Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋtɔɔsʋtʋ I

Kʋtɔɔsʋtʋ I 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Pɛncɑmɛɛ pǝyɑlɑɑ kɑ wɛ kɑkpɑsɩ kɛ́. Kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ ntɛ́ Pelɑ, Pelɑ wɑɑlɩ kɛ́ Asǝpɛɛlɩ, Asǝpɛɛlɩ wɑɑlɩ kɛ́ Alɑ,
2Alɑ wɑɑlɩ kɛ́ Nohɑ, Nohɑ wɑɑlɩ kɛ́ Lɑfɑ.
3Pelɑ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Atɑɑ, nɑ Kelɑɑ, nɑ Apihutɩ.
4Nɑ Apisuwɑ, nɑ Nɑɑmɑŋ, nɑ Ahowɑ,
5nɑ Kelɑɑ, nɑ Sefufɑŋ, nɑ Hulɑm.
6Ɩhutɩ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Kepɑ ɩcɑtɛ nyǝ́mɑ tɛɛsɩ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ ponɑ-wɛɣɛ Mɑnɑhɑtɩ nɑ toŋ. Pɑ hǝlɑ ntɛ́,
7Nɑɑmɑŋ, nɑ Ahiyɑ, nɑ Kelɑɑ. Usɑ nɑ Ahihuti pɑ cɑɑ kɛlɛ Kelɑɑ. Ɩnɩ ɩ tiikinɑ-wɛɣɛ pɑ kuuu wɑɑtʋ.
8Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑlɑyim tɔɣɔnɑ ɩ ɑlɑɑ nɑɑlɛ, Husim, nɑ Pɑɑlɑ. Pǝ wɑɑlǝɣɩ ɩ kpɑɣɑ Mowɑpʋ
9tɛtʋ tɑɑ kɛ́ ɑlʋ lɛlʋ, pɑ yɑɑ-ɩ sɩ Hotɛsɩ. Ɩ́lɛ́ ɩ lʋlʋnɑ Yopɑpɩ, nɑ Sipiyɑ, nɑ Mesɑ, nɑ Mɑlǝkɑm,
10nɑ Yewusɩ, nɑ Sɑkiyɑ, nɑ Miimɑ. Ɩ pǝyɑlɑɑ pǝsǝnɑ lʋlʋŋ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ.
11Sɑlɑyim ɑlʋ Husim kɑ lʋlɑ-ɩ piyɑ nɑɑlɛɣɛ kɑncɑɑlɑɣɑ kɛ́. Mpɛɣɛlɛ, Apitupɩ, nɑ Ɩlǝpɑɑlɩ.
12Ɩlǝpɑɑlɩ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Hepɛɛ, nɑ Misɑm, nɑ Semɛtɩ. Semɛtɩ ŋmɑnɑ Ono, nɑ Lotɩ pǝ ɑcɑlɛɛ nɑ pǝ cɔlɔ nyǝnɑ.
13Ḿpʋ́ɣʋ́ Ayɑlɔŋ lʋlʋŋ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ Peliyɑ, nɑ Semɑ pɑ tɔɣɔnɑ Kɑtɩ nyǝ́mɑ.
14Peliyɑ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Ahiyo, nɑ Sɑsɑkɩ, nɑ Yelemɔtɩ, nɑ Sepɑtiyɑ, nɑ Alɑtɩ, nɑ Ɩtɛɛ, nɑ Mikɑyɛɛlɩ, nɑ Ɩsepɑ, nɑ Yohɑ.
17Ɩlǝpɑɑlɩ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Sepɑtiyɑ, nɑ Mesulɑm, nɑ Hisǝki, nɑ Hepɛɛ, nɑ Ɩsemelɑyi, nɑ Ɩsǝliyɑ, nɑ Yopɑpɩ.
19Simeyi pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Yɑkim, nɑ Sikǝli, nɑ Sɑpǝti, nɑ Ɩliyenɑyi, nɑ Siletɑyi, nɑ Ɩliyɛlɩ, nɑ Atɑyɑ, nɑ Pelɑyɑ, nɑ Similɑtɩ.
22Sɑsɑkɩ pǝyɑlɑɑ ntɛ́, Ɩsepɑŋ, nɑ Ɩpɛɛ, nɑ Ɩliyɛlɩ, nɑ Apǝtɔŋ, nɑ Sikǝli, nɑ Hɑnɑŋ, nɑ Hɑnɑniyɑ, nɑ Ɩlɑm, nɑ Anetotiyɑ, nɑ Ɩfǝteyɑ, nɑ Penuwɛlɩ.
