Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Iyyooba Maxaafaa

Iyyooba Maxaafaa 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hegaappe guyyiyan, Iyyoobi zaaridi, hagaadan yaagiis;
2“Intte tana aude gakkanaassi mudduuteetii? Aude gakkanaassi intte qaalan tana gaaccuuteetii?
3Intte tana tammutoo cayideta; tana kaushshiiddikka yeellatekketa.
4Taani tumu balidabaa gidiyaakkokka, ta balai tana oichchana.
5Intte taappe kehiyoobaa intteyyo milatin, ‘Hagee metoi ubbai a gakkidoogee, i moorido gishshaassa’ yaagidi, ta bolli pirddeeta.
6SHin ha metuwaa ubbaa ta bolli gattidaageenne gitiyan tana gelissidaagee Xoossaa gidiyoogaa erite.
7“Taani, ‘Naaqettaas’ yaagada waassin, taayyo alliyaabi baawa; qaalaa xoqqu oottada, suure pirddaassi waassinkka, siyiyaabi baawa.
8Taani kanttennaadan Xoossai ta ogiyaa diriis; ta hemettiyoosaakka xuman gooziis.
9Ta duretettaa taappe qaariis; ta bonchchuwaakka taappe diggiis.
10I tana mentteretti yeggiis; ta hidootaakka xaphuwaara xoqolettida mittaa mala oottiis.
11A hanqqoi ta bolli eexxi kiyiis; i tana ba morkkedan qoodees.
12Ta bolli woraajjanau i ba olanchchata kiittees; eti tana olanau ogiyaa kessoosona; ta dunkkaaniyaa yuushuwaakka dooddoosona.
13“Xoossai ta ishata taappe haassiis; tana eriyaageeti muleera taayyo allaga gididosona.
14Ta dabboti taappe shaahettidosona; ta laggetikka tana dogidosona.
15Ta son de7iya imattati tana dogidosona; ta macca ashkkaratikka tana imattadaaninne betedan xeelloosona.
16Taani ta ashkkaraa xeegin, taayyo koyenna; taani woossinkka, taayyo eenenna.
17Ta maccaasiyaa ta doonaa peenuwaa ixxaasu; ta ishanttikka tana shenetoosona.
18Harai attin, guutta naatikka tana karoosona; taani eqqiyo wode, ta bolli qilliiccoosona.

19Ta mata laggeti ubbai tana shenetoosona; taani siiqidoogeetikka taayyo zokkuwaa zaaridosona.
20Ta meqettai ta gogaara ohettiis; haiquwaappe qiisasan taani attaas.
21“Inttenoo ta laggetoo, Xoossaa kushee tana dechchido gishshau, taayyo qarettite.
22Xoossai tana yedettiyoogaadan, intte tana aissi yedetteetii? Hanno gakkanaassi intte tana tuggayidoogee gidennee?
23“Hanno gakkanaashin taani haasayido qaalai, wai hassayettidaa gideerenneeshsha! Maxaafankka wai xaafettidaa gideerenneeshsha!
24Daro gam77ana mala, birata maarisan zaallaa bollan woocettidi xaafetteerenneeshsha!
25“Tana Wozidaagee paxa de7iyoogaanne wurssettan biittaa bollan i eqqanaagaa taani erais.
26Ta gogai meetetti wurikkonne, taani ta ashuwaappe shaahettada, Xoossaa be7anaagaa erais.
27Hara uraa gidennan, taani ta huuphen, ta aifiyan a be7ana. Hegaa gishshau, ta wozanai aiba laamotii!
28“Intte, ‘Metuwaayyo unkkoi a gidido gishshau, ane haayite! A yedettoos!’ giikko,
29bisuwaayyo yayyite! Xoossaa hanqqoi bisuwaara yaana; pirddai de7iyoogaakka erite” yaagiis.