Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Esekiyɛli

Esekiyɛli 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yamaan xali konyiyani waxatin naxan yi, na ɲɛɛ solomanaaninden kike fuden xi fude lɔxɔni, Alatala yi falan ti n xa, a naxa,
2“Adamadina, lɔxɔni ito sɛbɛ, too lɔxɔn yɛtɛna, amasɔtɔ Babilɔn mangan Yerusalɛn taan nabilinma yɛngɛni to yɛtɛɛn nin.
3Sandan sa yama murutɛxini ito xa, a fala e xa, i naxa, ‘Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa: Tunden dɔxɔ tɛɛn ma, a dɔxɔ, i igen sa a kui.
4I sube dungine sa a kui, danba subene nun balaxa sube dungi faɲine. A rafe xɔri ɲaxumɛne ra.
5Yɛxɛɛ faɲin suben yɛba, i yi a xɔnne malan tunden xɔrɛn ma, e birin xa ɲin han e butuxun, bayo hali a xɔnne, e birin lan nɛn e ɲin.’ ”
6“ ‘Nanara, Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa: Gbalona ɛ tan faxa ti taan muxune xa, ɛ tan naxanye luxi alo xɔrinxɔrinna bata tunden naxan suxu, naxan funfu mi nɔɛ bɛ a ma. Xɔnne birin nate a kui keden keden yɛɛn ma, e sese mi tangama halagin ma masɛnsɛnna xɔn.
7Amasɔtɔ e muxune wunla naxan naminixi, na mɔn e taan ma singen. E wunla radinxi nɛn fanyen fari kɛnɛnni. E mi a radinxi bɔxɔn xan fari, alogo burunburunna xa sa a yɛɛ ma.
8N fan bata xɔlɔ, n yi n gbeen ɲɔxɔ, n yi e wunla radin fanyen fari kɛnɛnni alogo a nama yɛ maluxun.’ ”
9“ ‘Nanara, Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa: Gbalona ɛ tan faxa ti taan muxune xa! Amasɔtɔ n wonson gbeen nafalama nɛn!
10Ɛ yegen malan, ɛ tɛɛn sa e ra, ɛ suben ɲin han! Ɛ sabine sa a fari. Xɔnne xa gan fefe!
11Na xanbi ra, ɛ tundeni genla dɔxɔ tɛɛn ma, han a wolon, a wuren yi gbeeli, a gbiin yi xulun, a xɔrinxɔrinna yi gan a ma fefe!
12Koni na katane sese tɔnɔ mi na, bayo a rafexi xɔrinxɔrinna nan na, naxan mi nɔɛ bɛ a ma. Hali tɛɛna, a mi nɔɛ!
13Yerusalɛn kaane, ɛ yagitareyaan bata ɛ xɔsi. Amasɔtɔ n wa nɛn ɛ rasariɲan feni, koni ɛ mi tin. Nayi, ɛ mi fa rasariɲanɲɛ ɛ xɔsi feene ma fɔ n ma xɔlɔn na a danna li ɛ xili ma.’ ”
14“ ‘N tan Alatala nan falan tixi. Na nu ligama nɛn. N na a rabama nɛn, n mi diɲama sese ma, n mi kininkininma, n mi nimisama. I kitima nɛn lan i sigati kiin nun i kɛwanle ma.’ Marigina Alatalaa falan nan na ra.”
15Alatala yi falan ti n xa, a naxa,
16“Adamadina, muxun naxan fan i yɛɛ ra yi dangu e birin na, n na niin bama nɛn sanɲa yi kedenni. Anu, i nama sunu, i nama wuga, i yɛɛgen nama mini.
17I kutunma wundon nin, i nama i ya faxa muxun saya feen liga. I ya namun xa lu xidixi i xunni, i ya sankidine xa lu soxi. I nama i dɛ xabene luxun sununi, i nama muxune saya xɔntɔn donseene don.”
18Nayi, n falan ti nɛn yamaan xa xɔtɔnni, n ma ɲaxanla yi faxa ɲinbanna ra. Na xɔtɔn bode, naxan yamarixi n ma, n yi na liga.

19Muxune yi a fala n xa, e naxa, “I feen naxan ligama ito ra, i mi na bunna falɛ nxu xa ba, a lanxi nxu ma kii naxan yi?”
20Nayi, n yi a fala e xa, n naxa, “Alatala bata falan ti n xa iki, a naxa:
21A fala Isirayila yamaan xa, i naxa, ‘Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa: N nan n ma yire sariɲanxin sariɲanna kalama nɛn, ɛ wɛkilɛn sɔtɔma naxan yi, ɛ yɛtɛ matɔxɔma naxan yi, naxan fan ɛ yɛɛ ra yi dangu yire gbɛtɛ ra, ɛ niin naxan fari. Nayi, ɛ dii xɛmɛne nun ɛ dii tɛmɛn naxanye luxi Yerusalɛn yi, ne faxama nɛn silanfanna ra.
22Na waxatini, ɛ a ligama nɛn alo n tan. Ɛ mi ɛ dɛ xabene luxunɲɛ sununa fe ra, ɛ mi muxune saya xɔntɔn donseene donɲɛ,
23ɛ namun luma xidixi ɛ xunni nɛn, ɛ yi ɛ sankidine lu soxi, ɛ mi e saya feen nabɛ, ɛ mi wugɛ. Koni ɛ doyenma nɛn, ɛ lu kutunɲɛ ɛ hakɛne fe ra.
24Esekiyɛli findima nɛn taxamasenna ra ɛ xa. A bata naxan liga, ɛ na ligama nɛn yati! Na na liga waxatin naxan yi, ɛ a kolonma nɛn a Marigina Alatala nan n na.’ ”
25“Adamadina, n na e yire sariɲanxin ba e yii lɔxɔn naxan yi, e wɛkilɛn sɔtɔma naxan yi, e sɛwa xunna nun e binya xunna, dɛnaxan fan e yɛɛ ra yi dangu yire gbɛtɛ ra, e bɔɲɛn nafan yire kɛndɛna, n na na yiren nun e dii xɛmɛne nun e dii tɛmɛne ba e yii,
26na lɔxɔni, muxu gixina nde keden fama nɛn i fɛma na feen xibarun nalideni.
27Na waxatini, i dɛɛn fulunma nɛn, ɛ nun na muxu gixin yi falan ti, i mi fa luma boboyani sɔnɔn. Nayi, i findima nɛn taxamasenna ra yamaan xa, e yi a kolon a Marigina Alatala nan n na.”