Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Isigiele

Isigiele 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Eso nabuga amola oubi nabuga amola ode sesege ninia mugululi misi eso amoga, Hina Gode da nama amane sia:i,
2“Dunu egefe! Wali eso ea doaga:i defei dedema! Bai wali eso, Ba:bilone hina bagade da Yelusaleme amoma muni doagala:mu.
3Na fi lelesu dunu ilima amo fedege sia: olelema. Na, Ouligisudafa Hina Gode da ilima amane sia:sa, ‘Gobele nasu gaga amo hano dili nabalesilalu, lalu didi da:iya ligisima.
4Hu dadamui noga:idafa amo ganodini salima. Ougia hu amola emo hu amola gasa dadamui noga:idafa sasalima.
5Sibi hu ida:iwane fawane salima. Gobele nasu gaga hagudu, lalu noga:le didima. Amalu, hano dubu heda:le, gasa amola hu sasali nadima:ma.”
6Ouligisu Hina Gode da amane sia:sa, “Moilai bai bagade da fane legesu dunu amoga nabai gala, amola moilai bai bagade da wadela:lesi dagoi ba:mu. Amo da bua:iai gelabo doasasali gobele nasu gaga ilia da hamedafa dodofesu, amo defele ba:sa. Hu dadamui afae afae da amoga fadegabe, ebelei ba:sa.
7Moilai amo ganodini, medole legesu bagadewane ba:su. Be amo heale da guluga hame dedeboi. Ilia da amo heale magufu da:iya soga:digi.
8Na da amo heale amogawi yolesi. Bai amo wamolegemu Na higa:i. Maga:me sa:iba:le, dabe imunu gala.”
9Ouligisudafa Hina Gode da amane sia:sa, “Fane legesu moilai bai bagade da wadela:mu. Na Nisu da lalu habele gaguli heda:mu.
10Lalu habei eno gaguli misa! Lalu fulaboma! Hedolo nadima! Gasa gobema!
11Amasea, balasega hamoi gobele nasu ofodo gelabai amo gia:i lalu oso amo da:iya ligisili, nenowama:ma. Gobele nasu ofodo da bu nenowane ledo hame ba:ma:ne, agoane hamoma.
12Be ledo da hame dogasi dialebe ba:mu. Laluga dugimu da hamedei.
13Yelusaleme fi! Dilia wadela:i adole lasu hou da dili ledodafa hamoi dagoi. Dilia da Na ougi bagadedafa amo nababeba:le fawane fofoloi dagoi ba:mu.
14Na, Ouligisudafa Hina Gode, da sia:i dagoi. Na se imunu eso da doaga:i dagoi. Na da dilia wadela:i hou hame gogolemu amola dilima hame asigimu. Dilia wadela:i hou hamobeba:le, Na da dilima se bidi imunu.” Ouligisudafa Hina Gode da sia:i dagoi.
15Hina Gode da nama amane sia:i,
16“Dunu egefe! Na da afae fawane fane, dia dogolegei uda amo dima samogemu. E da bogomu. Di da mae egane amola mae dini amola si hano mae sa:ili esaloma.
17Mae didigia:ma. Dia da:i dioi amo eno dunuma mae olelema. Dia emo salasu mae gisa:le fasili amola habuga mae gisa:le, amola mae gogolole masa. Dia odagi mae dedeboma amola ha:i manu amo didigia:su dunu da naha, amo di mae moma.”
18Amalalu, hahabe, na da dunu ilima sia: dalu. Amo daeya na uda bogoi. Diahabe, na da Gode Ea adoi defele hamoi.

19Dunu ilia da nama amane adole ba:i, “Abuliba:le di da agoane hamosala:?”
20Amalalu, na da ilima amane sia:i,” Hina Gode da nama amane adoi,
21‘Isala:ili dunu ilima amane adosima, Dilia da Debolo Diasu amo ea gasaba:le nodosa. Dilia amo ba:musa: hanasa amola amo ba:la masusa: hanasa. Be Hina Gode da Debolo wadela:lesili, ledo agoane hamomu. Amola dilia sosogo ayeligi huluane da gegesu ganodini, medole lelegei dagoi ba:mu.
22Amasea, dilia da na hamobe defele hamomu. Dilia da dilia odagi hame dedebomu, amola ha:i manu didigia:su dunu ilia nasu, amoga dilia da hame manu.
23Dilia da emo salasu mae sanawane amola habuga mae figiliwane amola gogonomone diwane hame masunu. Dilia da wadela:i hou hamobeba:le, geloga:gia:mu, amola dilia dunu enoma gogonomomu.
24Amasea, na da dilima dawa:digima:ne olelesu agoane ba:mu. Dilia da na hamoi huluane defele hamomu. Hina Gode da amane sia:sa, dilia amo hou huluane ba:sea, E da Ouligisudafa Hina Gode dawa:mu.’”
25Hina Gode da amane sia:i, “Dunu egefe! Gasa bagade Debolo Diasu amoma ilia bagade nodosu, amola amoga hahawane nodone ba:musa: masu. Amo Na da ilima samogemu. Amola Na da ilia mano huluane sasamogemu.
26Amo esoga Na da agoane hamosea, dunu afae da amo wadela:su amoba:le hobeale ahoasea, da amo hou dima olelela misunu.
27Amo eso amo galawane, di da sia: dasu hou (amo di da musa: fisi) amo bu lale, ali da sia: sa:imu. Amo hamobeba:le, di da dunu ilima dawa:digima:ne olelesu agoane ba:mu, amola ilia da Na da Hina Gode dawa:mu.”