Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hizqqeela

Hizqqeela 35

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAA qaalai taakko hagaadan yaagiiddi yiis;
2“Laa asa na7au, Eedooma biittan de7iya Se7iira Deriyaa bolli hananabaa yoota.
3Hagaadan yaaga; ‘Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Nenoo, Se7iira Deriyau, taani neeyyo morkke; taani ta kushiyaa ne bolli yeddada, nena moorettidanne baisa kessana.
4Taani ne katamata qolana; neenikka baisa gidana. Taani GODAA gidiyoogaa neeni hegan erana.
5“‘“Neeyyo Israa7eelaara wurenna morkketettai de7iyo gishshau, eta metuwaa wode, eta wurssetta qixaatiyaa wode, eta neeni bisuwau aattada immido gishshau,
6taani Ubbaa Haariya GODAI ta de7uwan caaqqais: taani nena haiquwan qaxxayana; neeni haiquwaappe kessa ekkanau mulekka danddayakka! Neeni asa woriya asa gidiyo gishshau, nena woriya asi nena kaallana!
7Taani Se7iira Deriyaa moorettida baisa kessana; qassi hegaara yaanne haanne aadhdhiya ubbaakka xaissana.
8Taani ne dereta ubbaa ahan kunttana; ne kerati, ne wombbatinne ne zanggaarati bisuwan haiqqidaageetu ahan kamettana.
9Taani nena merinau baisa oottana; ne katamati ona gidana. Taani GODAA gidiyoogaa intte he wode erana.
10“‘“Taani GODAI Israa7eelanne Yihudaa biittatun de7ishin intte, ‘Ha naa77u kawotettatanne ha naa77u biittata nuuni oiqqana; eti nubaa gidana’ giido gishshau,
11taani Ubbaa Haariya GODAI ta de7uwan caaqqais: Intte eta morkkidi, eta bolli yiillotido yiilluwaadaaninne qanaatido qanaatiyaadan, taani intteyyo zaarana. Taani inttena pirddiyo wode, taani tana gidiyoogaa inttena erissana.
12Qassi intte, ‘Israa7eela dereti baisa attidosona; nuuni mi xaissana mala, nuussi imettidosona’ giidi, haasayido cashshaa ubbaa taani GODAI siyidoogaa intte he wode erana.
13Neeni ta bolli otorettadasanne darissada haasayadasa; taanikka hegaa siyaas” yaagees.
14“‘Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Biittai sa7ai ufaittana mala, taani inttena baisa kessana.
15Israa7eela asaa laatai baisa gididoogan intte ufaittido gishshau, Se7iira Deriyaanne Eedooma biittaa ubbaa taani baisa oottana. Taani GODAA gidiyoogaa intte hegan erana” yaagees’ yaaga.