Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Annabi Esekiyeli

Annabi Esekiyeli 41

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na xɛmɛ naxa n xanin hɔrɔmɔbanxi yire sɛniyɛnxi kui. A naxa a kinkie maniya naxee nu na naadɛ sɛɛtie ma. Kankan xa gboe naxa lan nɔngɔn ya senni ma.
2Sode dɛ xa gboe lan nɔngɔn ya fu nan ma. Banxi xɛlɛ naxee nu na na sɛɛti firinyie ma, e lan nɔngɔn ya suuli nan ma. A naxa na hɔrɔmɔbanxi maniya. A xa kuyɛ lan nɔngɔn ya tongo naani nan ma, a xa gboe lan nɔngɔn ya mɔxɔɲɛn nan ma.
3Na tɛmui, na xɛmɛ naxa so hɔrɔmɔbanxi yire sɛniyɛnxi fisamante kui. A naxa a kinkie maniya naxee nu na naadɛ sɛɛtie ma. Kankan xa gboe naxa lan nɔngɔn ya firin ma. A sode dɛ lan nɔngɔn ya senni nan ma. Banxi xɛlɛ naxee nu na na sɛɛti firinyie ma, e lan nɔngɔn ya solofere nan ma.
4A naxa a xa kuyɛ nun a xa gboe maniya, kankan naxa lan nɔngɔn ya mɔxɔɲɛn ma. A naxa a fala n bɛ, «Yire sɛniyɛnxi fisamante nan yi ki.»
5A naxa hɔrɔmɔbanxi xɛlɛ maniya. A xa marabinye naxa lan nɔngɔn ya senni ma. Yire naxee nu na hɔrɔmɔbanxi rabilinyi ma, kankan xa gboe lan nɔngɔn ya naani nan ma.
6Na yiree nu dɔxɔxi e bore nan kɔn na dɛki saxan na. Konkoe tongo saxan nan nu na na dɛki keren keren birin ma. Bun se nu na hɔrɔmɔbanxi rabilinyi, kɔnɔ e mu nu rasoxi hɔrɔmɔbanxi xɛlɛ tan kui.
7Dɛkie nu te igbo ra e bore bɛ alako naxan na koore ma naxa igbo dangi lanbanyi daaxi ra. Tedee nu na keli lanbanyi ma a sa dɔxɔ dɛki dɔnxɔɛ ra.
8N naxa a rabɛn, sanbunyi nu na hɔrɔmɔbanxi rabilinyi ma, naxan kuya nɔngɔn ya senni. Na yire naxee nu na hɔrɔmɔbanxi rabilinyi, e nu tixi na sanbunyi fari.
9Na yiree xɛlɛ xa marabinye lan nɔngɔn ya suuli nan ma. Kɛnɛ naxan nu na hɔrɔmɔbanxi
10nun sɛrɛxɛdubɛe xa konkoe tagi, a lan nɔngɔn ya mɔxɔɲɛn nan ma, a rabilinyi birin na.
11Na yire naxee nu na hɔrɔmɔbanxi rabilinyi, e sode dɛ keren nu na kɔɔla ma, keren fan nu na yirefanyi ma. Kɛnɛ nu na e rabilinyi ma, naxan lan nɔngɔn ya suuli ma.
12Banxi gbɛtɛ nde nu na hɔrɔmɔbanxi sogegorode mabiri, naxan xa maigboe nu lanxi nɔngɔn ya tongo solofere ma, a xa kuyɛ nu lanxi nɔngɔn ya tongo solomanaani nan ma. A xɛlɛ xa marabinye nu lanxi nɔngɔn ya suuli nan ma.
13Na xɛmɛ naxa hɔrɔmɔbanxi maniya. A xa kuyɛ lan nɔngɔn ya kɛmɛ nan ma. Kɛnɛ, banxi, nun a xɛlɛ, nee fan xa kuyɛ lan nɔngɔn ya kɛmɛ nan ma.
14Kɛnɛ naxan nu na hɔrɔmɔbanxi sogetede mabiri, a lan nɔngɔn ya kɛmɛ nan ma.
15Na xɛmɛ naxa banxi maniya, naxan nu na hɔrɔmɔbanxi xanbi ra, nun dangide naxee nu na a sɛɛti firinyi ma, na lan nɔngɔn ya kɛmɛ nan ma. Hɔrɔmɔbanxi, a xa buntunyi,
16a sode dɛe, nun a wundɛrie, na birin nu ratofanxi wuri fanyi nan na, kelife lanbanyi ma han koore.
17Sode dɛ xun ma nun banxi xɛlɛ birin nabilinyi, a kui nun a fari,
18malekɛe nun tugi fɛnsɛe nan nu masolixi a ma a raxunmase ra. Tugi fɛnsɛ keren nan nu masolixi malekɛ firin tagi. Yatagi firin nan nu na na malekɛ birin bɛ,

19a mixi daaxi nun a yɛtɛ daaxi. Na mixi yatagi nu rafindixi tugi fɛnsɛ nan ma, na yɛtɛ yatagi nu rafindixi tugi fɛnsɛ nan ma boore sɛɛti mabiri.
20Malekɛe nun tugi fɛnsɛe nu masolixi kelife hɔrɔmɔbanxi lanbanyi ma han koore.
21Sode dɛ nu na hɔrɔmɔbanxi xa yire sɛniyɛnxi ma, a maniyɛ fan nu na a xa yire sɛniyɛnxi fisamante ma.
22Sɛrɛxɛbade nde nu na mɛnni, naxan nu rafalaxi wuri ra, a xa maite lan nɔngɔn ya saxan nan ma, a xa kuyɛ lan nɔngɔn ya firin nan ma, a xa maigboe nu lanxi nɔngɔn ya firin nan ma. A tunxunyie, a dɛ kirie, nun a sɛɛtie birin nu yailanxi wuri nan na. Na xɛmɛ naxa a fala n bɛ, «Yi teebili nan na Alatala ya i.»
23Naadɛ firin nan nu na hɔrɔmɔbanxi yire sɛniyɛnxi sode dɛ ra, naadɛ firin nan nu na hɔrɔmɔbanxi yire sɛniyɛnxi fisamante sode dɛ ra.
24Naadɛ bɛla firin nan nu na na sode dɛ firinyi, naxee nu ragalima sode dɛ ma.
25Malekɛe nun tugi fɛnsɛe nu masolixi hɔrɔmɔbanxi naadɛe ma, alɔ a nu masolixi a xɛlɛe ma ki naxɛ. Wurie fan nu na buntunyi ma koore ma.
26Wundɛrie nu na buntunyi xɛlɛ ma a sɛɛtie ma, tugi fɛnsɛe nu masolixi wundɛrie sɛɛtie ma. Wurie fan nu na na yiree xun na, naxee nu tixi hɔrɔmɔbanxi rabilinyi.