Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Annabi Esekiyeli

Annabi Esekiyeli 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1A ɲɛ solomanaani nde, kike fu, xi fu nde ra, Alatala naxa a masen n bɛ, a naxɛ,
2«Adamadi, i xa yi ɲɛ, yi kike, nun yi lɔxɔɛ sɛbɛ, barima to Babilɔn mangɛ gere fɔlɔma nɛ Darisalamu.
3I xa yi taali wɔyɛnyi fala yi bɔnsɔɛ murutaxi bɛ. A fala e bɛ: ‹Alatala yi nan masenxi: Ye sa tunde kui, tunde dɔxɔ tɛ ma.
4Sube xuti fanyie sa a kui, xutie naxee fan a birin bɛ alɔ tabe nun tunki sube,
5naxan xabaxi xuruse fate fanyi ra. Yege sa tɛ han tunde xa satun, sube xa ɲin.›»
6«Wo Marigi Alatala yi nan masenxi: Gbaloe bara yi bɔxi li. Ye bara so sube ra tunde kui. Sube xuti birin ba keren kerenyi ra.
7Mixi kɔn to raxaba, a raba fanye nan fari. Xa a sa raba bɔxi nɛ nu, bɛndɛ nu nɔma a makotode.
8N fan fama nɛ wo wuli rafilide n gbeɲɔxɔɛ ra fanye fari, alako a naxa makoto.»
9«Wo Marigi Alatala yi nan masenxi: ‹Ɲaxankatɛ na yi taa faxɛti bɛ. N yege gbegbe sama nɛ na tɛ xɔɔra.
10Wo fan yege sa tɛ, a xa xungbo. Sube ɲin a fanyi ra, bɔrɛ se sa a fari, a xɔrie xa gan feo.
11Na dangi xanbi, tunde igeli xa dɔxɔ tige wolenxi fari, han tunde xa fura alɔ wure gbeeli naxan wama raxunufe, alako se birin naxan luxi tunde kui a xa ɲɔn.
12Kɔnɔ na mu sɔɔnɛyama. Tɛ mu nɔma se birin xɔride naxan luma tunde kui.›»
13«Wo bara findi sɛniyɛntaree ra wo xa yɛnɛ xa fe ra. N bara kata wo rasɛniyɛnde, kɔnɔ wo mu tin. Na kui wo mu sɛniyɛnyi sɔtɔma han n gɛ n ma xɔnɛ birin naminide wo ma.
14N tan Alatala xa a fala wo bɛ, na waxati bara a li. N mu kinikinima wo ma, n mu gbilenma n ma natɛ ma. N wo makiitima wo ɲɛrɛ ki nun wo xa wali nan ma. Wo Marigi Alatala xui nan nan ki.»
15Alatala naxa a masen n bɛ, a naxɛ,
16«Adamadi, a gbe mu luxi n xa a niya a naxan nafan i ma dangife i yae yati ra, n fama nɛ na ralɔɛde i ma keren na. Kɔnɔ i naxan nabama, i naxa wa xui yo ramini, i naxa ya ye keren namini.
17I xa i sabari i xa sunnunyi kui, i naxa i xui ramini alɔ mixie darixi a raba ra faxa mixie bɛ ki naxɛ. I naxa i xunyi mageli ti, i naxa sankiri ba i sanyi, i naxa i yatagi makoto, i naxa donse don mixie darixi naxan don na ɲɔn fe tɛmui.»
18N ma ginɛ naxa faxa na nunmare ra. Na kuye iba gɛɛsɛgɛ, n naxa a raba alɔ Alatala nu bara n yamari ki naxɛ.

19Ɲama naxa n maxɔrin, «I na yi ɲɔn fe rabafe ki naxɛ, na munse masenma muxu tan bɛ?»
20N naxa e yaabi, «Alatala naxa a masen n bɛ, a naxɛ,
21‹A fala Isirayila bɔnsɔɛ bɛ, wo Marigi Alatala naxɛ, a gbe mu luxi n xa a niya n ma hɔrɔmɔbanxi xa findi yire sɛniyɛntare ra, na banxi naxan nafan wo ma ki fanyi ra. Wo xa die man faxama nɛ santidɛgɛma ra.›
22Na tɛmui wo fama na ɲɔn fe suxude alɔ n a suxu ki naxɛ. Wo mu wo yatagi makotoma, wo mu ɲɔn fe donse donma,
23wo mu wo xunyi mageli tima, wo mu sankiri bama wo sanyi. Wo mu ɲɔn fe rabama wa xui ra. Wo xa yunubie nan tun wo xun nakanama.
24Ala man naxɛ, ‹Annabi Esekiyeli findima wo bɛ misaali nan na. A naxan nabaxi, wo fan fama na nan nabade. Na fee na raba, wo a kolonma nɛ a n tan nan na wo Marigi Alatala ra.›»
25«Adamadi, n xa a fala i bɛ, n e xa hɔrɔmɔbanxi, naxan nafanxi e ma ki fanyi ra, a nun e xa die, n nee bama e yi ra lɔxɔɛ naxɛ,
26na lɔxɔɛ yati mixi ratangaxi fama nɛ i yire, a na xibaarui fala i bɛ.
27Na lɔxɔɛ, i nɛnyi fulunma nɛ na mixi ratangaxi ya xɔri, i mu findima boboe ra sɔnɔn. Na birin findima misaali nan na ɲama bɛ, e fa a kolonde a n tan nan na Alatala ra.»