Text copied!
CopyCompare
Muqeddes Kalam (latin yéziq) - Ayup

Ayup 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ayup jawaben mundaq dédi: —
2«Siler qachan'ghiche jénimni azablimaqchisiler, Qachan'ghiche méni söz bilen ezmekchisiler?
3Siler méni on qétim xarlidinglar; Manga uwal qilishqa nomus qilmaysiler.
4Eger méning sewenlikim bolsa, Men emdi uning derdini tartimen.
5Eger siler méningdin üstünlük talashmaqchi bolsanglar, Yüzüm aldida sherm-hayani körsitip méni eyiblimekchi bolsanglar,
6Emdi bilip qoyunglarki, manga uwal qilghan Tengri iken, U tori bilen méni chirmashturup tartti;
7Qara, men nale-peryad kötürüp «Zorawanliq!» dep warqiraymen, Biraq héchkim anglimaydu; Men warqiraymen, biraq manga adalet kelmeydu.
8U yolumni méni ötüwalmisun dep chit bilen tosup qoydi, Qedemlirimge qarangghuluq saldi.
9U mendin shan-sheripimni mehrum qildi, Béshimdin tajni tartiwaldi.
10U manga her tereptin buzghunchiliq qiliwatidu, men tügeshtim; Ümidimni U derexni yulghandek yuluwaldi.
11Ghezipini manga qaritip qozghidi, Méni Öz düshmenliridin hésablidi.
12Uning qoshunliri sep tüzüp atlandi, Pelempeylirini yasap manga hujum qildi, Ular chédirimni qorshawgha élip bargah tikiwaldi.
13U qérindashlirimni mendin néri qildi, Tonushlirimning méhrini mendin üzdi.
14Tughqanlirim mendin yatliship ketti, Dost-buraderlirim méni unutti.
15Öyümde turghan musapirlar, hetta dédeklirimmu méni yat adem dep hésablaydu; Ularning neziride men musapir bolup qaldim.
16Men chakirimni chaqirsam, u manga jawab bermeydu; Shunga men uninggha aghzim bilen yélinishim kérek.
17Tiniqimdin ayalimning qusqusi kélidu, Aka-ukilirim sésiqliqimdin bizar.
18Hetta kichik balilar méni kemsitidu; Ornumdin turmaqchi bolsam, ular méni haqaretleydu.

19Méning sirdash dostlirimning hemmisi mendin nepretlinidu, Men söygenler mendin yüz öridi.
20Et-térilirim ustixanlirimgha chapliship turidu, Jénim qil üstide qaldi.  
21Ah, dostlirim, manga ichinglar aghrisun, ichinglar aghrisun! Chünki Tengrining qoli manga kélip tegdi.
22Siler némishqa Tengridek manga ziyankeshlik qilisiler? Siler némishqa etlirimge shunche toymaysiler!
23Ah, méning sözlirim yézilsidi! Ular bir yazmigha pütüklük bolghan bolatti!
24Ular tömür qelem bilen qoghushun ichige yézilsidi! Ebedilebed tash üstige oyup pütülgen bolatti!
25Biraq men shuni bilimenki, özümning Hemjemet-Qutquzghuchim hayattur, U axiret künide yer yüzide turup turidu!
26Hem méning bu tére-etlirim buzulghandin kéyin, Men yenila ténimde turup Tengrini körimen!
27Uni özümla eyni halda körimen, Bashqa ademning emes, belki özümning közi bilen qaraymen; Ah, qelbim buninggha shunche intizardur!
28Eger siler: «Ishning yiltizi uningdidur, Uni qandaq qilip qistap qoghliwételeymiz?!» — désenglar,
29Emdi özünglar qilichtin qorqqininglar tüzük! Chünki Xudaning ghezipi qilich jazasini élip kélidu, Shuning bilen siler Xudaning sotining quruq gep emeslikini bilisiler».