Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yuba

Yuba 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yuba yi a yabi, a naxa,
2“Ɛ luma n ɲaxankatɛ han waxatin mundun yi, ɛ n sɔxɔlɛ ɛ falane ra?
3Ɛ bata n konbi han sanɲa ma fu, ɛ mi yagɛ n tɔrɛ sɔnɔn ba?
4Hali n bata tantan, n ma tantanna goronna luma n tan nan xun ma.
5Xa ɛ ɛ yɛtɛ yite n xili ma, ɛ yi n mafala n yagi feen na,
6nayi, ɛ xa a kolon a Ala nan tɔrɔni ito ragidixi n ma, a n mafilin a yalani.
7Xa n gbelegbele tɔrɔni ito bun, n mi yabi sɔtɔma. N na xinla ti n mali feen na, kiti kɛndɛn mi sɛ.
8Ala bata kiraan suxu n yɛɛ ra, n mi nɔɛ danguɛ, a yi dimin naso n ma kiraan xɔn.
9A bata n ma binyen ba n yi, a yi n ma xunna kenla ba n yi naxan yi luxi alo manga kɔmɔtina n xa.
10A bata n kala yiren birin yi, n naxɔrima nɛn. A bata n yigin kala alo wudin talaxina.
11A bata xɔlɔ n xili ma han, a yi n yatɛ a yaxun na.
12A yɛngɛsone bata e malan, e fa n xili ma, e yi n konna rabilin.”
13“A bata ngaxakedenne masiga n na, naxanye n kolon, ne bata siga ayi pon.
14N kon kaane bata n nabeɲin, n lanfane yi ɲinan n xɔn.
15N ma muxune nun n ma walikɛ ɲaxanle birin n yatɛxi alo xɔɲɛna, n bata findi xɔɲɛn na e yɛɛ ra yi.
16N na n ma walikɛɛn xilima, koni a mi n yabima, hali n na a mafan.
17N ma ɲaxanla mi fa tinɲɛ n dɛɛn xirin ma, n ma fe bata raɲaxu n ma denbayaan ma.
18Hali dii ɲɔrɛne, n naɲaxu e birin ma, n na keli, e n mafala.

19N naɲaxu n xɔyi kɛndɛne birin ma, hali naxanye rafan n ma, ne bata e xun xanbi so n yii.
20N bata doyen, n kidin nun n xɔnne nan gbansan fan n ma.
21N xɔyine, ɛ kininkinin n ma, ɛ kininkinin n ma, bayo Ala sɛnbɛn bata n ɲaxankata!
22Nanfera ɛ n sagatanma alo Ala? Ɛ munma wasa n ɲaxankatadeni ba?”
23“N yi waxi a xɔn ma nun n ma falane yi sɛbɛ, e yi sa kɛdini,
24e yi sɛbɛ yɔxɔ lefaan ma wure ɲɔɛ ralemunxin na, e yi kɛrɛndɛn fanyen ma han habadan!
25N na a kolon a n xunbamana a nii ra. Dɔnxɛn na, a kelima nɛn, a ti bɔxɔ xɔnna ma.
26Hali n fati kidin birin na kun fureni, n gbindin sa Ala toma nɛn.
27N na a toma nɛn, n na a tan nan toma, gbɛtɛ mi a ra. N kunfaxi na waxatin xɔn!
28Ɛ a falama, ɛ naxa, ‘En na a sagatanma di? En fa fɛɛn mundun toma a ra a yalagi xunna ra?’
29Anu, ɛ yi lan nɛn, ɛ gaxu silanfanna yɛɛ ra, amasɔtɔ Ala ɛ saranma nɛn ɛ ɲaxankatane ra sayaan na. Nayi, ɛ a kolonma nɛn a Ala kitin na.”