Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Esekiɛli

Esekiɛli 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isirelibɑn yorun wɔ̃ɔ nɔɔbɑ nnɛsen suru wɔkurusen sɔ̃ɔ wɔkuruse sɔɔrɑ Yinni Gusunɔ u Esekiɛli sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ,
2wunɛ tɔnun bii, ɑ ɡisɔn tɔ̃ɔ te yoruo. Domi ɡisɔrɑ Bɑbilonin sinɑ boko u koo Yerusɑlɛmu tɑrusim tore.
3A nɛn tɔmbu mɛm nɔɔ sɑri be mɔn teni sɔ̃ɔwɔ ɑ kɑ bu kirɔ ko. A nɛɛ, nɛnɑ nɑ nun yiire nɑ nɛɛ, ɑ sii wekeru suo kpɑ ɑ tu nim doke.
4Kpɑ ɑ yɑɑ tɑɑrun yɑɑ ɡeɑ kɑ yɑɑ nɔmun yɑɑ ɡeɑ suɑ ɑ doke mi. Yen biru, kpɑ ɑ yɑɑ kuku bɔrɔkɔbɑ sɔndi yen wɔllɔ.
5A mɑɑ yɑ̃ɑ ɡeeru ɡɔsio wunɛn yɑ̃ɑ ɡɔ̃ɔn di kpɑ ɑ ten yɑɑ doke weke te sɔɔ. Kpɑ ɑ doo dɑ̃ɑ doke ɑ yɑɑ ye kpuro yike yu ye sere kɑ yen kukunɔ.
6Kpɑ ɑ yɑɑ ye wunɑ tiɑ tiɑ. Bɑɑ yen tiɑ ɑ ku rɑ deri mi. Wee ye nɛ, Yinni Gusunɔ nɑ ɡeruɑ. Nɑ nɛɛ, Yerusɑlɛmu yɑ sɑ̃ɑwɑ bɔ̃rurɑ yen tɔn ɡoberun sɔ̃. Yɑ sɑ̃ɑwɑ nɡe sii weke te tɑ wuuru diire, te bɑ ǹ kpɛ̃ bu teɑ bu nɑɑmwɛ.
7Yɛm mɛ Yerusɑlɛmu yɑ yɑri mi, mu wɑ̃ɑwɑ yen suunu sɔɔ. Yɑ mu yɑriwɑ kperu wɔllɔ, n ǹ mɔ tem dirɑ sɔɔ tuɑ yu sere mu wukiri.
8Tɛ̃ kon yɛm mɛ deri kpee ten wɔllu mi, mi mu ǹ berurɔ, kpɑ nɛn mɔru yu ku kɑ se n Yerusɑlɛmu ye mɔru kɔsie.
9Nɛ, Yinni Gusunɔ nɑ nɛɛ, Yerusɑlɛmu yɑ sɑ̃ɑwɑ bɔ̃rurɑ yen tɔn ɡoberun sɔ̃. Nɛn tii kon dɑ̃ɑ sube bɑkɑru ko.
10A dɑ̃ɑ tɑɑsio kpɑ ɑ dɔ̃ɔ doke kpɑ ɑ de yɑɑ ye, yu ye mɛtɛ mɛtɛ. A ye kpee yɑ̃nu dokeo kpɑ ɑ de yen kukunu nu dɔ̃ɔ mwɑɑrɑ mɑm mɑm.
11Yen biru, ɑ weke dii te sɔndio dɔ̃ɔ ɡɛ̃ɛ sɔɔ sere tu swĩɑ tu swɛ̃rɑ. Kpɑ disi ni nu rɑɑ wɑ̃ɑ te sɔɔ nu kpe tɑ kun mɑɑ wuuru diire.
12Kɑ mɛ, kookɑri ye, yɑ koo kɑm kowɑ, domi dɔ̃ɔ kun kpɛ̃ u wuu diirɑm mɛn bweseru kpeesiɑ.
13Nɡe mɛyɑ Yerusɑlɛmu yɑ disi duurɑ yen torɑ ni yɑ kuɑn sɔ̃. Wee nɑ kĩɑ n ye dɛɛrɑsiɑ ɑdɑmɑ yɑ ǹ wure. Yen sɔ̃ tɛ̃, yɑ ǹ mɑɑ kpɛ̃ yu dɛɛrɑ sere nɛn mɔru yu kɑ sure.
