Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Esekiyɛli

Esekiyɛli 35

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Alatala yi falan ti n xa, a naxa:
2“Adamadina, i yɛɛ rafindi Seyiri geyaan ma, i yi nabiya falan ti a xili ma!
3A fala a ma, i naxa, ‘Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa: N bata keli ɛ xili ma ɛ tan naxanye Seyiri geya yireni. N na n yiini bandunma nɛn ɛ xili ma, n yi ɛ konna findi yire rabeɲinxin na feu!
4N na ɛ taane kalama nɛn, ɛ konna yi findi yire rabeɲinxin na. Nayi, ɛ a kolonma nɛn a Alatala nan n na.’ ”
5“ ‘Amasɔtɔ ɛ bata habadan xɔnnantenyaan namara, ɛ yi Isirayila kaane lu e faxa silanfanna ra, gbalon fa e ma waxatin naxan yi, e e hakɛne saranna dɛfexin sɔtɔ waxatin naxan yi.
6Marigina Alatalaa falan ni ito ra, a naxa: Habadan Ala nan n na, n bata n kɔlɔ n yɛtɛni! N na ɛ sama nɛn faxa tiin sagoni, a yi lu ɛ sagatanɲɛ. Bayo faxa tiin mi raɲaxuxi ɛ tan ma, faxa tiin luma nɛn ɛ sagatanɲɛ.
7N Seyiri geya yiren findima nɛn yire rabeɲinxin na fefe! Naxan yo na dangu na yi, n yi na kanna faxa.
8N na ɛ geyane rafema nɛn muxu faxaxine ra. Naxanye faxama silanfanna ra, ne birama nɛn ɛ yire matexine nun ɛ mɛrɛmɛrɛne nun ɛ xudene birin yi.
9N na ɛ konna findima nɛn yire rabeɲinxin na habadan, muxu yo mi fa dɔxɔma ɛ taane yi. Nayi, ɛ a kolonma nɛn a Alatala nan n na.’ ”
10“ ‘Bayo ɛ bata a fala, ɛ naxa, “Isirayila nun Yuda yama firinni itoe nun e yamanane findima nɛn nxu gbeen na, nxu yi dɔxɔ e yi.” Anu, Alatala fan yi na yi!
11Marigina Alatalaa falan ni ito ra, a naxa: Habadan Ala nan n na, n bata n kɔlɔ n yɛtɛni. Ɛ xɔlɔn nun xɔxɔlɔnna naxan yitaxi Isirayila kaane ra ɛ xɔnnantenyani, n na ɛ suxuma nɛn na ra! N na n yɛtɛ makɛnɛnma nɛn e xa, n na ɛ makiti waxatin naxan yi.
12Nayi, ɛ a kolonma nɛn a n tan Alatala bata ɛ fala ɲaxine birin mɛ Isirayila geya yirene xili ma, ɛ naxanye falaxi, ɛ naxa, “Ɛ konna bata halagi, a yi findi nxu balon na.”
13Ɛ bata ɛ yɛtɛ yite n tan xili ma ɛ falane yi, ɛ yi konbine ti n xili ma, n tan yɛtɛɛn yi e mɛ.’ ”
14“ ‘Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa: Yamanane birin na lu sɛwani waxatin naxan yi, n na ɛ konna tan naxɔrima nɛn fefe!
15Ɛ sɛwa nɛn Isirayila yamaan kɛɛ bɔxɔn kala feen na, n ma yamana. Nayi, n na ɛ fan konna ligama na kiini nɛn. Seyiri geya yiren findima nɛn yire rabeɲinxin na, e nun Edɔn yamanan birin. Nayi, e a kolonma nɛn a Alatala nan n na.’ ”