Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋtɔɔsʋtʋ I

Kʋtɔɔsʋtʋ I 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Apɑlʋpiyɑ liɣiti kɛ́ Ɩsɑkɑɑ lʋlɑɑ. Mpɛɣɛlɛ, Tolɑ, nɑ Pufɑ, nɑ Yɑsupi, nɑ Similoŋ.
2Tolɑ lʋlʋŋ nɑ pɑ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ ntɛ́, Usi, nɑ Lefɑyɑ, nɑ Yeliyɛlɩ, nɑ Yɑmɑyi, nɑ Ɩpǝsɑm, nɑ Semuwɛlɩ. Pɑɑ kɛ́ kpelikpekɑ nyǝ́mɑ kɛ pɑ yǝlɑɑ tɑɑ kɛ́. Nɑ pɑɑ wɛ iyisi hiu nɑ nɑɑlɛ nɑ nɑsǝtoso (22600) kɛ Tɑfiiti wɑɑtʋ tɑɑ.
3Usi pǝyɑlʋ kɛlɛ Ɩsǝlɑhiyɑ. Ɩsǝlɑhiyɑ pǝyɑlɑɑ Mikɑyɛɛlɩ, nɑ Opɑtiyɑ, nɑ Sowɛɛlɩ, nɑ Ɩsiyɑ pɑɑ kɛ́ lʋlʋŋ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ.
4Yoolɑɑ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ kɑ wɛ ɑpɑlɑɑ iyisi hiu nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑtoso (36000) kɛ́, nɑ pɑ fɑɣɑ-wɛ nɑ pǝ́ kɛɛsǝnɑ pɑ lʋlʋŋ nɑ pɑ tɛɛsɩ. Pǝyele pɑɑ wɛnɑ ɑlɑɑ nɑ piyɑ pɑɣɑlɛ kɛ́.
5Ɩsɑkɑɑ kpekɑ yǝlɑɑ kpelikpekɑ nyǝ́mɑ lɛlɑɑ mpɑ pɑ hǝlɑ wɛ kʋkɑlʋɣʋ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ tɔ pɑ wɛ yʋlʋnyɔɔŋ iyisi nɩɩnɑɑsɑ nɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ (87000) kɛ́.
6Apɑlʋpiyɑ tooso kɛ Pɛncɑmɛɛ lʋlɑɑ. Mpɛɣɛlɛ Pelɑ, nɑ Pekɛɛ, nɑ Yetiyɑyɛlɩ.
7Pelɑ nɑ́ɑ́ wɛnɑ piyɑ kɑkpɑsɩ kɛ́. Mpɛɣɛlɛ, Ɩsǝpɔŋ, nɑ Usi, nɑ Usiyɛlɩ, nɑ Yelimɔtɩ, nɑ Ili. Pɑɑ kɛ́ kpelikpekɑ nyǝ́mɑ kɛ́. Mpɛ pɑ pǝsǝnɑ pɑ lʋlʋŋ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ. Nɑ pɑ hǝlɑ wɛ kʋkɑlʋɣʋ tɑkǝlɑsɩ tɑɑ kɛ́ yʋlʋnyɔɔŋ iyisi hiu nɑ nɑɑlɛ nɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ liɣiti (22034).
8Pekɛɛ piyɑ ntɛ́, Semilɑ, nɑ Yowɑsɩ, nɑ Ɩliyesɛɛ, nɑ Ɩliyohenɑyi, nɑ Omili, nɑ Yelemɔtɩ, nɑ Apiyɑ, nɑ Anɑtɔtɩ, nɑ Alemɛtɩ. Pɑ tǝnɑɣɑ mpʋ
9pɑɑ kɛ́ kpelikpekɑ nyǝ́mɑ kɛ́. Mpɛ pɑ pǝsǝnɑ pɑ lʋlʋŋ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ. Pɑ hǝlɑ wɛ kʋkɑlʋɣʋ tɑkǝlɑsɩ tɑɑ kɛ́ yʋlʋnyɔɔŋ iyisi hiu nɑ ŋmʋnʋɣʋ (20200).
10Yetiyɑyɛlɩ pǝyɑlʋ kɛlɛ Pilehɑŋ. Pilehɑŋ piyɑ ntɛ́ Yewusi, nɑ Pɛncɑmɛɛ, nɑ Ɩhuti, nɑ Kenɑɑnɑ, nɑ Setɑŋ, nɑ Tɑɑsisi, nɑ Ahisɑhɑ.
