Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ

1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Defii kó ibí do tú: Kɛrisonni nɛ̀ Keɑti nɛ̀ Mɛdɑdi.
2Kɛ̀ Kɛrisonni kó ibí ntú Dibini nɛ̀ Simmɛii.
3Kɛ̀ Keɑti kpɛyi tú: Amudɑmu nɛ̀ Isɑɑdi nɛ̀ Abunɔɔ nɛ̀ Usiyɛɛdi.
4Kɛ̀ Mɛdɑdi kpɛyi ntú Mɑdi nɛ̀ Musii. Bɛɛ̀ do tú Defii kó kuwuɔ nkó tinɑɑ̀mùntì kó bɛyɑ̀ɑ̀rìbɛ̀.
5Ntɛ Kɛrisonni kó kunɑɑ̀mùnkù do duɔ́ kɛ dòmmɛ̀: Kɛrisonni weè do pɛitɛ́ Dibini, kɛ̀ Dibinii pɛitɛ́ Yɑɑti, kɛ̀ Yɑɑtii pɛitɛ́ Simmɑ,
6kɛ̀ Simmɑ pɛitɛ́ Yoɑ kɛ̀ Yoɑ pɛitɛ́ Ido kɛ̀ Idoo pɛitɛ́ Sedɑ, nɛ̀ Yeɑtidɑii.
7Ntɛ Keɑti kó kunɑɑ̀mùnkù duɔ́ kɛ dòmmɛ̀: Keɑti weè do pɛitɛ́ Aminnɑdɑbu kɛ̀ Aminnɑdɑbuu pɛitɛ́ Kodee kɛ̀ Kodee pɛitɛ́ Aitubu.
8Kɛ̀ Aitubuu pɛitɛ́ Ɛdikɑnɑɑ kɛ̀ Ɛdikɑnɑɑ pɛitɛ́ Abiyɑsɑfu, kɛ̀ Abiyɑsɑfuu pɛitɛ́ Aimɑsi,
9kɛ̀ Aimɑsii pɛitɛ́ Tɑɑti kɛ̀ Tɑɑtii pɛitɛ́ Udiyɛɛdi kɛ̀ Udiyɛɛdii pɛitɛ́ Osiɑsi, kɛ̀ Osiɑsii pɛitɛ́ Sɑuri.
10Ɛdikɑnɑɑ do pɛitɛ́ initidɑbí ìdɛ́ì ndi, Amɑsɑii nɛ̀ Aimɔti.
11Kɛ̀ Aimɔtii pɛitɛ́ Ɛdikɑnɑɑ, kɛ̀ Ɛdikɑnɑɑ pɛitɛ́ Sɑfɑii, kɛ̀ Sɑfɑii pɛitɛ́ Nɑɑti
12kɛ̀ Nɑɑtii pɛitɛ́ Sɑmmuyɛɛri,
13kɛ̀ Sɑmmuyɛɛrii pɛitɛ́ o kóo po Sowɛɛri nɛ̀ o nɑntɛ̀ Abiɑ.
14Ntɛ Mɛdɑdi kó kunɑɑ̀mùnkù duɔ́ kɛ dòmmɛ̀: Mɛdɑdi weè do pɛitɛ́ Mɑdi, kɛ̀ Mɑdii pɛitɛ́ Dibini, kɛ̀ Dibinii pɛitɛ́ Simmɛii, kɛ̀ Simmɛii pɛitɛ́ Usɑɑ,
15kɛ̀ Usɑɑ pɛitɛ́ Simɑ kɛ̀ Simɑɑ pɛitɛ́ Akiyɑ, kɛ̀ Akiyɑɑ pɛitɛ́ Asɑyɑ.
16Bɛ̀ tɑnnɛ́ dìì mɔ̀nnì Kuyie ntɑummɛ̀ tɔu ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ, kɛ̀ Dɑfiti duɔ́ nkɛ̀ Defii yɑɑ̀bí iì nte mudèmmù.
17Sɑdomɔɔ mu ndo í mɑɑ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɛ̀ bɛɛ̀ te mudèmmù Kuyie ntɑummɛ̀ tɔu ììkɛ̀ ikuɔ́ yɛ̃ ndɛ̀ ndòmmɛ̀.
18Ntɛ bɛ̀ɛ̀ do te mudèmmù nɛ̀ bɛ bío: Keɑti nɑɑ̀mùnkù miɛkɛ Sɑmmuyɛɛri yɑɑ̀birɛ Emɑnni Sowɛɛri birɛ.

