Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - ESEKIELA

ESEKIELA 35

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lohiabada ese lau dekenai ia hereva, ia gwau:
2“Tanobada tauna e, oiemu matana be Edoma tano dekenai do oi negea, bona iena latanai do oi peroveta.
3Do oi gwau: “Lau, Lohiabada Dirava ese inai bamona Edoma lau hamaoroa, lau gwau: Edoma Ororodia e, lau ese umui do lau dagedage henia. Lau ese anina lasi tano umui do lau halaoa.
4Emui hanua badadia do lau hadikaia ore, bona emui tano be anina lasi gabuna do lau halaoa. Unai neganai do umui diba lau be Lohiabada.
5“Badina umui Edoma taudia ese Israela dekenai umui dagedage henia idaunegai momokani ia mai bona hari, bona Israela taudia be mai edia durua taudia lasi neganai, umui ese idia umui alaia mase. Io, lau ese Israela taudia edia kara dika ena davana lau henidia haorea neganai, umui ese tuari kaia dekena amo umui hadikadia.
6Unai dainai lau Lohiabada Dirava, mauri ena Dirava, egu ladana dekenai lau gwauhamata inai: Edoma taudia e, emui dika ena davana be mase, bona do umui heau mauri diba lasi. Emui kerere be ala- ala, unai dainai ala-ala ese umui do ia abia.
7Lau ese Edoma ena ororo gabuna do lau hadikaia, vadaeni anina lasi tano do lau halaoa. Bona inai tano idia hanaia toho taudia ibounai do lau alaia mase.
8Lau ese emui ororo ibounai be alaia mase vadaeni taudia dekena amo do lau koua, bona tuari dekenai mase vadaeni taudia edia tauanidia ese emui ororo maragidia bona koura ibounai do idia hahonua.
9Emui tano do lau hadikaia momokani, vadaeni do ia dika noho ela bona hanaihanai. Emui hanua edia lalonai tau ta do ia noho lou lasi. Unai neganai do umui diba lau be Lohiabada.
10“Umui hereva vadaeni, umui gwau, Iuda bona Israela, mai edia tano ruaosi danu be umui emui, bona umui ese do umui abidia. Unai hereva dekena amo lau umui matauraia lasi, badina lau Lohiabada be Iuda bona Israela edia Dirava.
11Unai dainai lau, Lohiabada Dirava, mauri ena Dirava, egu ladana dekenai lau gwauhamata inai, emui badu, bona emui mama, bona emui laloa dika egu bese taudia dekenai ena davana be umui dekenai do lau henia. Egu bese taudia be do idia diba, emui kara dika idia dekenai, ena davana be lau ese umui dekenai lau henia noho.
12Unai neganai, Edoma taudia e, do umui diba, lau Lohiabada ese emui hereva, Israela ena ororodia dekenai, mai hekokoroku umui gwauraia hereva ibounai lau kamonai vadaeni, umui gwau, ‘Israela be idia hadikaia ore vadaeni, do ita abia, do ita haorea momokani.’
13Umui sibona emui hekokoroku umui habadaia, bona lau do umui hadikaia hereva umui gwauraia badabada gaudia, be lau kamonai vadaeni.”
14Lohiabada Dirava ma ia hereva inai, ia gwau, “Edoma e, lau ese oi do lau hadikaia, vadaeni oi be anina lasi tano do oi lao dainai, tanobada taudia ibounai ese oi do idia kirikirilaia, mai moale bada danu.
15Egu tano Israela idia hadikaia ore neganai, oi be oi moale bada hegeregerena, lau be do lau moale bada, idia ese oi do idia hadikaia neganai. Edoma Ororo, bona Edoma taudia ibounai e, umui be do idia hadikaia ore momokani. Unai neganai taunimanima ibounai do idia diba lau be Lohiabada.”