Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ESEKIƐRI

ESEKIƐRI 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ dɛ̀ mmɔkɛ yɛbie nyɛ̀wɛi nɛ̀ bɛ̀ ti pĩ̀ḿmɛ̀ kɛ kònnɛ̀ Bɑbidɔnni. Dibenni wɛínnì kóo tɑ̃̀nkù píínwè, diyiè píínnì yiè, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀:
2Onìtì fɔ̃́! Wɑ̃ri yíe nkó diyiè kɛ́ ndì yɛ̃́, yíe nwe Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì yóó domɛ̀ Sedisɑdɛmmu kóò pi.
3N nìtìbɛ̀ tu itookperí yɛmbɛ̀ mbɛ, nɑ́kɛ́ bɛ dinɑ́ɑǹhɑ̃ntírì. Nɑ́kɛ́ bɛ kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì yɛ̃ nhɑ dɔ̀ɔ̀ dɛ kó mɛbɛnkùmɛ̀. Á tií mmuhɑ̃ɑ̃́ nkɛdɛkɛ̀, kɛ́sɑɑ ntɛkṹmbotɛ̀ kɛ́ɑ̃nnɛ́ mɛniɛ,
4kɛ́ɑ̃nnɛ́ tɛ miɛkɛ imɑɑ nsɑ̀ɑ̀yì, nyɛkpèrɛ̀ nɛ̀ yɛbɑɑyɔ dɛ kpɛyi, nɛ̀ yɛkṹɔ̃̀ yɛ̀ɛ̀ tu yɛsɑ̀ɑ̀yɛ̀.
5Á tɑ̃ɑ̃tɛ́ ipemɑ̀ɑ nyìì tu isɑ̀ɑ̀yì kɛ́ ì ɑ̃nnɛ́ tɛkṹmbotɛ̀ miɛkɛ kɛ́tií mmuhɑ̃ɑ̃́ nkɛ̀ tɛ̀ɛ fɑ̃ntɛ kɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ yɛkṹɔ̃̀, dɛmɔu kɛ́bi.
6Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bɛ́immu kɛ tú: Sedisɑdɛmmu kɔbɛ tú bɛnitikɔ̀ùbɛ̀ mbɛ, bɛ̀ bo yɑ̀! Bɛ ɛì dònnɛ̀ tɛkṹmbotɛ̀ tɛ̀ɛ̀ nirimɛ tɛ̀ ntɛ, bɑ́ bɛ̀ í yóó nɑ kɛ́dɛitɛ dɛ̀ɛ̀ nirimɛ yóótɛ́ tɛ mɑɑ nkɛ́ nyì dɛ̀ì imɑ imɑ, ɑ bɑ́ɑ́ soó nkùmɑkù.
7Dɛ kó dihɛì kɔbɛ còú mmɛ̀ɛ̀ nitiyĩ̀ĩ̀ nkpɑɑ́ feímu, mɛ̀ còú dipèrì ĩ́nkɛ̀ nkɛ, mɛ̀ í còú nkɛtenkɛ̀ kɛ dò nkɛ̀ɛ mɛ̀ sũ̀ɔ̃̀too, òmɔù mɛ nyí mɛ̀ dɑ̀tínnɛ́ mutɑ̃́ɑ̃́.
8N dɔ́ m miɛkɛ bo bɛ̀ yɛ̀mɛ̀ mmɛ kɛ̀ m bɛ̀ pɛ̀itɛ, dɛɛ̀ kpɛ́í nte n yóumɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ còú mmɛ̀ɛ̀ yĩ̀ĩ̀ ndipèrì ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ mɛ̀ feío bɑ́ òmɔù í mɛ̀ dɑ̀tínnɛ́.
9Dɛɛ̀ te mí ndi Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ n tú: Dɛ kó dihɛì kɔbɛ bo yɑ̀, bɛ̀ còú mmɛnitiyĩ̀ĩ̀ mmɛ kɛ̀ n yóó bɛ̀ tùɔ mmuhɑ̃ɑ̃́.
10Tií nyidɛí, kɛ́tɔtìnnɛ muhɑ̃ɑ̃́ nkɛ́bénnɛ́ imɑɑ nkɛ̀ ìì bi mɛsɑ̀ɑ̀, nkɑ̀ɑ cɔtɛ kɛ́yóu kɛ̀ yɛkṹɔ̃̀ cɔ̀útɛ́.
11Kɑ̀ɑ dèè ɑ́ sɑɑ ntɛkṹmbotɛ̀ tɛkpetɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ nyĩ́nkɛ̀ kɛ̀ tɛ̀ɛ bi kɛ́wũɔ̃tɛ́, mɛyɔ̃́ɔ̃̀ mmɛ̀ɛ̀ bo tɛ miɛkɛ kɛ̀ mɛ̀ɛ yɛ̀, dɛ̀ɛ̀ nirimɛ kɛ̀ dɛ̀ɛ dɛitɛ.
12Bɑ́ nɛ̀ ɑ yóó mɛ ntɛ̀ pũ̀ńnɛ́mɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ ndɛ̀ɛ̀ nirimɛ dɛ̀ í yóó dɛitɛ.
