Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋtɔɔsʋtʋ I

Kʋtɔɔsʋtʋ I 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lefii pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Kɛɛsɔŋ, nɑ Kehɑtɩ, nɑ Melɑli.
2Kɛɛsɔŋ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Lipini nɑ Simeyi.
3Kehɑtɩ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Amǝlɑm, nɑ Ɩsɑɑ, nɑ Hepǝlɔŋ nɑ Usiyɛlɩ.
4Melɑli pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Mɑlii, nɑ Musi. Lefii kpekɑ wenɑ ɑ kpeɣelɑɑ nɑ pǝ́ kɛɛsǝnɑ pɑ cɑɑnɑɑ tɔɣɔlɛ.
5Kɛɛsɔŋ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ siɣisiɣi kɛlɛ Lipini, nɑ Yɑhɑtɩ, nɑ Simmɑ,
6nɑ Yowɑ, nɑ Itoo, nɑ Selɑ, nɑ Yeyɑtǝlɑyi.
7Kehɑtɩ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Aminɑtɑpɩ, nɑ Kolee, nɑ Asii,
8nɑ Ɩlǝkɑnɑ, nɑ Apiyɑsɑfɩ, nɑ Asii.
9Nɑ Tɑhɑtɩ, nɑ Uliyɛlɩ, nɑ Osiyɑsɩ, nɑ Sɑwuli.
10Ɩlǝkɑnɑ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Amɑsɑyi, nɑ Ahimɔtɩ.
11Ahimɔtɩ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ ntɛ́ Ɩlǝkɑnɑ, nɑ Sofɑyi, nɑ Nɑhɑtɩ,
12nɑ Ɩliyɑpɩ, nɑ Yelowɑm, nɑ Ɩlǝkɑnɑ.
13Sɑmiyɛɛlɩ pǝyɑlʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ ntɛ́ Sowɛɛlɩ, nɑ nɑɑlɛ nyǝŋ ntɛ́ Apiyɑ.
14Melɑli lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ siɣisiɣi kɛlɛ Mɑlii, nɑ Lipini, nɑ Simeyi, nɑ Usɑ,
15nɑ Simɑ, nɑ Hɑkiyɑ, nɑ Asɑyɑ.
16Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti kpɑwɑ Lefii lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ lɛlɑɑ kɛ yonyoolɑɑ kɛ pǝ kpɑɣɑʋ wɑɑtʋ wei pɑ sɩɩ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ kɛ cokǝle tɑɑ kɛ Yosɑlɛm tɔ.
17Cokǝle ntɛ́ tǝ nɔnɔɣɔ tǝnɑɣɑ mpɛ ɩnɩ pɑ yookɑɣɑ pɑ yontu, ɩsɩɩ pɑɑ sɩɩ-wɛ tɔ, nɑ pǝ́cɔ́ Sɑlʋmɔŋ ŋmɑɑkɩ Yutɑ nyǝ́mɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ kɛ Yosɑlɛm.
18Mpɑ pɑɑ kɛ́ tǝmlɛ lɑtɑɑ tɔ pɑnɑ pɑ pǝyɑlɑɑ ntɛ́. Kehɑtɩ lʋlʋɣʋ tʋ ntɛ́ yonyoolu Hemɑŋ nɑ Hemɑŋ cɑɑ kɛlɛ Sowɛɛlɩ nɑ Sowɛɛlɩ cɑɑ kɛlɛ Sɑmiyɛɛlɩ.

19Sɑmiyɛɛlɩ cɑɑ kɛlɛ Ɩlǝkɑnɑ, Ɩlǝkɑnɑ cɑɑ kɛlɛ Yelowɑm, Yelowɑm cɑɑ kɛlɛ Ɩliyɛlɩ, Ɩliyɛlɩ cɑɑ kɛlɛ Towɑ.
20Towɑ cɑɑ kɛlɛ Sufɩ, Sufɩ cɑɑ kɛlɛ Ɩlǝkɑnɑ, Ɩlǝkɑnɑ cɑɑ kɛlɛ Mɑhɑtɩ, Mɑhɑtɩ cɑɑ kɛlɛ Amɑsɑyi.
21Amɑsɑyi cɑɑ kɛlɛ Ɩlǝkɑnɑ, Ɩlǝkɑnɑ cɑɑ kɛlɛ Sowɛɛlɩ, Sowɛɛlɩ cɑɑ kɛlɛ Asɑliyɑ, Asɑliyɑ cɑɑ kɛlɛ Sefɑniyɑ.
