Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Annabi Esekiyeli

Annabi Esekiyeli 35

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Alatala naxa a masen n bɛ, a naxɛ,
2«Adamadi, i xa n ma masenyi ti n xili ra Edonkae bɛ, naxee sabatixi Seyiri geya ma,
3a fala e bɛ, ‹Wo Marigi Alatala yi nan masenxi: N fama nɛ wo tan Edonkae xili ma, n na n sɛnbɛ ramini wo ma, n Seyiri geya findi yire maxaraxi ra.
4N wo xa taae xun nakanama nɛ, nee xa findi yire rabɛɲinxi ra. Na tɛmui, wo a kolonma nɛ a n tan nan na Alatala ra.›»
5«Wo to Isirayilakae xɔn kabi tɛmui xɔnkuye, han wo bara e yanfa, wo e sa wo yaxuie sagoe e xa ɲaxankatɛ waxati,
6n tan wo Marigi Alatala naxɛ, ‹N bara n kali n yɛtɛ ra, n a niyama nɛ wo xa bu gere kui. Wo to gbata wuli raminide, n a ragirima nɛ na fe mɔɔli xa bira wo fɔxɔ ra tɛmui birin.
7N Seyiri geya findima nɛ yire maxaraxi ra mixi mu sigama dɛnnaxɛ.
8Binbie luma nɛ wo xa bɔxi birin ma, naxee faxaxi santidɛgɛma ra wo xa geyae fari, wo xa gulunbae kui, nun wo xa folee longori ra.
9N wo xa bɔxi findima nɛ yire maxaraxi ra, mixi yo mu sabatima wo xa taae kui. Na tɛmui, wo a kolonma nɛ a n tan nan na Alatala ra.›»
10«Wo to a fala Yudaya nun Isirayila findima nɛ wo gbe ra, hali n nu na e fɔxɔ ra,
11n bara n kali n yɛtɛ ra, n tan wo Marigi Alatala yi nan masenxi: ‹N fan wo gerema nɛ wo xa xɔnɛ nun tɔɔnɛ bɛrɛ ma, naxan nu na wo bɔɲɛ kui e tan mabiri. N na wo makiiti tɛmui naxɛ, n na n yɛtɛ masenma nɛ e tan bɛ.
12Na kui, wo a kolonma nɛ a n tan Alatala bara wo xa konbie birin mɛ, wo naxee ilanxi Isirayila xa geyae ra. Wo nu bara a fala, Mɛnnikae xun bara rakana, alako na bɔxi xa findi muxu gbe ra.
13Wo xa yɛtɛ igboya kui, wo bara n mabere n ma yaragaaxuitareɲa kui. N na birin mɛ nɛ.›»
14«Wo Marigi Alatala yi nan masenxi: Duniɲa birin na lu sɛɛwɛ kui, n wo xun nakanama nɛ a ɲaaxi ra.
15Seyiri geya nun Edonkae birin, n wo xun nakanama nɛ feo. Na tɛmui wo a kolonma nɛ, a n tan nan na Alatala ra!»