Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hizqqeela

Hizqqeela 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nuuni omoodettido uddufuntta laittan, tammantta aginan, tammantta gallassan, GODAA qaalai taakko hagaadan yaagiiddi yiis;
2“Laa asa na7au, hagaa hachchi gallassaa mazggafan xaafa. Aissi giikko, Baabiloone kawoi Yerusalaame dooddidoi hachcha.
3Ha makkalanchcha asaayyo ha leemisuwaa oda; ‘Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Nahaasiyaa disttiyaa taman wottada, haattaa an tiga.
4Yaatada gedaanne anggaasuwaa milatiya lo77o ashuwaa ubbaa muxada, an yegga; lo77o meqettaakka qanxxerettada, an kuntta.
5Hegaassi neeni ekkana dorssai wudiyaappe doorettidaagaa gido. Mittaa disttiyaappe garssaara korada, ashuwaakka meqettaakka ka77ana gakkanaashin doissa” yaagees’ yaagada oda.
6“Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; ‘Suuttaa gussiyaageetu katameeyyo aayye7ana! SHiyidi mulekka geeyennan ixxida nahaase disttiyaa mala a gidaasu. I giddon de7iya muxettida ashuwaa ubbaa doorennan, gaittaagaa gaittaagaa kessada wurssa.
7“‘Aissi giikko, he katamiyaa worido asaa suuttai hanno gakkanaashinkka in de7ees; suuttaa gussaidda, baanan kammanau biittan gussennan, aibinne kammenna zaallaa bollan gussaasu.
8Haluwaa kiyanau, ta hanqquwaa denttettanaadan, i kamettenna mala, a gussido suuttaa taani zaallaa bollan wottaas’ yaagees.
9“Hegaa gishshau, Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; ‘Suuttaa gussiya katameeyyo aayye7ana! Taanikka mittaa keehi guuppana.
10Hegaa gishshau, daro mittaa wotta; tamaakka eetta. Ashuwaa loittada doissa; cambbaakka mal77etta; meqettai xuugetto.
11I suullidi michchin, a bollan de7iya nahaaseekka bonqqin, a bollan de7iya qitai seeranaadaaninne a bollan de7iya shiyai xuugetti xayanaadan, mela disttiyaa tamaa bonqquwaa bolli wotta.
12He daafurai ubbai coo mela gidiis; a bollan de7iya daro shiyai harai atto, tamankka kichchibeenna.
13Bii Yerusalaamee, hegee shiyai ne shaaramuxatettaa leemiso. Taani nena geeshshanau daafurinkka, neeni ne tunatettaappe geeyennan ixxido gishshau, ne bollan ta hanqqoi wurana gakkanaashin, neeni naa77antto geeyakka.
14Taani GODAI hagaa yootaas; hagee hanana. Taani guyye simmikke; qarettikke; ta qofaa laammikke. Ne ogiyaadaaninne ne oosuwaadan, taani nena pirddana. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais’ yaagees” yaagiiddi yiis.
15GODAA qaalai qassikka taakko hagaadan yaagiiddi yiis;
16“Laa asa na7au, neeni siiqiyoonne ne aifiyau lo77iya ne machchiyo taani issi kuttan woraagana. Hegan kayyottoppa, yeekkoppanne afuxxoppa.
17Oola, shin ne ooliyaa asi siyoppo; haiqqidabau kayyottoppa. Neeni ne huuphiyan xaaxiyoogaa xaaxa; ne gediyankka caammaa wotta. Ne doonaa kammoppa; shochchaakka mooppa” yaagiiddi yiis.
18Yaagin maallado taani asaassi yootaas; he galla omarssi ta keettaayyiyaa haiqqaasu. Wonttetta gallassi maallado GODAI tana azazidoogaadan oottaas.

19Yaatin, asai tana, “Ha neeni oottiyoogaayyo birshshettai aibakko nuussi aissi yootikkii?” yaagidi oichchiis.
20Oichchin taani etayyo hagaadan yaagada zaaraas; “GODAA qaalai taakko hagaadan yaagiiddi yiis;
21‘Israa7eela asaa hagaadan yaaga; “Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; ‘Intte ceeqettiyo, intte aifiyaa lo77iyaanne intte shemppoi amottiyo ta Beeta Maqidasiyaa taani tunissana hanais. Intte guyye ashshido intte attuma naatinne intte macca naati bisuwan wurana.
22He wode taani oottidoogaadan, inttekka oottana. Intte doonaa kammekketa; shochchaakka meekketa.
23Intte huuphiyaa xaaxeeta; intte gediyan caammaa wotteeta. Kayyottekketa woikko yeekkekketa. SHin intte intte nagaraa gaasuwan gilqqananne issoi issuwaayyo oolana.
24He wodiyan Hizqqeeli intteyyo malaata gidana; ubbabaakka i oottidoogaadan, intte oottana. Hagee haniyo wode, taani Ubbaa Haariya GODAA gidiyoogaa intte erana’ yaagees” yaaga.
25“‘GODAI tana hagaadan yaagiis; “Laa asa na7au, taani eta ufaissaanne bonchchuwaa, eta aifiyau lo77iyaabaanne eta wozanai amottiyoobaa, qassi eta attuma naatanne eta macca naata etappe wotta ekkana.
26He gallassi neeyyo woriyaa odanau issi kessi ekkidi attida asi yaana.
27He gallassi ne doonai dooyettana; neenikka aara haasayana; naa77antto duude kiyakka. Hegaadan hanada, neeni asaayyo malaata gidana. Taani GODAA gidiyoogaa eti hegan erana” yaagiis’ yaagiiddi yiis” yaagaas.