22Sefɑniyɑ cɑɑ kɛlɛ Tɑhɑtɩ, Tɑhɑtɩ cɑɑ kɛlɛ Asii, Asii cɑɑ kɛlɛ Apiyɑsɑfɩ, Apiyɑsɑfɩ cɑɑ kɛlɛ Kolee.
23Kolee cɑɑ kɛlɛ Ɩsɑɑ, Ɩsɑɑ cɑɑ kɛlɛ Kehɑtɩ, Kehɑtɩ cɑɑ kɛlɛ Lefii, Lefii cɑɑ kɛlɛ Yɑkɔpʋ.
24Yonyoolɑɑ kpekǝle nɑɑlɛ nyǝntɛ nyʋɣʋ tʋ Asɑfɩ kɑ wɛnnɑ Hemɑŋ ntɔɣɔŋ tɔɔ. Ɩ cɑɑ kɛlɛ Pelekiyɑ, Pelekiyɑ cɑɑ kɛlɛ Simɑ.
25Simɑ cɑɑ kɛlɛ Mikɑyɛɛlɩ, Mikɑyɛɛlɩ cɑɑ kɛlɛ Pɑseyɑ, Pɑseyɑ cɑɑ kɛlɛ Mɑlǝkiyɑ.
26Mɑlǝkiyɑ cɑɑ kɛlɛ Ɩtǝni, Ɩtǝni cɑɑ kɛlɛ Selɑ, Selɑ cɑɑ kɛlɛ Atɑyɑ.
27Atɑyɑ cɑɑ kɛlɛ Ɩtɑŋ, Ɩtɑŋ cɑɑ kɛlɛ Simmɑ, Simmɑ cɑɑ kɛlɛ Simeyi.
28Simeyi cɑɑ kɛlɛ Yɑhɑtɩ, Yɑhɑtɩ cɑɑ kɛlɛ Kɛɛsɔŋ, Kɛɛsɔŋ cɑɑ kɛlɛ Lefii.
29Yonyoolɑɑ kpekǝle tooso nyǝntɛ nyʋɣʋ tʋ Melɑli lʋlʋɣʋ tʋ Ɩtɑŋ kɑ́ wɛnnɑ pɑ mpǝtǝŋ tɔɔ. Ɩtɑŋ cɑɑ kɛlɛ Kisi, Kisi cɑɑ kɛlɛ Apiti, Apiti cɑɑ kɛlɛ Mɑlukɩ.
30Mɑlukɩ cɑɑ kɛlɛ Hɑsɑpiyɑ, Hɑsɑpiyɑ cɑɑ kɛlɛ Amɑsiyɑ, Amɑsiyɑ cɑɑ kɛlɛ Hilikiyɑ.
31Hilikiyɑ cɑɑ kɛlɛ Amsi, Amsi cɑɑ kɛlɛ Pɑni, Pɑni cɑɑ kɛlɛ Semɛɛ.
32Semɛɛ cɑɑ kɛlɛ Mɑlii, Mɑlii cɑɑ kɛlɛ Musi, Musi cɑɑ kɛlɛ Melɑli, Melɑli cɑɑ kɛlɛ Lefii.
33Pɑ tɛɛtʋnɑɑ Lefii nyǝ́mɑ lɛlɑɑ kɑ́ lɑkɑɣɑnɑ tǝmɑ lɛnnɑ tǝnɑɣɑ Yutɑ nyǝ́mɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ.
34Alɔŋ nɑ ɩ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ pɑ tǝmlɛ ntɛ́ tɔlɑ nɑ tulɑɑlʋnɑɑ pǝ kɔtɑsɩ lɑpʋ. Mpɛ pɑ tike pɑ pɑɑsɑɣɑnɑ nɑ Ɩsɔ wontu kɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ, nɑ pɑ́ lɑkɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ ɩsɑɣɑtʋ tɑɣɑnʋɣʋ kɔtɑsɩ kɛ teitei ɩsɩɩ Ɩsɔ tǝmlɛ tʋ Moisi kɑ sɩɩʋ tɔ.
