Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - AYUBA

AYUBA 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ben Ayuba wè a gbɛ̃nnanↄla à bè:
2Ai bↄrɛn égↄ̃ ĩa daama, àgↄ̃ ma nↄ̀sɛ yakaamɛ kↄ̃n yãzↄ̃zↄ̃ↄo?
3A ma sↄ̃sↄ̃ à kɛ̀ gɛ̃̀n kuri sa, ée ma faboo, wí è a kũro.
4Tó ma sãsãmɛ yãpura, ma taari dɛ ma zĩnda yã ũmɛ.
5Tó a gi ée a zĩnda sɛɛ lezĩ dɛmala, bensↄ̃ ée ma taari ee yã kɛ̀ ma lee musu,
6àgↄ̃ dↄ̃ kɛ̀ Luda bé à yã kɛ̀ kɛ̀mɛ kpɛɛgãnda, à takutɛɛ kpàkpamɛ à ma kũ.
7Mɛɛ̀ faaba wii lɛ́, gbɛ̃ke è wemalaro, mɛɛ̀ mìsina ↄ́ↄ dↄ, yãzɛdee kuuro.
8Luda zɛ́ zↄ̃̀mɛ, gɛ̃kii kuuro, à gusiaa dà ma zɛ́la.
9À ma kpɛ bↄ̀, à ma fùra gò.
10È ma wíwi kpɛ píngia ai ma yãa, è ma tãmaa nɛ lán wè lí nɛ nà.
11È a pↄfɛ̃ bↄbↄma, è ma diɛ a ibɛɛ ũ.
12À zĩ̀kpɛɛnↄ è fɛɛmazi lɛdo, aↄ̃è ma kagura kɛ, aↄ̃è bùra káɛ wà liga ma kpɛ́zi.
13À tò ma gbɛ̃nↄ è kakↄ̃amao dↄro, gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ ma dↄ̃ↄnↄ lɛ̀ zↄ̃̀ wà tàtamalɛ.
14Ma danɛnↄ pã kpàmazi, ma gbɛ̃nnanↄ sã̀ ma yãn.
15Ma gↄ̃ nibↄ ũ ma bɛ zĩkɛrinↄnɛ, ma gↄ̃ńnɛ lán bori zĩ̀tↄ bà.
16Tó ma a bɛgwari sìsi, è wemala dↄro, baa tó ma agbaa kpànɛ kↄ̃n ma zĩnda lɛ́o.
17Ma lɛ́'ĩa è kɛ ma naↄ̃nɛ lɛ́fↄna ũmɛ, ma vĩ̀inↄ kↄ̃n ma dãaronↄ yemazi dↄro.
18Baa nɛ́ ketenↄ è kya kámagu, tó ma tɛna, aↄ̃ègↄ̃ ma faboomɛ.

19Ma kpàasinↄↄ ye ma yãziro, ma gbɛ̃ yenzideenↄ bↄ̀ ma kpɛɛ.
20Ma mɛ̀ yitoo kũ̀, à gↄ̃̀ féte kɛ̀ mɛ́ ga.
21À ma wɛ̃nda gwa ma gbɛ̃nnanↄ, à ma wɛ̃nda gwa, zaakɛ Luda ↄ tↄ̃̀mamɛ.
22À kɛ̀ dia eè wɛ́ɛ dↄmɛ lán Luda è wɛ́ɛ dↄmɛ nà? Ma nↄ̀bↄ sona e mↄ́awa lɛroo?
23Lɛ wà ma yãnↄ kɛ̃̀ wà kà lán.
24Lɛ wà kɛ̃̀ gbɛ̀a kↄ̃n gão, wà beoma kpàɛn àgↄ̃ kuu ai gurↄ píngi.
25Zaakɛ má dↄ̃ kɛ̀ ma Zɛnyodee kuu, eé fɛɛ à zɛ ma sèedadee ũ zãazãa.
26Tó ma mɛ̀baa kɛ̀kii kàatɛ, mɛ́ wɛ́ɛ si Ludalɛ mɛ̀ sai.
27Mɛ́ wɛ́ɛ siàlɛ ma zĩnda, eé kɛmɛ gbɛ̃ zĩ̀tↄ ũro. Yã pì ma kũna gbãa ma swɛ̃̀ guu.
28À kɛ̀ dia a wɛ́ɛ dↄ̀mɛ, a bè mámbe ma a zĩnda lèo?
29À vĩa kɛ Luda fɛ̃ɛdaanɛ, zaakɛ eé pↄfɛ̃ bↄbↄo zaakɛrinↄa, lɛ àgↄ̃ dↄ̃ kɛ̀ yãkpaɛ e a dãa.