19Ntɛ o kó kuwuɔ ndo duɔ́ kɛ dòmmɛ̀: Sɑkɔbu weè pɛitɛ́ Defii kɛ̀ Defii pɛitɛ́ Keɑti kɛ̀ Keɑtii pɛitɛ́ Isɑɑdi, kɛ̀ Isɑɑdi pɛitɛ́ Kodee kɛ̀ Kodee pɛitɛ́ Ebiyɑsɑfu kɛ̀ Ebiyɑsɑfuu pɛitɛ́ Asii kɛ̀ Asii pɛitɛ́ Tɑɑti kɛ̀ Tɑɑtii pɛitɛ́ Sefɑnniyɑ kɛ̀ Sefɑnniyɑɑ pɛitɛ́ Asɑdiɑ kɛ̀ Asɑdiɑɑ pɛitɛ́ Sowɛɛri kɛ̀ Sowɛɛrii pɛitɛ́ Ɛdikɑnɑɑ kɛ̀ Ɛdikɑnɑɑ pɛitɛ́ Amɑsɑii kɛ̀ Amɑsɑii pɛitɛ́ Mɑɑti kɛ̀ Mɑɑtii pɛitɛ́ Ɛdikɑnɑɑ kɛ̀ Ɛdikɑnɑɑ pɛitɛ́ Sufu kɛ̀ Sufuu pɛitɛ́ Toɑɑ kɛ̀ Toɑɑ pɛitɛ́ Pediyɛɛdi kɛ̀ Pediyɛɛdi pɛitɛ́ Yeodɑmmu kɛ̀ Yeodɑmmuu pɛitɛ́ Ɛdikɑnɑɑ kɛ̀ Ɛdikɑnɑɑ pɛitɛ́ Sɑmmuyɛɛri.
24Kɛ̀ Emɑnni tebitɛ Asɑfu ncómmú o bɑkù yoú kɛ ni didentĩ̀nnì tɛrì, ò do tú Simmɛɑɑ yɑɑ̀birɛ Bedikiɑ birɛ ndɛ.
25Ntɛ o kó kuwuɔ ndo duɔ́ kɛ̀ dòmmɛ̀: Defii weè do pɛitɛ́ Kɛrisonni, kɛ̀ Kerisonni pɛitɛ́ Yɑɑti kɛ̀ Yɑɑtii pɛitɛ́ Simmɛii kɛ̀ Simmɛii pɛitɛ́ Simɑ kɛ̀ Simɑɑ pɛitɛ́ Etɑ̃ɑ̃ kɛ̀ Etɑ̃ɑ̃ pɛitɛ́ Adɑyɑ kɛ̀ Adɑyɑɑ pɛitɛ́ Sedɑ kɛ̀ Sedɑɑ pɛitɛ́ Etinii kɛ̀ Etinii pɛitɛ́ Mɑdikiɑ kɛ̀ Mɑdikiɑɑ pɛitɛ́ Bɑsiyɑ kɛ̀ Bɑsiyɑɑ pɛitɛ́ Mikɑyɛɛri kɛ̀ Mikɑyɛɛrii pɛitɛ́ Simɑ kɛ̀ Simɑɑ pɛitɛ́ Bedikiɑɑ kɛ̀ Bedikiɑɑ pɛitɛ́ Asɑfu. Kɛ̀ Defii weè ntú bɛ yɑ̀ɑ̀rì.
29Kɛ̀ Emɑnni nɛ̀ Asɑfu bɛ tebitɛ Etɑ̃ɑ̃ còḿmú o bɑkù cɑ̃̀nku kɛ ni didentĩ̀nnì tɛrì. Ò do tú Abudi yɑɑ̀birɛ Kisi birɛ ndɛ. Ntɛ o kó kuwuɔ ndo duɔ́ kɛ dòmmɛ̀: Defii weè do pɛitɛ́ Mɛdɑdii kɛ̀ Mɛdɑdii pɛitɛ́ Muusi kɛ̀ Muusii pɛitɛ́ Mɑdi kɛ̀ Mɑdii pɛitɛ́ Semmɛɛdi kɛ̀ Semmɛɛdii pɛitɛ́ Bɑni kɛ̀ Bɑnii pɛitɛ́ Amisi kɛ̀ Amisii pɛitɛ́ Idikiyɑ kɛ̀ Idikiyɑ pɛitɛ́ Amɑsiɑ kɛ̀ Amɑsiɑɑ pɛitɛ́ Asɑbiɑ kɛ̀ Asɑbiɑɑ pɛitɛ́ Mɑduki kɛ̀ Mɑdukii pɛitɛ́ Abudi kɛ̀ Abudii pɛitɛ́ Kiisi, kɛ̀ Kiisi pɛitɛ́ Etɑnni.
33Kɛ̀ Defii kó kuwuɔ nkɔbɛ mpĩ́ mmutɔ̃mmú tɛ̃mù mumɔu Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ.