13Sedisɑdɛmmu! A kɔbɛ kó mufòmmu yɛimu muù dɑ sĩ̀nkùnnɛ, kɛ̀ n dɔ́ kɛ dɑ wénkùnnɛ, ɑ mɛ nyí yie nkɛ̀ m bo dɑ wénkùnnɛ, ɑ tɛ̃́nkɛ í yóó wenkɛ kɛ nkémmúnɛ̀ m miɛkɛ bo dɑ yɛ̀mɛ̀ kɛ kɑ̃́ɑ̃́ nkɛ mɑ̀nku.
14Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i nkɛ̀ dɛ̀ yóó dɔɔ̀, n tɛ̃́nkɛ í yóó pĩ́ m mɑ́ɑ̀, mɛsémmɛ̀ í yó m pĩ́, n yí yóó kuɔ́ nhòmɔù mɛsémmɛ̀. N yóó bekɛ́nɛ̀ bɑ́ wè o dɔɔ̀rìmɛ̀ dòmmɛ̀ mmɛ. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i.
15Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀:
16Onìtì fɔ̃́! N yóó dɛitɛmu mɛtòntòmmɛ̀ wèè dɑ duɔ̀ ndiwɛ̀ì, ɑ mɛ mbɑ́ɑ́ kɑri mukṹṹ, nhɑ bɑ́ɑ́ kuɔ́, tinɔnniɛti bɑ́ɑ́ yɛnní ɑ nuɔ.
17A mmítìrì ɑmɑ́ɑ̀ borɛ̀, ɑ bɑ́ɑ́ kɑri mukṹṹ. Á boú ɑ yɑɑ̀bomboúnkù ɑ yuu, kɛ́níɛ́ ɑ nɛùtì, ɑ bɑ́ɑ́ kɑ̃ɑ̃́ nhɑ dɛɛǹfɛ̀, ɑ mɛ mbɑ́ɑ́ di bɛkúdɔùmbɛ̀ tɔní tìì diitì.
18Kɛ̀ nní nnɑ́ɑ́nnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ dikṹnweńnì, kɛ̀ m pokù yɑ̀ɑ̀ kú kuyuoku, kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kɛ̀ n dɔɔ̀ Kuyie nwee n nɑ̀kɛ́ tì.

19Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ m bekɛ kɛ dɔ̀: Ti nɑ́kɛ́ ɑ dɔɔri mɛ̀ɛ̀ bɛnkùmɛ̀ bɛnkú mù?
20Kɛ̀ m bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù tu:
21N nɑ́kɛ́ díndi Isidɑyɛɛribɛ kunku ti Yiɛ̀ nKuyie nkù tu mù: Kù tú kù yóó yóu kɛ̀ bɛ̀ɛ sĩnkùmmu ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, tɛ̀ɛ̀ di ɑ̃ɑ̃̀ tɛfentɛ̀, tɛ̀ɛ̀ tú di kó diwɛ̀ì, di yɛ̀mmɛ̀ nɑɑtinɛ̀ tɛ̀. Di bí initidɑɑì nɛ̀ initipòì ìì kpɑɑ́ dɛ kó dihɛì bɛ̀ bo ì fìé.
22Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ di dɔɔ̀ ndo dɔ̀ɔ̀mɛ̀, di bɑ́ɑ́ kɑ̃ɑ̃́ ndi dɛɛ̀mbìi, di mɛ mbɑ́ nyo ntidiitì bɛkúdɔùmbɛ̀ di tɔuní tì,
23kɛ́mbou di yɑɑ̀bomboúntì di yɔ kɛ niɛ di nɛùtì, di mɛ mbɑ́ɑ́ kɑri mukṹṹ nyoo dí nkuɔ́. Di dɔɔri mɛ̀ɛ̀ yɛi mbo nte kɛ̀ dí ncĩtiri kɛ́nwɛ̃ ndimɔu kɛ mítìrì.
24Mí nhEsekiɛri n tú mɛbɛnkùmɛ̀ mmɛ di kpɛ́í. N dɔ̀ɔ̀mɛ̀ di yóó mɛ n dɔ̀ɔ̀. Kɛ̀ dɛ̀ tùɔ̀kɛní dìì mɔ̀nnì di bo bɑntɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ntumɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie.
25Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́ m bɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀: Onìtì fɔ̃́! Bɛ̀ yóó pɑɑ̀mu n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɛ̀ɛ̀ bɛ̀ ɑ̃ɑ̃̀ tɛfentɛ̀. Tɛ̀ɛ̀ tu bɛ kó diwɛ̀ì, bɛ yɛ̀mmɛ̀ nɑɑtinɛ̀ tɛ̀, bɛ̀ dɔ́ dɛ̀ nɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu nɛ̀ bɛ bí initidɑɑì nɛ̀ initipòì.
26Dɛ yiè wèè bo yentɛ́ ò bo kɔtɛní ɑ borɛ̀ kɛ bo dɑ nɑ́kɛ́ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì.
27Dɛ yiè ɑ nùù yóó wɛ̃tɛ kɛ́tɑ́útɛ́mu kɑ̀ɑ bɛ̀ nɑ̀kɛ́nɛ̀, dɛ yiè ɑ nɔ́ndɛnfɛ̀ tɛ̃́nkɛ í yó ndɑri. A yó ndò ndibɛnkɛ̀rì ndi bɛ kpɛ́í nkɛ̀ bɛ̀ɛ bɑntɛ́ n túmɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie.