Text copied!
CopyCompare
Kankanaey Bible - Job

Job 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Pag kanan Job,
2“Pig-an pay di somaldengan yo ay pomalpaligat ya domisdismaya begew sin ibagbaga yo?
3Ay magay bain yo et namin piga ay inmin-insolto kayo?
4Olay kaspangarigan waday inpaksaw ko, ay sino ngin di biyang yo?
5Kanan yo en sigsiged kayo mo sak-en et ibilang yo nan naibabainak ay mangpaneknek si basol ko.
6Ay adi kayo ayan ilan ay si Diyos di nangikeddeng si baken kosto en sak-en? Et naknaak sin tagdey na.
7Mo manpakaasiak begew sin mapalpaligatak, maga di somongbat. Adi mapatgan din kedkedawek ay nalinteg koma di maikeddeng en sak-en.
8Sinawad Diyos sak-en ya inpabolinget na din pandanak et adiak makalosot.
9Kinaana amin ay kinabaknang ko ya dinadael na din dayaw ko.
10Sin amin ay pansagongak yan pomaligat enggana ay mateyak. Maopay abe din namnamak ay kaman kaiw ay nagabot ya nalaylay.
11Palalo din bonget na en sak-en et omibilang ay kalabana.
12Di kaiarigana et inbaa na di sosoldado ay gomobat. Linmikob da ay kamanak wada sin siyodad et nan-amag das somakyaban da ay manadael sin alad na, ngem din katet-ewa na yan owat tolda di kad-ak.
13“Inpaaddawi nan sak-en din toton-od ya gagayyem ko
14et tinmaynan da.
15Linmingling din sasangailik yan omibilang din babag-en ko ay mangiliak.
16Mo waday ayagak en daida yan adi da somongbat, olay mo manpakpakaasiak ay bomadang koma.
17Adi itoled asawak ay manongsong sin leng-ag ko. Sigaan da abe ay somag-en din toton-od ko.
18Olay din anan-ak yan lomaslasoy da ya somisiyek da mo omila da.

19Omibilang da ay kadodogis din kasag-enan ay gagayyem ko yan linmaksig da din ipatpateg ko.
20Enggay owat kodil di namobongon sin tong-ak et nganngani di kateyak.
21“Maseg-ang kayo paabe ay gagayyem ko tan nay dinmosa si Diyos.
22Apay nga pomaligat kayo abe ay kaman din am-amagen Diyos? Ay adi kayo pay laeng mapnek ay pomalpaligat?
23Mo wada komay mangisolat sin ibagbagak ta mailibro da.
24Ono maitiktik si bato asi mapey-an si ismay ta say komakaman si eng-enggana.
25Ngem mo sak-en pay, ammok ay matmatago din Somalaknib. Sisya di maodi ay mankali et ipaneknek na isnan daga ay magay basol ko.
26Olay madadael nan kodil ko gapo si sakit, ammok ay mailak to si Diyos.
27Ilaen to nan mismo ay mata ay baken odom. Ay apaw nan palalo ay layad ko ay matongpal koma di. Kaman enggay namagay pigsan di nemnem ko.”