11Yɑyɛlɩ piyɑ mpɛ pɑ tǝnɑ, pɑɑ kɛ́ kpelikpekɑ nyǝ́mɑ kɛ́. Mpɛ pɑ pǝsǝnɑ pɑ lʋlʋŋ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ nɑ pɑ tɑɑ kɑ wɛ yoolɑɑ iyisi nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nɑ ŋmʋnʋɣʋ (17200). Nɑ pɑ sɔɔlʋ pɩɩwɑ sɩ pɑ́ yoo.
12Iii*fɑ* pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Supim nɑ Hupim. Ahɛɛ pǝyɑlʋ kɛlɛ Husim.
13Nɛfǝtɑli pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Yɑsiyɛlɩ, nɑ Kuni, nɑ Yesɛɛ, nɑ Sɑlum. Pilɑ sɑɑlǝnɑɑ ntɛ́.
14Mɑnɑsee piyɑ ntɛ́ Asǝliyɛlɩ, nɑ Mɑkii. Mpɛɣɛ ɩ ɑlʋ nɑɑlɛ nyǝŋ Silii tʋ lʋlɑ-ɩ. Ɩlɛnɑ Mɑkii nɑ́ɑ́ lʋlɩ Kɑlɑɑtɩ.
15Ḿpʋ́ɣʋ́ Mɑkii cɑ́ɑ́ ɑlɑɑ kɛ Hupim nɑ Supim. Ɩ kɑ́ wɛnɑ neu kɛ́ nɑ pɑ́ yɑɑkɩ-ɩ sɩ Mɑɑkɑ. Mɑkii kɑ́ wɛnɑ pǝyɑlʋ nɑɑlɛ nyǝŋ nɑ pɑ́ yɑɑkɩ-ɩ sɩ Selofɑtɩ. Alʋpiyɑ kɛ Selofɑtɩ nɑ́ lʋlɑɑ.
16Ḿpʋ́ɣʋ́ Mɑkii ɑlʋ Mɑɑkɑ tɑsɑ ɑpɑlʋpǝyɑɣɑ kɛ lʋlʋɣʋ nɑ ɩ́ yɑɑ-kɛ sɩ Pɛlɛsɩ. Ɩ tɑsɑ lɛŋkɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ yɑɑ kɛlɛ sɩ Sɛlɛsɩ. Ntɛnɑ Sɛlɛsɩ nɑ́ɑ́ lʋlɩ Ulɑm nɑ Lekem.
17Ulɑm pǝyɑlʋ kɛlɛ Petɑŋ. Mɑkii pǝyɑlʋ Kɑlɑɑtɩ wei ɩ kɛ́ Mɑnɑsee sɑɑlɩ tɔ ɩ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ ntɛ́.
18Kɑlɑɑtɩ neu ɑlʋ nyǝŋ Hɑmmoleketɩ nɑ́ lʋlǝnɑ ntɛɣɛ Ɩsotɩ nɑ Apiyesɛɛ, nɑ Mɑlɑ.

19Semitɑ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Ahiyɑŋ, nɑ Sekem, nɑ Liki, nɑ Aniyɑŋ.
20Ɩfǝlɑyim kʋlʋlɑɑ ntɛ́ Sutelɑ, nɑ Pelɛtɩ, nɑ Tɑhɑtɩ, nɑ Ɩlɑtɑ, nɑ Tɑhɑtɩ,
21nɑ Sɑpɑtɩ, nɑ Sutelɑ. Ɩfǝlɑyim pǝyɑlɑɑ lɛlɑɑ ntɛ́ Ɩsɛɛ nɑ Ɩlɑtɩ. Mpɛ pɑɑ mɑɣɑsǝnɑ sɩ pɑ lɛɛkǝɣɩ Kɑtɩ hɔɣɔlʋɣʋ tɑɑ nyǝ́mɑ kɑlǝkǝŋ nɑ pɛlɛ pɑ́ kʋ-wɛ.
22Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩfǝlɑyim cɑɣɑ lǝyɑɣɑ nɑ pǝ́ leeli nɑ ɩ nyǝ́mɑ kɔɔ ɩ puɣusuɣu.
23Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ ɩ́ tɑsɑ ɩ ɑlʋ kɛ nyǝm nɑ ɩ́ lʋlɩ ɑpɑlʋpǝyɑɣɑ nɑ ɩ́ hɑ-kɛ sɩ Peliyɑ*fɑ*. Mpi tɔ, ɩ tǝyɑɣɑ kɑ wɛ wɑhɑlɑ tɑɑ kɛ́.
24Ɩ lʋlɑ ɑlʋpǝyɑɣɑ tɔtɔ, pɑ́ yɑɑ-kɛ sɩ Selɑ. Nkɛ kɑ́ ŋmɑnɑ Pɛtɩ-Holoŋ ɩsɔtɑɑ nɑ pǝtɛɛ nɑ Usɑŋ-Selɑ.
25Peliyɑ kʋlʋlɑɑ ntɛ́ Lefɑ, nɑ Lesɛfɩ, nɑ Telɑ, nɑ Tɑhɑŋ,
26nɑ Lɑtɑŋ, nɑ Amihuti, nɑ Ɩlisɑmɑ,
27nɑ Nuŋ, nɑ Yosuwee.
28Acɑlɛɛ nnɑ Ɩfǝlɑyim nyǝ́mɑ hikɑɑ sɩ pɑ́ cɑɣɑ tɔɣɔlɛ Petɛɛlɩ nɑ pǝ cɔlɔ ɑcɑlɛɛ. Nɑ Nɑɑlɑŋ nɑ ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ, nɑ Kesɛɛ nɑ pǝ cɔlɔ ɑcɑlɛɛ nɑ ilim tǝtʋlɛ tɔɔ. Nɑ Sikɛm, nɑ Ayɑ pǝ hɛkʋ tɑɑ hɔɣɔlʋɣʋ nɑ pǝ cɔlɔ ɑcɑlɛɛ.
29Mɑnɑsee lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ ɑcɑlɛɛ ntɛ́ Pɛtɩ-Seyɑŋ, nɑ Tɑɑnɑkɩ, nɑ Mekito, nɑ Tɔɔɔ, nɑ pǝ cɔlɔ ɑcɑlɛɛ. Yɑkɔpʋ pǝyɑlʋ Yosɛɛfʋ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ ɑcɑlɛɛ ntɛ́.
30Asɛɛ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Ɩmǝnɑ, nɑ Ɩsefɑ, nɑ Ɩsefi, nɑ Peliyɑ. Pɑ neu ɑlʋ nyǝŋ ntɛ́ Selɑ.
31Peliyɑ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Hepɛɛ nɑ Mɑlǝkǝyɛlɩ. Mɑlǝkǝyɛlɩ ŋmɑnɑ Piisɑyitɩ ɩcɑtɛ.
32Hepɛɛ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Yɑfǝlɛtɩ, nɑ Semɛɛ, nɑ Hotɑm, nɑ pɑ neu ɑlʋ nyǝŋ Suwɑ.
33Yɑfǝlɛtɩ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Pɑsɑkɩ, nɑ Pimɑlɩ, nɑ Asefɑtɩ.
34Semɛɛ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Ahi, nɑ Lokɑ, nɑ Hupɑ, nɑ Alɑm.
35Ɩ neu Hotɑm pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Sofɑ, nɑ Ɩmǝnɑ, nɑ Selɛsɩ, nɑ Amɑlɩ.
36Sofɑ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Suwɑ, nɑ Hɑɑnefɛɛ, nɑ Suwɑɑlɩ, nɑ Peeli, nɑ Ɩmǝlɑ.

37Pesɛɛ, nɑ Hotɩ, nɑ Sɑmmɑ, nɑ Silesɑ, nɑ Ɩtǝlɑŋ, nɑ Peelɑ.
38Ɩtǝlɑŋ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Yefune, nɑ Pisepɑ, nɑ Ɩlɑ.
39Ullɑ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Alɑ, nɑ Hɑnǝyɛlɩ, nɑ Lisiyɑ.
40Asɛɛ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ ntɛ́ pɑ tǝnɑɣɑ mpʋ. Pɑɑ kɛ́ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ kʋpɑmpɑmɑ kɛ́, nɑ pɑ́ wɛnɑ kpelikpekɑ. Pɑ ŋmɑɑ pɑ hǝlɑ kɛ yoolɑɑ kʋkɑlʋɣʋ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ sɩ pɑ tɑɑ wɛ yoolɑɑ yʋlʋnyɔɔŋ iyisi hiu nɑ nɑɑtoso (26000).