35Alɔŋ pǝyɑlʋ kɛlɛ Ɩlɑsɑɑ, Ɩlɑsɑɑ pǝyɑlʋ kɛlɛ Pɛnhɑsɩ, Pɛnhɑsɩ pǝyɑlʋ kɛlɛ Apisuwɑ.
36Apisuwɑ pǝyɑlʋ kɛlɛ Puki. Puki pǝyɑlʋ kɛlɛ Usi, Usi pǝyɑlʋ kɛlɛ Selɑyɑ.

37Selɑyɑ pǝyɑlʋ kɛlɛ Melɑyɔtɩ, Melɑyɔtɩ pǝyɑlʋ kɛlɛ Amɑliyɑ, Amɑliyɑ pǝyɑlʋ kɛlɛ Ahitupi.
38Ahitupi pǝyɑlʋ kɛlɛ Sɑtɔkɩ, Sɑtɔkɩ pǝyɑlʋ kɛlɛ Ahimɑɑsɩ.
39Tɛtʋ hɔɣɔlǝŋ wei ɩ tɑɑ Alɔŋ piitim nyǝ́mɑ mpɑ pɑ kɛ́ Kehɑtɩ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ tɔ pɑɑ wɛɛ tɔɣɔlɔ. Mpɛɣɛ pɑ tɔwɑ tɛtɛ nɑ pɑ́ cɑɑlɩ-wɛɣɛ pɑ tɛtʋ cɛlʋɣʋ.
40Pɑ cɛlɑ-wɛɣɛ Yutɑ tɛtʋ ɩcɑtɛ Hepǝlɔŋ nɑ tǝ nɔnɔkilɑ tǝtiikile.
41Amɑ Yefune pǝyɑlʋ Kɑlɛpʋ kɛ pɑɑ tɛmɑ cɛlʋɣʋ kɛ tɑwɑ tɑɑ ɑcɑlɛɛ nɑ pǝ hɑlǝmnɑɑ.
42Alɔŋ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ yʋlʋkʋlɑɑ tǝcɔɔsǝlɛnɑɑ nɑ pǝ nɔnɔkilɑ tǝtiikilenɑɑ mpɑ pɑɑ hikɑɑ tɔɣɔlɛ Hepǝlɔŋ, nɑ Lipinɑ, nɑ Yɑtii, nɑ Ɩsǝtemʋwɑ, nɑ Hileŋ, nɑ Tepii, nɑ Akɑŋ, nɑ Pɛtɩ-Sɛmɛsɩ. Pɛncɑmɛɛ kpekǝle hɔɣɔlʋɣʋ tɑɑ nyǝ́mɑ hǝlɑ ntɛ́ Kepɑ, nɑ Alemɛtɩ, nɑ Anɑtɔtɩ. A kpɛntɑ ɑcɑlɛɛ nɑɑnʋwɑ nɑ tooso.
46Pɑ tɔwɑ tɛtɛ nɑ pɑ́ hɑ Kehɑtɩ lʋlʋŋ yǝlɑɑ lɛlɑɑ kɛ ɑcɑlɛɛ nɑɑnʋwɑ wei tɔɣɔlɛ. Ɩfǝlɑyim, nɑ Tɑŋ, nɑ Mɑnɑsee kpekǝle hɔɣɔlʋɣʋ lɛŋkʋ ŋku kʋ wɛnnɑ ilim tǝtʋlɛ tɔɔ tɔ.
47Nɑ Kɛɛsɔŋ lʋlʋŋ yǝlɑɑ nɑ́ɑ́ hiki ɑcɑlɛɛ nɑɑnʋwɑ nɑ tooso tɔtɔɣɔ Ɩsɑkɑɑ nyǝ́mɑ, nɑ Asɛɛ nyǝ́mɑ, nɑ Nɛfǝtɑli nyǝ́mɑ, nɑ Mɑnɑsee kpekǝle hɔɣɔlʋɣʋ lɛŋkʋ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ wɛ Pɑsɑŋ tɔ pɑ tɛtʋ tɑɑ.
48Tɛtɛ kɛ́ pɑ tɔwɑ nɑ pɑ́ hɑ Melɑli lʋlʋŋ yǝlɑɑ kɛ ɑcɑlɛɛ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ. Lupɛŋ nyǝ́mɑ nɑ Kɑtɩ nyǝ́mɑ nɑ Sɑpulɔŋ nyǝ́mɑ pɑ tɛtʋnɑɑ tɑɑ kɛ́ ɑ wɛɛ.