14Nɛ, Yinni Gusunɔwɑ nɑ yeni ɡeruɑ. Kon ye siriwɑ nɡe mɛ yen dɑɑ yɑ nɛ, nɑ ǹ yen wɔnwɔndu mɔ̀. Yɑ koo mɑɑ koorɑ. Kon ye kowɑ nɑ ǹ sikɑ mɔ̀. Nɑ ǹ biru wurɑmɔ.
15Yinni Gusunɔ u Esekiɛli sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ,
16tɔnun bii, kon nun wi ɑ kĩru bo ɡoori subɑru sɔɔ. Adɑmɑ ɑ ǹ yɛ̃ron ɡɔɔ yeru mɔ̀. A ǹ win ɡɔɔ sinɑmɔ. A ǹ mɑɑ ɡɔɔ sumɔ win sɔ̃.
17A weeweenu koowo wunɛn tii sɔɔ ɑ ku de ɡoo u nɔ. A ku ɡɔɔ sinɑ. A wunɛn dɑwɑni bɔkuo kpɑ ɑ wunɛn bɑrɑnu doke nɡe mɛ ɑ rɑ ko. A ku wunɛn wuswɑɑ wukiri. A ku mɑɑ ɡɔɔ dĩɑnu di.
18Yerɑ Esekiɛli u ye tɔmbu sɔ̃ɔwɑ bururu mɑ yen yokɑ win kurɔ u kpunɑ u ɡu. Yen sisiru bururu mɑ u kuɑ nɡe mɛ Yinni Gusunɔ u nùn yiire.

19Yerɑ tɔmbu bɑ nùn bikiɑmɔ bɑ mɔ̀, u bu tubusio ye u mɔ̀ mi.
20Yerɑ u bu wisɑ u nɛɛ, Yinni Gusunɔwɑ u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ,
21u be Isirelibɑ ɡɑri yini sɔ̃ɔwɔ u nɛɛ, wi, Yinni Gusunɔ u koo de bu win sɑ̃ɑ yeru kɔsuku tèn sɔ̃ bɑ tii sue kɑ te bɑ̀ n mɛɛrɑ bɑ rɑ n nuku dobu mɔ̀ kɑ tè sɔɔ bɑ ben yĩiyɔbu doke. Bɑ koo ben bii be bɑ tie Yerusɑlɛmuɔ mwɛɛri bu ɡo.
22Bɑ koo kowɑ nɡe mɛ Esekiɛli u kuɑ. Bɑ ǹ ben wuswɑɑ wukirimɔ nuku sɑnkirɑnun sɔ̃, bɑ ǹ mɑɑ ɡɔɔ dĩɑnu dimɔ.
23Bɑ koo ben dɑwɑni bɔkewɑ kpɑ bu ben bɑrɑnu doke. Bɑ ǹ koo ɡɔɔ yeru ko, bɑ ǹ koo mɑɑ ɡɔɔ swĩ. Adɑmɑ bɑ koo woorɑ ben torɑnun sɔ̃ kpɑ bɑ n weeweenu mɔ̀.
24Wi, Esekiɛli u ko n sɑ̃ɑwɑ yĩreru ben suunu sɔɔ. Bɑ koo kowɑ nɡe mɛ u kuɑ. Sɑnɑm mɛ yebɑ kpuro yɑ koo bu deemɑ, sɑɑ ye sɔɔrɑ bɑ koo ɡiɑ mɑ Gusunɔ u sɑ̃ɑwɑ Yinni.
25Yen biruwɑ Yinni Gusunɔ u Esekiɛli sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, u koo de Isirelibɑ bu win sɑ̃ɑ yeru biɑ te tɑ sɑ̃ɑ ben kuku yeru mi, te bɑ̀ n mɛɛrɑ tɑ rɑ bu nuku dobu wɛ̃ mi, kɑ tèn sɔ̃ bɑ tii sue mi, mɑ bɑ ben yĩiyɔbu doke te sɔɔ. Yen biru kpɑ u de ben bibu bu ɡbisuku.
26Sɑnɑm mɛ kɛ̃si ni, nu koo bu deemɑ, ɡoo u koo nu kisirɑri kpɑ u nɑ u nun sɔ̃.
27Yen tɔ̃ɔ te, wunɛn nɔɔ ɡɑ koo wukiɑrɑ kpɑ ɑ kɑ yɛ̃ro ɡɑri ko. Wunɑ kɑɑ n sɑ̃ɑ yĩreru wunɛn tɔmbun sɔ̃. Sɑɑ ye sɔɔ, bɑ koo ɡiɑ mɑ nɛ Gusunɔ nɑ sɑ̃ɑwɑ Yinni.