34Anɔɔ nɛ̀ o bí bɛɛ̀ do te bɛ̀ bo mbɛnkúmɛ̀ Kuyie nyiwũɔ̃ bɛnìtìbɛ̀ kù pɑ̃ɑ̃ nyì, kɛ ì tùɔ̀ ndiwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀, kɛ tuɔ̀ ntihúúntì dihúúntɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀. Bɛɛ̀ do te bɛ̀ bo mpĩ́mmɛ̀ mutɔ̃mmú mumɔu mùù tu Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔ̃mu. Bɛɛ̀ do te bɛ̀ bo ndɔɔrimɛ̀ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kó ikuɔ́ Isidɑyɛɛribɛ Kuyie ndo tì nɑ̀kɛ́ ku kóo tɔ̃ntì Mɔyiisi kɛ yɛ̃ ndɛmɔu dɛ̀ dò nkɛ́ndòmmɛ̀.
35Ntɛ Anɔɔ yɑɑ̀bí: Anɔɔ weè do pɛitɛ́ Edɑsɑɑ kɛ̀ Edɑsɑɑ pɛitɛ́ Pinɑsi kɛ̀ Pinɑsii pɛitɛ́ Abisuɑ.
36Kɛ̀ Abisuɑɑ pɛitɛ́ Buki kɛ̀ Bukii pɛitɛ́ Usi kɛ̀ Usii pɛitɛ́ Sedɑyɑ,
37kɛ̀ Sedɑyɑɑ pɛitɛ́ Mɛdɑyɔti. Kɛ̀ Mɛdɑyɔtii pɛitɛ́ Amɑdiɑ kɛ̀ Amɑdiɑ pɛitɛ́ Aitubu,
38Kɛ̀ Aitubuu pɛitɛ́ Sɑdɔki kɛ̀ Sɑdɔkii pɛitɛ́ Aimɑsi.
39Ntɛ bɛ̀ do totí mɛ̀ɛ̀ botí yɛhɛkɛ̀ Anɔɔ yɑɑ̀bí: Bɛ̀ do tɑ̃ũ tɛ́tɛ́ kɛ̀ Keɑti kó kunɑɑ̀mùnkù kɔbɛ bɛɛ̀ ntú bɛketibɛ̀ kɛ́cɔutɛ́ bɛ kó kɛtenkɛ̀.
40Yɛɛ̀ ɛkɛ̀ do tú Ebunɔɔ ɛì Sudɑɑ tempɛ̃ mmiɛkɛ nɛ̀ bɛ wũɔ̃ yó ncentì dɛ̀,
41kɛ́duɔ́ ndɛpɑɑ nnɛ̀ dɛ kó sihɛkɛsí Yefundee birɛ Kɑdɛbu.
42Kɛ̀ bɛ̀ɛ duɔ́ nyikuɔ́ nìùtì Anɔɔ yɑɑ̀bí Ebunɔɔ disɔ̀rì kó yɛhɛkɛ̀. Ebunɔɔ nɛ̀ Dibunɑɑ nɛ̀ Yɑtiidi nɛ̀ Ɛsitemmɔɑ nɛ̀ Idenni nɛ̀ Debii nɛ̀ Asɑ̃ɑ̃ nɛ̀ Bɛti-Semɛsi. Kɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ kó kutempɛ̃ nkpɛyɛ ntú Kebɑɑ nɛ̀ Adimɛti nɛ̀ Anɑtɔti, kɛ̀ dɛ kó yɛhɛkɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ bɛ̀ wũɔ̃ yó ncentì dɛ̀.
46Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ̃ũ tɛ́tɛ́ kɛ́duɔ́ nKeɑti kó kunɑɑ̀mùnkù kɔbɛ tɔbɛ̀ bɛ kó yɛhɛkɛ̀ Efɑdɑimmu tempɛ̃ mmiɛkɛ, nɛ̀ Dɑnni kó kutempɛ̃ mmiɛkɛ, nɛ̀ Mɑnɑnsee kó kuwuɔ ndikéè kùù bo diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ ku miɛkɛ.
47Kɛ̀ bɛ̀ɛ duɔ́ nKedisɔ̃ɔ̃ kó kunɑɑ̀mùnkù kɔbɛ bɛ kó yɛhɛkɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti Isɑkɑɑ nɛ̀ Asɛɛ nɛ̀ Nɛfutɑdii nɛ̀ Mɑnɑnsee kó kuwuɔ itempɛ̃ mmiɛkɛ ìì bo Bɑsɑ̃ɑ̃ tenkɛ̀ miɛkɛ.
48Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ̃ũ tɛ́tɛ́ kɛ́duɔ́ Mɛdɑdi kó kunɑɑ̀mùnkù kɔbɛ bɛ kó yɛhɛkɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀, Dubɛnni nɛ̀ Kɑdi nɛ̀ Sɑbunɔɔ bɛ tenkɛ̀ miɛkɛ.