49Lefii lʋlʋŋ nyǝ́mɑ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ hɑwɑ ɑcɑlɛɛ ɑnɩ nɑ ɑ nɔnɔkilɑ hɑlǝmnɑɑ.
50Tɛtɛ kɛ́ pɑ tɔwɑ nɑ pɑ́ tɑlǝnɑ Yutɑ nɑ Simiyɔŋ nɑ Pɛncɑmɛɛ pɑ tɛtʋnɑɑ tɑɑ ɑcɑlɛɛ nnɑ ɑ tɔm pɑɑ yɔɣɔtɑɑ tɔ.
51Yʋlʋkʋlɑɑ tǝcɔɔsǝlɛnɑɑ ɑcɑlɛɛ nnɑ Kehɑtɩ lʋlʋŋ yǝlɑɑ hikɑɑ tɔ ɑ hǝlɑ ntɔ. Ɩfǝlɑyim tɛtʋ tɑɑ nyǝ́mɑ ntɛ́ Sikɛm kɛ pulɑsɩ hɔɣɔlʋɣʋ tɑɑ, nɑ Kesɛɛ nɑ Yɔkǝneyɑm nɑ Pɛtɛ-Holoŋ nɑ Ayɑlɔŋ, nɑ Kɑtɩ-Limɔŋ. Mɑnɑsee kpekǝle hɔɣɔlʋɣʋ lɛŋkʋ nyǝnɑ ntɛ́ Anɛɛ nɑ Pileyɑm. Acɑlɛɛ ɑnɩ nɑ ɑ nɔnɔkilɑ hɑlǝmnɑɑ kɛ pɑ́ cɛlɑ-wɛ.
56Acɑlɛɛ nnɑ Kɛɛsɔŋ kpekǝle yǝlɑɑ hikɑɑ tɔɣɔlɔ, Mɑnɑsee kpekǝle hɔɣɔlʋɣʋ lɛŋkʋ tɑɑ nyǝnɑ ntɛ́ Kolɑŋ nɑ Asǝtɑlɔtɩ kɛ Pɑsɑŋ tɑɑ. Ɩsɑkɑɑ tɛtʋ tɑɑ nyǝnɑ ntɛ́ Ketɛɛsɩ nɑ Tɑpǝlɑtɩ nɑ Lɑmɔtɩ, nɑ Anem. Asɛɛ tɛtʋ nyǝnɑ ntɛ́, Mɑsɑɑlɩ, nɑ Apǝtɔŋ, nɑ Hukɔkɩ, nɑ Lehopɩ. Nefǝtɑli tɛtʋ tɑɑ nyǝnɑ ntɛ́ Ketɛɛsɩ kɛ Kɑlilee tɑɑ nɑ Hɑmmɔŋ nɑ Kiliyɑtɑyim. Acɑlɛɛ ɑnɩ nɑ ɑ nɔnɔkilɑ hɑlǝmnɑɑ kɛ pɑ hɑwɑ.
62Lefii tʋ Melɑli lʋlʋŋ nyǝ́mɑ lɛlɑɑ nɑ́ hikɑ ɑcɑlɛɛ nnɑ tɔɣɔlɔ. Sɑpulɔŋ tɛtʋ tɑɑ nyǝnɑ ntɛ́ Limmono nɑ Tɑpɔɔ. Lupɛŋ tɛtʋ tɑɑ nyǝnɑ nnɑ ɑ wɛ Yɑɑtɑnɩ pɔɣɔ wɑɑlɩ kɛ Yeliko ɩsɛntɑɑ tɔɣɔlɛ. Pesɛɛ kɛ wʋlɑɣɑ tɛtʋ hɔɣɔlʋɣʋ tɑɑ, nɑ Yɑhɑsɩ, nɑ ketemɔtɩ, nɑ Mefɑɑtɩ. Kɑtɩ tɛtʋ tɑɑ nyǝnɑ ntɛ́ Lɑmɔtɩ kɛ Kɑlɑɑtɩ tɑɑ, nɑ Mɑhɑnɑyim nɑ Hɛsǝpɔŋ nɑ Yɑsɛɛ. Acɑlɛɛ ɑnɩ nɑ ɑ nɔnɔkilɑ hɑlǝmnɑɑ kɛ pɑ hɑwɑ.