Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Taruxune Singena

Taruxune Singena 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lewi yi Gɛrisɔn nun Kehati nun Merari sɔtɔ.
2Gɛrisɔn yi Libini nun Simeyi sɔtɔ.
3Kehati yi Amirama nun Yisehari nun Xebiron nun Yusiyɛli sɔtɔ.
4Merari yi Maxali nun Musi sɔtɔ. Lewi xabilane benbane ni i ra:
5Gɛrisɔn xabilani: Gɛrisɔn yi Libini sɔtɔ. Libini yi Yaxati sɔtɔ. Yaxati yi Sima sɔtɔ.
6Sima yi Yowa sɔtɔ. Yowa yi Yido sɔtɔ. Yido yi Sera sɔtɔ. Sera yi Yeyaterayi sɔtɔ.
7Kehati xabilani: Kehati yi Aminadabo sɔtɔ. Aminadabo yi Kora sɔtɔ. Kora yi Asiri sɔtɔ.
8Asiri yi Elikana sɔtɔ. Elikana yi Ebiyasafi sɔtɔ. Ebiyasafi yi Asiri sɔtɔ.
9Asiri yi Taxati sɔtɔ. Taxati yi Yuriyeli sɔtɔ. Yuriyeli yi Yusiya sɔtɔ. Yusiya yi Sayuli sɔtɔ.
10Elikana xabilani: Elikana yi Amasayi nun Aximoti
11nun Elikana sɔtɔ. Elikana yi Sofayi sɔtɔ. Sofayi yi Naxati sɔtɔ.
12Naxati yi Eliyabi sɔtɔ. Eliyabi yi Yeroxama sɔtɔ. Yeroxama yi Elikana sɔtɔ. Elikana yi Samuyɛli sɔtɔ.
13Samuyɛli a diine ni i ra: a dii singena Yowɛli e nun Abiya.
14Merari xabilani: Merari yi Maxali sɔtɔ. Maxali yi Libini sɔtɔ. Libini yi Simeyi sɔtɔ. Simeyi yi Wusa sɔtɔ.
15Wusaha yi Simeya sɔtɔ. Simeya yi Xagiya sɔtɔ. Xagiya yi Asaya sɔtɔ.
16Dawuda yi Lewi bɔnsɔnna muxuna ndee dɔxɔ bɛti ba kuntigine ra Alatala Batu Banxini Layiri Kankiraan fa mɛnni waxatin naxan yi.
17Ne nan yi bɛtine bama Ala Batu Bubun yɛtagi, Naralan Bubuna han Manga Sulemani Alatala Batu Banxin ti Yerusalɛn yi waxatin naxan yi. E yi e wanla kɛma alo e yi yamarixi e ma kii naxan yi.
18Na bɛti baane nun e diine xinle ni itoe ra: Kehati xabilani: Yowɛli nan bɛti baan Heman sɔtɔ. Samuyɛli nan Yowɛli sɔtɔ.

19Elikana nan Samuyɛli sɔtɔ. Yeroxama nan Elikana sɔtɔ. Eliyeli nan Yeroxama sɔtɔ. Towa nan Eliyeli sɔtɔ.
20Sufi nan Towa sɔtɔ. Elikana nan Sufi sɔtɔ. Maxati nan Elikana sɔtɔ. Amasayi nan Maxati sɔtɔ.
21Elikana nan Amasayi sɔtɔ. Yowɛli nan Elikana sɔtɔ. Asari nan Yowɛli sɔtɔ. Sofoni nan Asari sɔtɔ.
22Taxati nan Sofoni sɔtɔ. Asiri nan Taxati sɔtɔ. Ebiyasafi nan Asiri sɔtɔ. Kora nan Ebiyasafi sɔtɔ.
23Yisehari nan Kora sɔtɔ. Kehati nan Yisehari sɔtɔ. Lewi nan Kehati sɔtɔ. Isirayila nan Lewi sɔtɔ.
24Heman mali muxun naxan yi tixi a yiifanna ma, na yi findixi Asafi nan na. Bereki nan Asafi sɔtɔ. Simeya nan Bereki sɔtɔ.
25Mikeli nan Simeya sɔtɔ. Baaseya nan Mikeli sɔtɔ. Malakiya nan Baaseya sɔtɔ.
26Etini nan Malakiya sɔtɔ. Sera nan Etini sɔtɔ. Adaya nan Sera sɔtɔ.
27Etani nan Adaya sɔtɔ. Sima nan Etani sɔtɔ. Simeyi nan Sima sɔtɔ.
28Yaxati nan Simeyi sɔtɔ. Gɛrisɔn nan Yaxati sɔtɔ. Lewi nan Gɛrisɔn sɔtɔ.
29Naxan kelixi Merari xabilan nin, na yi tixi a kɔmɛnna nan ma. A yi xili Etani. Kisi nan Etani sɔtɔ. Abidi nan Kisi sɔtɔ. Maluku nan Abidi sɔtɔ.
30Hasabi nan Maluku sɔtɔ. Amasiya nan Hasabi sɔtɔ. Xiliki nan Amasiya sɔtɔ.
31Amasi nan Xiliki sɔtɔ. Bani nan Amasi sɔtɔ. Semeri nan Bani sɔtɔ.
32Maxali nan Semeri sɔtɔ. Musi nan Maxali sɔtɔ. Merari nan Musi sɔtɔ. Lewi nan Merari sɔtɔ.
33E ngaxakedenne Lewi bɔnsɔnni, ne yi Ala Batu Bubun wanla bonne nan kɛma Alaa banxini.
34Haruna nun a diine nan yi saraxa gan daxine bama saraxa ganden fari, e mɔn yi wusulanna fan ganma saraxan na wusulan saraxa ganden fari. E yi na wanle birin kɛma yire sariɲanxi fisamantenna nin Ala solona feen na Isirayila kaane xa, alo Alaa walikɛɛn Musa a yamari kii naxan yi.
35Haruna yixɛtɛne ni i ra: Haruna yi Eleyasari sɔtɔ. Eleyasari yi Finexasi sɔtɔ. Finexasi yi Abisuwa sɔtɔ.
36Abisuwa yi Buki sɔtɔ. Buki yi Yusi sɔtɔ. Yusi yi Sɛraxaya sɔtɔ.

