Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - इजीकीएल

इजीकीएल 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मिनु ग्‍याइश्‍शा लाइक्‍चा पुंइसीशो आ ९ बर्स ङा १० महिना ङा १० नाक्‍ती परमप्रभु यावेमी आं कली लोव़ पाप्‍तु। २राजा २५:१
2मार लोव़ पाप्‍तु देंशा हना “ए मुर, मुलाक्‍ती तेको बर्स नु तेको नाक्‍ती बाक्‍बा, मेको ब्रेक्‍शा वोतो। मारदे हना मुलाक्‍ती बेबीलोन ङा पिपम यरूसलेम कली पुम्‍शो बाक्‍ब।
3एको मटीब खिं ङा मुर आन कली, एको कथा नेंपाइक्‍मी। परमप्रभु, परमप्रभु यावेमी मार देंब देंशा हना ‘मी तार ग्‍योंब कादीन। मिनु मेकेर ब्‍वाक्‍कु लुक्‍तीन। इजीकीएल ११:३
4मिनु मेकेर श्‍ये कुर पने। रिम्‍शो रिम्‍शो श्‍ये, आ फिला ङा नु कुथ्रु ङा श्‍ये कुर पने। रिम्‍शो रुशेम प्रिंदीने।
5बगाल ङा नेल्‍ल क्‍येङा रिम्‍शो क्‍यारश भेडा योव़शा चाक्‍कीन। मेको आ आगाम शी प्रोव़ङीन। मिनु मेकेर ब्रुइक्‍पाइश्‍शा रुश क्‍येने’ देंत।
6मोपतीके ‘आबी आबी, एको हुश ख्राक्‍श पोक्‍ब सहर, मेको आ खिया ग्‍योंब आगाम बाक्‍ब। मेको आ खिया मेकेर रे मलशो बाक्‍ब। मेको कली फेन्‍टे मआप्‍थु, श्‍येत्‍थ पोक्‍कीन। इजीकीएल २२:२; नहुम ३:१
7मारदे हना मेको आ हुश शाइक्‍पाइश्‍शो मेको आ दातेमीन बाक्‍ब। मेकोम मेको हुश श्‍येत्‍थ फुल्‍लु तार शाइक्‍पाइश्‍शो बाक्‍त। मिनु खपीम मसुम्‍शो बाक्‍त।
8गो चुरशा क्‍येक्‍क लेत्‍चा कली, मेको आ शाइक्‍पाइश्‍शो हुश मसुमल, दे श्‍येत्‍थ फुल्‍लु तार शाइक्‍पाइक्‍ता’ दे परमप्रभु, परमप्रभु यावेमी देंत।
9मिनु ‘आबी आबी, मेको हुश ख्राक्‍श पोक्‍ब सहर, गो यो शी शुश तेल्‍नुङ।
10मोपतीके शी तेल्‍शा मी सुइक्‍तीन। मस्‍ला सुप्‍शा रिम्‍शो पा ब्रुइक्‍पाइश्‍शा श्‍ये क्‍येने। मिनु रुश नेल्‍ल किक्‍‍म‍ल।
11मेको नोले मेको ग्‍योंब श्‍येत्‍थ सेल्‍शा मी तार कादीन। मिनु मेको होल। मिनु मेको आ तांबा लल दुम्‍ल। मेको आ आगा ङा ग्रांग्रा दिशो नु खिया यशा लल। मिनु मीम नेक्‍गल।
12आं सुर्ता पशो नेल्‍ल मोशीन दुम्‍त। मेको आ थांइशो खिया मीम यो मला।
13मिनु गो इ कली इ ग्रांग्रा दिशो गेय रे ग्रुंइशा ग्रांग्रा मदिशो सेल्‍चा माल्‍ता। तन्‍न गे ग्रांग्रा मदिशो मदुमे। मोपतीके गो गेना सम्‍म आं गाइश्‍शो नेल्‍ल इ तार मोइश्‍शा, आं थुं मनाइक्‍पाइक्‍नुङा, मेना सम्‍म गे ग्रांग्रा मदिशो सेल्‍चा मपुंइसीनेवे। इजीकीएल ५:१३
