Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ESEKIƐRI

ESEKIƐRI 35

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀:
2Onìtì fɔ̃́! Wɛ̃ɛ̃tɛ Seii tɑ̃rì ɛkɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì.
3Nɑ́kɛ́ bɛ kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú n yìtɛ́ kɛ còḿmúmu Seii ɛkɛ̀ tɑ̃rì kɔbɛ kpɛ́í nkɛ bo bɛ̀ kpɑnnɛ̀. N yòutɛ n nɔ̀ùtɛ̀ ntɛ Seii tɑ̃rì ɛkɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ yɛ̀ bo dɔúnko kɛ́nɑɑ́ ntɛdɔntɛ̀.
4M bo duɔ́ nkɛ̀ bɛ ɛkɛ̀ɛ dɔúnko kɛ́nɑɑ́ ntidobontì kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑntɛ́ n túmɛ̀ di Yiɛ̀ Kuyie.
5Bɛ̀ mɛ̀ nnìímmɛ̀mu Isidɑyɛɛribɛ sɑ̃́ɑ̃̀, kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ yɛi ntontɛ́ kɛ̀ m bɛ̀ potɛ́, kɛ̀ bɛ̀ bo mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ miɛkɛ bɑ́ bɛ̀ í bɛ̀ kuɔ̀ mmɛsémmɛ̀ kɛ cĩ́ɛ̃́kɛ́ kɛ bɛ̀ kɔ̀ù.
6Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bomu kɛ̀ míì bɛ́i. Bɛ̀ í mɛ ndepɛmɛ̀ mɛnitiyĩ̀ĩ̀ mmucóúmmù, mɛnitiyĩ̀ĩ̀ mmɛɛ̀ yó ncóú bɛ tenkɛ̀.
7M bo kuɔ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ pɛ̃nkù Seii tɑ̃rì borɛ̀, kɛ̀ dìi dɔúnko yúóó.
8Bɛ̀ bo do Seii tɑ̃rì kɔbɛ mudoò kɛ́ bɛ̀ kùɔ. Bɛcíríbɛ̀ bo píɛ nho tɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ sitɑ̃ɑ̃́ ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ tibiti miɛkɛ nɛ̀ ikondɛí imɔu miɛkɛ.
9Bɛ ɛkɛ̀ bo dɔúnko sɑ̃́ɑ̃̀, bɑ́ òmɔù tɛ̃́nkɛ bɑ́ nyɛ̀ ɑ̃, kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑntɛ́ n túmɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie.
10Seii ɛkɛ̀ kɔbɛ bɛɛ̀ bɛ́i nkɛ tú, bɛ̀ bo túótɛ́ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n kó kɛtenkɛ̀ n kpɑ̀ɑ̀tìyɔ borɛ̀ yɛ̀dɛ́ɑ̀?
11Nɛ̀ dɛ kpɛ́í mmí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bomu kɛ̀ míì bɛ́i, bɛ miɛkɛ do pɛ́ì mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í n nìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ níí nkɛ bɛ̀ póó, n yóó mɛ mbɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛmɔ́mmɔmmɛ, m bo bɛ̀ potɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̀ n dòmmɛ̀.
12Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑntɛ́ kɛ dò mmí ndi Yiɛ̀ nKuyie n kèè tipocɛ̃mmúnɑ́ɑǹtì bɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì, bɛ̀ do tú dìì mɔ̀nnì Isidɑyɛɛribɛ tɑ̃rɛ̀ dɔúnko kɛ̀ bɛ̀ yɛ̀ pɛ̀tɛ́ kɛ tiekɛ.
13Bɛ̀ n cɛ̃nnɛ́nɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ dɛumu, kɛ n sɑ̃̀ḿmú kɛ̀ n dɛ̀ kèè dɛmɔu.
14N yóó pɔntɛ bɛ ɛì pɑ́í pɑ́í nwe kɛ̀ dìi dɔúnko kɛ̀ dɛ̀ɛ nɑrikɛ yɛbotɛ̀ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i.
15Isidɑyɛɛribɛ tenkɛ̀ do dɔúnko kɛ̀ dɛ̀ mbɛ̀ nɑɑtimu, n yóó mɛ mbɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛmɔ́mmɔmmɛ, Seii tɑ̃rì bo dɔúnko, Edɔmmu omɔu, kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑntɛ́ n túmɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie.