Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Jop

Jop 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Orait na Jop i bekim tok bilong Bildat olsem,
2“Tok bilong yupela i givim bikpela pen long mi na i bagarapim mi tru. Wanem taim bai yupela i lusim dispela kain tok?
3Planti taim nau yupela i rabisim mi na daunim mi. Na yupela i no sem liklik long mekim olsem.
4Tasol sapos i tru mi gat asua long ai bilong God, orait dispela i samting bilong mi yet, i no samting bilong yupela.
5Yupela i ting yupela i gutpela man na mi man nogut, a? Yupela i lukim ol dispela samting nogut i bin kamap long mi na yupela i kotim mi na tok mi bin mekim pasin nogut.
6“Tasol mi no bin mekim rong. God i bin mekim dispela ol samting long laik bilong em yet. Em i bin holimpas mi long umben bilong em yet.
7God i mekim save paitim mi moa yet. Olsem na mi singaut strong long em i mas larim mi. Tasol em i no bekim singaut bilong mi. Na em i no mekim stretpela pasin long mi.
8Em i banisim rot bilong mi na mi no inap i go. Na em i mekim tudak i karamapim dispela rot na mi no inap lukim rot.
9Em i bin bagarapim gutpela nem bilong mi na nau ol manmeri i ting mi man nogut.
10Em i bagarapim mi na brukim mi olgeta olsem man i brukim wanpela haus. Mi bin ting em bai i helpim mi long i stap gut, tasol em i rausim olgeta dispela tingting bilong mi.
11God i kros moa yet long mi na i tingim mi olsem birua bilong en.
12Em i salim ol soldia bilong en, na ol i wokim rot i kam na ol i banisim haus bilong mi na pait long mi.
13“God i mekim ol brata bilong mi i lusim mi na i stap longwe long mi. Na ol wantok bilong mi i no moa save long mi. Long ai bilong ol mi olsem man bilong narapela hap.
14Na ol wanblut na olgeta pren bilong mi ol tu i lusim mi pinis.
15Ol man bipo i save kam i stap sampela taim long haus bilong mi, ol i lusim tingting pinis long mi. Na ol wokmeri bilong mi ol i no moa save long mi.
16Mi save singautim ol wokboi bilong mi, tasol ol i no save bekim singaut na i kam long mi. Maski mi mekim gutpela tok long ol, ol i no save sori long mi na kam lukim mi.
17Taim mi toktok, maus bilong mi i smel nogut tru, na meri bilong mi yet i no laik i stap klostu long mi. Na ol brata tru bilong mi i lukim mi olsem wanpela samting nogut.
18Na ol mangi bilong ples i save tok bilas na rabisim mi. Taim mi kirap i go long wanpela hap, ol i tok nogut long mi.

19Ol poroman tru bilong mi nau ol i no laik tru long mi. Na ol man mi laikim tumas, ol tu i givim baksait long mi na i laik daunim mi.
20Mi bun nating na skin bilong mi i slek olgeta. Mi bagarap olgeta na inap mi dai. Tasol mi no save wanem samting i mekim na mi no dai.
21“Yupela ol pren bilong mi, plis yupela sori na marimari long mi, long wanem, God i bin paitim mi long han bilong en na mi bagarap i stap.
22Bilong wanem yupela i wok long mekim nogut long mi olsem God i mekim? Yupela i lukim mi i stap nogut na bilong wanem yupela i wok long mekim kain kain toktok bilong daunim mi?
23“Sori tru, mi laikim tumas bai ol man i raitim olgeta tok bilong mi long wanpela buk na bai tok bilong mi i no ken lus.
24Mi laikim tumas bai ol i kisim kolsisis na katim tok bilong mi long bikpela hap ston, bai dispela tok i ken i stap oltaim.
25Tasol mi save, man bilong sambai long mi na helpim mi, em i stap. Na bihain bai em i kam helpim mi long stretim tok.
26Dispela bodi bilong mi bai i bagarap pastaim, tasol taim mi stap yet long bodi bilong mi, bai mi lukim God.
27Yes, i no ol arapela man tasol bai i lukim God. Nogat. Mi yet tu bai mi lukim God long ai bilong mi. Mi dai tru long lukim em.
28“Yupela i save tok olsem, ‘Yumi no ken lusim pasin bilong kotim Jop, long wanem, as bilong dispela bagarap i kamap long em i stap long em yet.’
29Tasol yupela yet i mas lukaut. Dispela kain toktok bilong yupela bai i kirapim belhat bilong God, na em bai i mekim save long yupela. Na taim em i mekim olsem, bai yupela i save, ol man bilong mekim pasin nogut i mas kamap long kot bilong God.”