛɛ rafindixi tugu yiin bonna ma. Ne yi solixi Ala Batu Banxin yiren birin ma.
20Keli banxin yire sariɲanxi singen lonna ma siga han a so dɛɛn xun ma, maleka gubugubu kan sawurane nun tugu yii sawurane nan yi solixi banxi kanken ma.
21Yire sariɲanxi singen dɛ rati wudine yi rafalaxi tongon naanin nan ma, fɛ mi yi naxanye ti kiin na. Yire Sariɲanxi Fisamantenna dɛ rati wudine fan yi na kii nin.
22Se ralixine dɔxɔ se tabanla yi na yi, a yitena nɔngɔnna yɛ saxan, a fɔxɔ firinne birin yigbona, nɔngɔnna yɛ firin firin. A tongonne nun a bun tiin nun a dɛxɔnne yi rafalaxi wudin nan na. Na muxun yi a fala n xa, a naxa, “Tabanla ni ito ra, naxan Alatala yɛtagi.”
23Yire sariɲanxi singen nun Yire Sariɲanxi Fisamantenna firinne birin, dɛ firin nan yi tixi e so dɛɛn na.
24E dɛ firinne yi rabima yiifanna nun kɔmɛnna nan ma.
25Maleka gubugubu kan sawurane nun tugu yii sawurane yi solixi yire sariɲanxi singen dɛɛn ma alo naxanye yi banxi kankene ma. Wudi xunna soon yi rafalaxi so dɛ palaan so dɛɛn xun ma.
26Foye sode yixurine yi so dɛ palaan dɛxɔnne ma wure sansanna naxanye ma, tugu yii sawurane yi solixi banxi kanken ma foye sodene fɔxɔ firinne birin yi. Wudi xunna soon yi rafalaxi konkodine fan yɛtagi.