Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Ezequiel

Ezequiel 35

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Unya miabot kanako ang pulong ni Yahweh, nga nag-ingon,
2“Anak sa tawo, atubang ngadto sa Bukid sa Seir ug panagna batok niini.
3Sultihi kini, 'Si Yahweh nga Ginoo miingon niini: Tan-awa! Batok ako kanimo, Bukid sa Seir, ug dagmalan ko ikaw pinaagi sa akong kamot ug himoon ko ikaw nga biniyaan ug kahadlokan.
4Gun-obon ko ang imong siyudad, ug mahimo kang biniyaan; unya mahibaloan nimo nga ako si Yahweh.
5Tungod kay kanunay kang bangis ngadto sa katawhan sa Israel, ug tungod kay gitugyan nimo sila ngadto sa espada sa panahon sa ilang mga kalisdanan, niadto nga takna hilabihan ang silot alang kanila.
6Busa, ingon nga buhi ako—mao kini ang gipamulong ni Yahweh nga Ginoo—andamon ko ikaw alang sa kamatayon, ug gukdon ka sa kamatayon! Tungod kay wala ka masilag sa kamatayon, gukoron ka niini.
7Gun-obon ko nga hingpit ang Bukid sa Seir sa dihang pamatyon ko ang moagi ug mobalik pag-usab niini.
8Unya pun-on ko sa mga patay ang kabukiran niini. Ang imong tag-as nga mga bungtod ug mga walog ug ang tanan nimong kasapaan—kadtong gipatay pinaagi sa espada mangahulog didto kanila.
9Himoon ko ikaw nga biniyaan hangtod sa kahangtoran. Dili na pagapuy-an ang imong siyudad, apan mahibaloan nimo nga ako si Yahweh.
10Miingon ka, “Kining duha ka nasod ug duha ka yuta mahimong akoa, ug panag-iyahon nato sila,” bisan pa kung anaa si Yahweh kanila.”
11Busa, ingon nga buhi ako—mao kini ang gipamulong ni Yahweh nga Ginoo—buhaton ko kini sumala sa imong kasuko ug sumala sa imong kasina ngadto sa Israel nga imong gikasilagan, ug ipakita ko ang akong kaugalingon ngadto kanila sa dihang hukman ko na ikaw.
12Aron mahibaloan nimo nga ako si Yahweh. Nadungog ko ang tanang pagpakaulaw nga imong gisulti batok sa kabukiran sa Israel, sa dihang miingon ka, “Nagun-ob na sila; gihatag na sila kanato aron atong lamoyon.”
13Gituboy mo ang imong kaugalingon batok kanako pinaagi sa imong gisulti, ug gipadaghan mo ang mga pulong nga imong gisulti batok kanako; ug nadungog ko kining tanan.
14Miingon si Yahweh nga Ginoo niini: Himoon ko ikaw nga biniyaan, samtang maglipay ang tibuok kalibotan.
15Ingon nga naglipay ka sa panulondon sa katawhan sa Israel tungod sa pagkahimo niini nga biniyaan, buhaton ko usab kini kanimo. Mahimo kang awaaw, Bukid sa Seir, ug ang tanan sa Edom— tanan nga anaa niini! Unya mahibaloan nila nga ako si Yahweh.”