49Isidɑyɛɛribɛ do duɔ́ ndɛ kó yɛhɛkɛ̀ Defiibɛ, kɛ́ bɛ̀ duɔ́nnɛ̀mu bɛ wũɔ̃ yó ncentì dɛ̀.

50Yɛhɛkɛ̀ ti nɑ̀kɛ́ yɛ̀ɛ̀ kpɛ́í yɛ̀ do bo Sudɑɑ nɛ̀ Simmɛɔ̃ɔ̃ nɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ bɛ kó itempɛ̃ mmiɛkɛ nkɛ, bɛ̀ do tɑ̃ũ tɛ́tɛ́ nwe kɛ́ yɛ̀ mbɛ̀ duɔ́.
51Ntɛ disɔ̀rì kó yɛhɛkɛ̀ bɛ̀ do duɔ́ nyɛ̀ Keɑti kó kunɑɑ̀mùnkù kɔbɛ Efɑdɑimmu tempɛ̃ mmiɛkɛ nɛ̀ Sisɛmmu tɑ̃rɛ̀ kɔku miɛkɛ, yɛ̀ɛ̀ tu: Kesɛɛ nɛ̀ Yokimɛɑmmu nɛ̀ Bɛti-Onɔɔ nɛ̀ Ayɑnɔɔ nɛ̀ Kɑti-Dimɔɔ kɛ́ bɛ̀ duɔ́nnɛ̀ Mɑnɑnsee kó kuwuɔ ndikéè tɛrì, dìì bo diyiè tɑɑ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ dɛ kó yɛhɛkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ tu: Anɛɛ nɛ̀ Bideɑmmu, bɛ̀ do yɛ̀ mbɛ̀ duɔ́, kɛ́ bɛ̀ duɔ́nnɛ̀mu bɛ wũɔ̃ yó ncentì dɛ̀.
56Ntɛ bɛ̀ do duɔ́ nyɛ̀ɛ̀ ɛkɛ̀ Kɛrisonni kó kunɑɑ̀mùnkù kɔbɛ, Mɑnɑnsee kó kuwuɔ ndikéè dìì bo diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kó kutempɛ̃ mmiɛkɛ Konɑɑ ɛì nɛ̀ Asitɑdoti yɛ̀ɛ̀ bo Bɑsɑ̃ɑ̃ tenkɛ̀ miɛkɛ. Isɑkɑɑ kó kutempɛ̃ mmiɛkɛ kɛ́ bɛ̀ duɔ́nnɛ̀ Kedɛsi nɛ̀ Dɑbedɑti nɛ̀ Dɑmɔti nɛ̀ Anɛmmɛii. Asɛɛ tempɛ̃ mmiɛkɛ kɛ́ bɛ̀ duɔ́ Mɑsɑdi nɛ̀ Abudonni nɛ̀ Ukoki nɛ̀ Deɔbu. Nɛfutɑdii tempɛ̃ mmiɛkɛ kɛ́ bɛ̀ duɔ́ Kedɛsi ɛì dìì bo Kɑdidee nɛ̀ Amɔɔ nɛ̀ Kidiyɑtɑimmu. Bɛ̀ do yɛ̀ mbɛ̀ duɔ́ nkɛ́ bɛ̀ duɔ́nnɛ̀mu bɛ wũɔ̃ yó ncentì dɛ̀.
62Ntɛ bɛ̀ do duɔ́ nyɛ̀ɛ̀ ɛkɛ̀ Mɛdɑdi kó kunɑɑ̀mùnkù kɔbɛ, Sɑbunɔɔ kó kutempɛ̃ mmiɛkɛ, dɛ kó yɛhɛkɛ̀ tu yiɛ: Dimmɔnɔɔ nɛ̀ Tɑbɔɔ, kɛ́ bɛ̀ duɔ́ nDubɛnni kó kutempɛ̃ nkùù bo kukó nSuditɛ̃ɛ̃ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɛ tɔ́kɛ́nɛ̀ Sedikoo dɛ kó yɛhɛkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ tu: Dikpɑ́ɑ̀ kó dihɛì Besɛɛ Yɑɑsi nɛ̀ Kedemɔti nɛ̀ Mɛtɑɑti. Kɑdi tempɛ̃ mmiɛkɛ kɛ́ bɛ̀ duɔ́ Dɑmɔti ɛì dìì bo Kɑdɑɑdi tenkɛ̀ miɛkɛ nɛ̀ Mɑdɑimmu nɛ̀ Ɛsibonni nɛ̀ Yɑsɛɛ, kɛ́ɑ̃nnɛ́ bɑ́ dìì ɛì nɛ̀ bɛ wũɔ̃ yó ncentì dɛ̀.