Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Isigiele

Isigiele 35

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hina Gode da nama amane sia:i,
2“Dunu egefe! Idome fi ilima fofada:ma!
3Na, Ouligisudafa Hina Gode, Na sia: ilima alofele olelema, amane, ‘Idome goumi! Na da dilia ha lai. Na da dili gugunufinisimu.
4Na da dilia moilai amola soge huluane wadela:lesimu. Amasea, dilia da Na da Hina Gode dawa:mu.
5Dilia da eso huluane Isala:ili fi ilima ha laiwane esalu. Amola Isala:ili fi da ilia dagomusa: se bidi laloba, amo esoga dilia da Isala:ili hame fidi, be udigili Isala:ili fi dunu huluane medole legelalu ba:i.
6Amaiba:le, Na, Ouligisudafa Fifi Ahoanusu Hina Gode da Na Dioba:le amane sia:sa, ‘Dilia da bogomu. Hobeale masunu da hamedei. Dilia da fane legesu hou hamonanu, amola dilia fane legesu hou amoga bogomu.
7Na da Idome agolo soge gugunufinisimu, amola nowa amodili ahoasea, amo medole legemu.
8Na da goumi huluane amo bogoi da:i hodo amoga dedebolesimu, amola agolo amola fago amoga dunu da gegesu ganodini bogoi, ilia da:i hodo dedebolesimu.
9Na eso huluane agoaiwane dialoma:ne, dili wadela:lesimu amola dilia moilai amo ganodini fa:no, dunu da hamedafa esalebe ba:mu.
10Na, Hina Gode da Isala:ili fi amola Yuda fi ela Gode esala. Be dilia da giadofale, amo fi aduna amola ela soge huluane, da dilia soge dialoma:ne sia:i.
11Amaiba:le, Na, Ouligisudafa Hina Gode, Na da Fifi Ahoanusu Godeba:le, amane sia:sa, ‘Na da dilia ougi hou amola mudasu amola Na fi ilima higasu hou, amoba:le Na da dilima dabe imunu. Amola Na fi dunu ilia da amane dawa:mu. Na da dilima se bidi iabe ea bai da dilia Na fi ilima wadela:le hamoi.
12Dilia da higale agoane sia:i, ‘Isala:ili goumi da wadela:lesi dagoi. Amola dilia amo na dagomu da defea, sia:i. Be Na, Hina Gode, da amo sia: nabi. Amola, dilia da Na se dabe iasu ba:sea, amo dawa:mu.
13Dilia da Nama nimi bagade hidale sia:i. Amola amo hidale gasa fi sia:, Na da nabi.”
14Ouligisudafa Hina Gode da amane sia:sa, “Na da dili baligili wadela:lesisia, osobo bagade fifi asi gala huluane da dilia dafai ba:beba:le, nodomu.
15Dilia da Isala:ili (Na fi amola Na soge) ea wadela:lesisu ba:beba:le, nodosu, amo defele ilia da dilia dafai ba:beba:le, nodomu. Sie goumi amola Idome soge huluane da baligili wadela:lesi dagoi ba:mu. Amasea, dunu huluanedafa da Na da Hina Gode dawa:mu.”