26Yelowɑm pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Sɑmeselɑyi, nɑ Sehɑliyɑ, nɑ Atɑliyɑ, nɑ Yɑlesiyɑ, nɑ Ɩliyɑ, nɑ Sikǝli.

28Pɑ kpekɑ lʋlʋŋ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ ntɛ́ nɑ pǝ kɛɛsǝnɑ pɑ wɑɑtʋnɑɑ, nɑ pɑ́ wɛ Yosɑlɛm tɑɑ.
29Kɑpɑwɔŋ ɩcɑtɛ ŋmɑlʋ nɑ ɩ ɑlʋ Mɑɑkɑ pɑɑ cɑɣɑ Kɑpɑwɔŋ ɩcɑtɛ ntɛ́ tǝ tɑɑ kɛ́.
30Ɩ pǝyɑlʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ hǝtɛ ntɛ́ Apǝtɔŋ. Ɩ pǝyɑlɑɑ lɛlɑɑ hǝlɑ ntɛ́ Suuu, nɑ Kisi, nɑ Pɑɑlɩ, nɑ Nɑtɑpɩ,
31nɑ Ketɔɔ, nɑ Ahiyo, nɑ Sekɛɛ,
32nɑ Mikǝlɔtɩ. Simɑ cɑɑ kɛlɛ. Pɑnɛ ɩnɩ pɑ cɑɣɑ pɑ nyǝ́mɑ kiŋ kɛ Yosɑlɛm kɛ́ ɩsɩɩ pɑ tɛɛtʋnɑɑ.
33Nɛɛ pǝyɑlʋ kɛlɛ Kisi, nɑ Kisi pǝyɑlʋ kɛlɛ Sɑyuli. Sɑyuli pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Sonɑtɑŋ, nɑ Mɑlǝkisuwɑ, nɑ Apinɑtɑpɩ, nɑ Ɩsepɑɑlɩ.
34Sonɑtɑŋ pǝyɑlʋ kɛlɛ Melipɑɑlɩ. Melipɑɑlɩ nyǝŋ ntɛ́ Mikɑ.
35Mikɑ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Pitɔŋ, nɑ Melɛkɩ, nɑ Tɑleyɑ, nɑ Ahɑsɩ.
36Ahɑsɩ pǝyɑlʋ kɛlɛ Yowɑtɑ. Yowɑtɑ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Alemɛtɩ, nɑ Asǝmɑfɛtɩ, nɑ Simili. Simili pǝyɑlʋ kɛlɛ Mosɑ.
37Mosɑ pǝyɑlʋ kɛlɛ Pineyɑ, Pineyɑ pǝyɑlʋ kɛlɛ Lɑfɑ, Lɑfɑ pǝyɑlʋ kɛlɛ Ɩlɑsɑɑ, Ɩlɑsɑɑ pǝyɑlʋ kɛlɛ Asɛɛlɩ.
38Asɛɛlɩ pǝyɑlɑɑ wɛ nɑɑtoso, pɑ hǝlɑ ntɛ́ Asǝlikɑm, nɑ Pokulu, nɑ Ɩsǝmɑyɛlɩ, nɑ Seyɑliyɑ, nɑ Opɑtiyɑ, nɑ Hɑnɑŋ.
39Asɛɛlɩ neu ntɛ́ Ɩsɛkɩ. Ɩsɛkɩ pǝyɑlʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ ntɛ́ Ulɑm, nɑɑlɛ nyǝŋ ntɛ́ Yewusi, tooso nyǝŋ ntɛ́ Ɩlifelɛtɩ.
40Ulɑm pǝyɑlɑɑ kɛ kpelikpekɑ nyǝ́mɑ kɛ́ nɑ tɔtɔlɑɑ. Pɑ wɛnɑ piyɑ nɑ sɑɑlǝnɑɑ kɛ sɔsɔm. Pɑ tǝnɑ pɑ wɛ yʋlʋnyɔɔŋ nɩɩnʋwɑ nɑ nɩɩlɛ nɑ nɑɑnʋwɑ (150). Pɛncɑmɛɛ nyǝ́mɑ tɑɑ kɛ́ pɑ tǝnɑ ɩsǝntɔ pɑ wɛɛ.