Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - AYUBA

AYUBA 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Akũ Ayuba wè a gbɛ̃nnanↄla à pì:
2Ari bↄrɛn ánigↄ̃ wari dↄma, àgↄ̃ ma nɛ̀sɛ yakamɛnɛ kũ yãzↄ̃zↄ̃naaoo?
3A ma sↄ̃sↄ̃ à kɛ̀ gɛ̃̀n kuri sà, átɛni ma fobo, wé'i dì á kũro.
4Tó ma sãtɛmɛ yãpura, ma taari de ma zĩda yã ũmɛ.
5Tó a gi átɛni á zĩda sɛ́ lei demala, akũsↄ̃ átɛni ma taari e yã kũ à ma le musu,
6àgↄ̃ dↄ̃ kũ Luda mɛ́ à yã dí kɛ̀mɛnɛ kpɛdangara, à tankutɛ kpàkpamɛnɛ à ma kũ.
7Madì faaba wiki lɛ́, gbɛ̃ke dì wemaro, madì surabana ↄ́ↄ dↄ, yãzɛde kunlo.
8Luda zɛ́ zↄ̃̀mɛnɛ, gɛ̃ki kunlo, à gusira dà ma zɛ́la.
9À ma kpe bò, à ma fùraa gò.
10Àdi ma wíwi kpa sĩnda pínkia ari ma laka, àdi ma tãmaa nɛ lákũ òdi lí nɛ́ nà.
11Àdi a pↄfɛ̃ kipama, àdi ma ditɛ a ibɛrɛ ũ.
12A zĩ̀karinↄ dì futɛmai lɛɛlɛ, òdi ma kagura kɛ, òdi bùra kátɛ ò lika ma kpɛ́i.
13À tò ma gbɛ̃nↄ dì kakara kũmao doro, gbɛ̃ kũ ò ma dↄ̃nↄ lɛ̀ɛ zↄ̃̀ ò tàtamalɛ.
14Ma danɛnↄ pã kpàmai, ma gbɛ̃nnanↄ sã̀ ma yãn.
15Ma gↄ̃ nibↄ ũ ma bɛ zĩkɛrinↄnɛ, ma gↄ̃ńnɛ lán buri zĩ̀tↄↄ bà.
16Tó ma a bɛgwarii sìsi, àdi wema doro, bee tó ma kútɛ kɛ̀nɛ kũ ma zĩda lɛ́o.
17Ma lɛ́'ĩa dì kɛ ma nanↄnɛ lɛ́fↄtↄ ũmɛ, ma vĩ̀ninↄ kũ ma dakũnanↄ yemai doro.
18Bee nɛ́ ketenↄ dì ma gya bo se, tó ma futɛ ma zɛ, òdigↄ̃ ma lalandi kɛmɛ.

19Ma kpàasinↄn ye ma yãiro, ma gbɛ̃ yenyĩdenↄ bò ma kpɛ.
20Ma mɛ̀ yitoro kũ̀, à gↄ̃̀ fíti mà ga.
21À ma wɛ̃nda gwa ma gbɛ̃nnanↄ, à ma wɛ̃nda gwa, zaakũ Luda ↄ tↄ̃̀mamɛ.
22À kɛ̀ dera adì wɛ́ dↄma lán Luda dì wɛ́ dↄma nà? Ma nↄ̀bↄ sona dí mↄ́áwa lɛroo?
23De ò ma yãnↄ kɛ̃̀ ò kà takadan.
24De ò kɛ̃̀ gbɛ̀ɛa kũ gão, ò daruma kpàtɛn àgↄ̃ kun ari gↄrↄ sĩnda pínki.
25Zaakũ má dↄ̃ kũ ma Zɛkũnwode kun, ani futɛ à zɛ ma sèedade ũ kpɛkpɛ.
26Tó ma mɛ̀bara díkĩna kàkatɛ, mani wɛ́ si Ludalɛ mɛ̀ɛ sari.
27Mani wɛ́ sialɛ ma zĩda, ani kɛmɛnɛ gbɛ̃ zĩ̀tↄ ũro. Yã pì ma kũna gbãna ma swɛ̃̀ɛ gũn.
28À kɛ̀ dera a wɛ́ dↄ̀mɛnɛ, a pì makũ ma a zĩda lèoo?
29À vĩna kɛ Luda fɛ̃nɛdanɛ, zaakũ ani pↄfɛ̃ kipao yãvãnikɛrinↄa, de àgↄ̃ dↄ̃ kũ yãkpatɛ tɛni á dã.