37Sɛraxaya yi Merayoti sɔtɔ. Merayoti yi Amari sɔtɔ. Amari yi Axituba sɔtɔ.
38Axituba yi Sadɔki sɔtɔ. Sadɔki yi Aximaasi sɔtɔ.
39E taane xinle ni itoe ra Haruna yixɛtɛn naxanye yi Kehati xabilani, ne dɔxɔ dɛnaxanye yi. E singe nan bɔxɔn sɔtɔ bayo masɛnsɛnna e tan nan singe suxu.
40Xebiron nun a xuruse rabadene yi findi e gbeen na Yuda bɔxɔn ma,
41koni Xebiron xɛɛne nun a banxidɛne yi findi Yefune a diin Kalebi gbeen na.
42Harunaa diine yi Xebiron sɔtɔ, naxan findi marakisi taana nde ra, e nun Libina nun a rabilinne nun Yatiri nun Esitemowa nun a rabilinne, e nun
43Xilen nun Debiri nun e rabilinne nun
44Asan nun Beti-Semɛsi nun e rabilinne.
45Lewi bɔnsɔnna taan naxanye sɔtɔ Bunyamin bɔnsɔnna bɔxɔni, ne ni i ra: Gabayon nun Geba nun Alemeti nun Anatɔti nun e rabilinne. E yi taa fu nun saxanni itoe yitaxun e xabilane ra.
46Kehati yixɛtɛn bonne yi taa fu sɔtɔ masɛnsɛnna xɔn Efirami bɔnsɔnna bɔxɔn nun Dan bɔnsɔnna bɔxɔn nun Manase bɔnsɔnna fɔxɔ kedenna bɔxɔni.
47Gɛrisɔn yixɛtɛne yi taa fu nun saxan sɔtɔ e xabila yɛɛn ma Isakari bɔnsɔnna bɔxɔn nun Aseri bɔnsɔnna bɔxɔn nun Nafatali bɔnsɔnna bɔxɔn nun Manase bɔnsɔnna fɔxɔ kedenna bɔxɔni naxan yi Basan yamanani.
48Merari yixɛtɛne yi taa fu nun firin sɔtɔ masɛnsɛnna xɔn Rubɛn bɔnsɔnna bɔxɔn nun Gadi bɔnsɔnna bɔxɔn nun Sabulon bɔnsɔnna bɔxɔni.
49Isirayila kaane taane nun e rabilinne fi Lewi bɔnsɔnna ma na kii nin.
50E na taane fi e ma masɛnsɛnna nan xɔn naxanye yi Yuda nun Simeyɔn nun Bunyamin bɔnsɔnne bɔxɔne yi.
51Kehati xabilan bonne yi taane sɔtɔ Efirami bɔnsɔnna bɔxɔni.
52E yi marakisi taan Siken fi e ma Efirami geya yireni, e nun Geseri nun
53Yokemen nun Beti-Xoron nun e rabilinne, e nun
54Ayalɔn nun Gati-Rimɔn nun e rabilinne.

55E yi Aneri nun Bileyami nun e rabilinne sɔtɔ Manase bɔnsɔnna fɔxɔ kedenna bɔxɔni. Kehati xabilan bonne taane nan ne ra.
56Gɛrisɔn yixɛtɛne taane ni i ra: Golan nun a rabilinna Basan yamanani, e nun Asatarɔti nun a rabilinna Manase bɔnsɔnna fɔxɔ kedenna bɔxɔni.
57E taan naxanye sɔtɔ Isakari bɔnsɔnna bɔxɔni, ne ni i ra: Kedesi nun Dabɛrati nun
58Ramoti nun Anemi nun e rabilinne.
59E taan naxanye sɔtɔ Aseri bɔnsɔnna bɔxɔni, ne ni i ra: Masala nun Abadon nun
60Xukɔku nun Rexobo nun e rabilinne.
61E taan naxanye sɔtɔ Nafatali bɔnsɔnna bɔxɔni, ne ni i ra: Kedesi taan Galile bɔxɔni, e nun Xamɔn nun Kiriyatayimi nun e rabilinne.
62Lewi bɔnsɔn dɔnxɛne, Merari yixɛtɛne taane ni i ra: Rimono nun Taboro nun e rabilinne Sabulon bɔnsɔnna bɔxɔni.
63E taan naxanye sɔtɔ Rubɛn bɔnsɔnna bɔxɔni Yurudɛn kidi ma Yeriko sogeteden binni, ne ni i ra: Bɛsɛri tonbonni e nun a rabilinne nun Yahasi nun
64Kedemoti nun Mefaati nun e rabilinne.
65E taan naxanye sɔtɔ Gadi bɔnsɔnna bɔxɔni, ne ni i ra: Ramoti nun a rabilinne Galadi bɔxɔni e nun Maxanayin nun
66Xɛsibɔn nun Yaasɛri nun e rabilinne.