14गो, परमप्रभु यावेमी एको लोव़ पाता। गो आं गेय पतीक नाक्‍ती जाक्‍शो बाक्‍ब। गो नोले मशोंइसीनुङ। गो इ कली सुर्ता मपथु, शिशी मपाइक्‍नुङ। इ पशो खोदेंशो पा इ कली निसाफ पाइनुङ’ ” दे परमप्रभु, परमप्रभु यावेमी देंत। येरमीया १३:१४
15परमप्रभु यावेमी आं कली लोव़ पाप्‍तु।
16मार लोव़ पाप्‍तु देंशा हना “ए मुर, गो याम काम इ नेल्‍ल क्‍येङा दाक्‍शो मुर लाइक्‍चा चिक्‍शो बाक्‍नुङ। मो हना यो गे रोंका मपावो। मङाक्‍को। मिनु इ मिक्‍च रे प्रेक्‍कु यो मतोक्‍को।
17सिक्‍सी पा बाक्‍शा हुकयी पावो। बेक्‍शो मुर आ पर्बम रोंका मपावो। इ पियाम फेटा रुक्‍सो। खोइलीम जुत्ता लिक्‍सो। इ कुल मसुम्‍सो। मलामी आन जचा थोव़क मजावो” देंत। मीका ३:७; होसे ९:४
18मोपतीके गो मेको लोव़ सुनी कना मुर आन कली माइक्‍तामी। मिनु मेको नाक्‍दो आं मीश बेक्‍त। मिनु आ दीसा सुनी गो मार माइक्‍चा पुंइसीशो बाक्‍ङा, मेकोन पाता।

19मिनु मुरपुकीम आं कली “एको आ अर्थ मार बाक्‍बा? मार गे आंइ कली मशेंनीनी?” देंतेक्‍म।
20मिनु गो मेको आन कली “परमप्रभु यावेमी आं कली लोव़ पाप्‍तु।
21मार लोव़ पाप्‍तु देंशा हना ‘इस्राएल आ खिं ङा मुर आन नेल्‍ल क्‍येङा दाक्‍शो, इन सक्ति, इन कोव़त दाक्‍शो नु थुंम दाक्‍शो आं बाक्‍तीक गो ग्रांग्रा दिशो सेल्‍नुङ। मिनु इन प्रोंइशा वोइश्‍शो इन तमी तौ तरवारम साइक्‍चा पुंइसीनीम
22मिनु आं पशो खोदेंशो पा गेपुकीम यो पचा माल्‍नीनी। गे इन कुल मसुमीन। मिनु मलामी आन जचा थोव़क मजने।
23गे इन फेटा रुक्‍चा माल्‍नीनी। मिनु इन जुत्ता लिक्‍चा माल्‍नीनी। गेपुकीम रोंका मपने। मङाक्‍कीने, तन्‍न इन मरिम्‍शो पतीकेम इन रां सोव़शा लाइनीम। मिनु इन दातेम हुकयी पचा माल्‍नीनी। ब्‍यवस्‍था २६:३९-४०
24मोपा इजीकीएल गे इन कली चिन्‍ड का दुम्‍ब। मेकोम पशो खोदेंशो पा गे यो पचा माल्‍नीनी। मिनु एको लोव़ गाम्‍मेनु, गोन परमप्रभु, परमप्रभु यावे नङ, दे तुइक्‍नीनी’ देंशो बाक्‍ब” देंत। इजीकीएल १२:६,११
25मिनु “ए मुर, मेको नाक्‍ती गो मेको आन ख्रुइश्‍शा बाक्‍तीक, आन नेल्‍ल क्‍येङा दाक्‍शो, आन सक्ति, आन कोव़त दाक्‍शो नु आन थुंम दाक्‍शो नु आन तमी तौ नेल्‍ल आन कली लाइनुङमी।
26मेको नाक्‍ती प्रोक्‍शो मुर का इ बाक्‍तीक जाक्‍शा इ कली एको लोव़ नेल्‍ल नेंपाइक्‍ब। इजीकीएल ३३:२१
27मेना गे ब्‍वाक्‍ने चाप्‍नेवे। मिनु गे मेको नु लोव़ पाइनेवे। मिनु गे सिक्‍सी पा मबाक्‍नेवे। मोपा गे मेको आन कली चिन्‍ड का दुम्‍नेवे। मिनु मेकोपुकीम गोन परमप्रभु यावे नङ, दे तुइक्‍नीम” देंत।