Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋtɔɔsʋtʋ I

Kʋtɔɔsʋtʋ I 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tɑfiiti cɑɣɑ ɩ kɑwulɑɣɑ tɑɑ, ɩlɛnɑ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ ɩ́ tɔ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ Nɑtɑŋ sɩ: Pǝ tɑ mʋnɑ sɩ mɑ́ wɛɛ kutuluɣu ŋku pɑ lɑpǝnɑ kpeŋkpelɑsɩ kʋpɑŋsɩ tɔ kʋ tɑɑ, nɑ Tɑcɑɑ ɑtɑkɑɑ nɑ́ɑ́ wɛ cokǝle nte pɑ lɑpǝnɑ pɔɔŋ tɔ tǝ tɑɑ.
2Ntɛnɑ Nɑtɑŋ cɔ wulɑʋ sɩ: Polo nɑ ń lɑ́ pǝ tǝnɑ mpi n mɑɣɑsǝɣɩ nyɑ́ tɑɑ tɔ. Mpi tɔ, Tɑcɑɑ wɛ nyɑ́ wɑɑlɩ kɛ́.
3Ahoo yuwɑ, ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ tɔ Nɑtɑŋ sɩ:
4Polo nɑ ń heeli mɑ pǝyɑlʋ Tɑfiiti sɩ, pǝ tɑɣɑ ɩnɩ ɩ kɑ ŋmɑnɑ-m tǝyɑɣɑ ŋkɑ kɑ tɑɑ mɑɑ cɑɣɑ tɔ.
5Hɑtoo mɑ lǝsʋɣʋ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ Icipiti tɑɑ, nɑ pǝ́ sɩɩnɑ sɑŋɑ tɔ, mɑ tɑ cɑɣɑtɑ kutuluɣu nɑkʋlɩ kʋ tɑɑ. Cokǝle tɑɑ kɛ́ mɑ wɛɛ nɑ mɑ́ lɑɣɑsǝɣɩ lonɑ.
6Pǝlɛ pǝ pɑɑsi too mɑ wɛʋ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ wɑɑlɩ tɔ, Pɑɑsǝnlɑɑ pɑɣɑlɛ kɛ mɑ tʋ́ mɑ yǝlɑɑ pɑɑsǝnɑʋ. Pǝyele mɑ tɑ kɑlǝnɑ pɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ sɩ ɩ tɑ ŋmɑ-m kutuluɣu kʋpɑŋkʋ.
7Mpʋ tɔ, heeli mɑ tǝmlɛ tʋ Tɑfiiti sɩ: Tomɑ tǝnɑ tʋ Tɑcɑɑ mɑ́, mɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ, ntiɣile tɑɑ kɛ́ mɑ kpɑ-ŋ heeŋ wɑɑlɩ sɩ ń lɑ mɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ wulɑʋ.
8Nɑ mɑ́ wɛ nyɑ́ wɑɑlɩ kɛ́ nyɑ́ tɔntɛ tǝnɑ tɑɑ, nɑ mɑ́ kpiisi nyɑ́ kolontunɑɑ tǝnɑ nɑ mɑ́ kʋsɩ nyɑ́ nyʋɣʋ ɩsɩɩ ɑtɛ sɔsɑɑ lɛlɑɑ.
9Ɩlɛnɑ mɑ́ hɑ mɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ tǝcɑɣɑlɛ sɩ pɑ́ cɑɣɑ teu nɑ pʋlʋ ɩ́ tɑɑ peɣeli-wɛ, nɑ yǝlɑɑ ɑsɑɣɑɑ ɩ́ tɑɑ tɔɣɔ pɑ ɩsɛ.
10Ɩsɩɩ sɑɑ wei mɑɑ kpɑ Pɑɑsǝnlɑɑ kɛ mɑ yǝlɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔɔ tɔ. Mɑɑ tisi mǝ kolontunɑɑ tǝnɑ tǝfɛ. Mɑ heeliɣi-ŋ sɩ Ɩsɔ mɑ, mɑɑ yele nɑ ń wɛɛnɑ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ kɛ nyɑ́ wɑɑlɩ.
11Ye pǝ tɑlɑ nyɑ́ kʋyɑkʋ nɑ ń sǝpɑ, ɩlɛ mɑɑ lǝsɩ nyɑ́ piyɑ mpɑ n lʋlǝnɑ nyɑ́ tɑpʋɣʋ tɔ pɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ, nɑ mɑ́ kpɑ-ɩ wulɑʋ.
12Ɩnɩ ɩ kɑ ŋmɑnɑ-m tǝyɑɣɑ nɑ mɑ́ yele nɑ ɩ kɑwulɑɣɑ kumte wɛɛ tɑm tɔɔ.
13Ɩ kɑ́ nyǝnǝɣɩ-m ɩ cɑɑ, nɑ mɑ́ɑ́ nyǝŋǝɣɩ-ɩ mɑ pǝyɑlʋ. Mɑ kɑɑ lɔ-ɩ, ɩsɩɩ mɑ lɔʋ wulɑʋ wei ɩ lɑɑlɑ-ŋ tɔ.
14Mɑ́ɑ́ kpɑnɑ-ɩ mɑ yǝlɑɑ wulɑʋ kɛ tɑm tɔɔ kɛ́ mɑ tǝyɑɣɑ tɑɑ nɑ mɑ kɑwulɑɣɑ tɑɑ, nɑ ɩ tǝyɑɣɑ kɑwulɑɣɑ toŋ kɑɑ ciɣiti.
15Nti nti Ɩsɔ heelɑ Tɑfiiti nɑ Nɑtɑŋ nɔɣɔ tɔɣɔlɛ.
16Mpʋɣʋlɛ wulɑʋ Tɑfiiti polɑ Ɩsɔ cokǝle tɑɑ, nɑ ɩ́ yɔɣɔtǝnɑ Ɩsɔ sɩ: Hɑɩ, Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ nɑ mɑ tǝyɑɣɑ tǝ kɛ́ we nɑ ń kɔŋnɑ-m timpi tɑɑ mɑ wɛ ɩsǝntɔ tɔ?
17Pǝlɛ pǝ pɑɑsi nɑ ń yɔɣɔtǝɣɩ ɩsǝnɑ mɑ tǝyɑɣɑ kɑ tɛɛsǝnɑ cele tɔ pǝ tɔm? N lɑkɩ-m kɛ́ ɩsɩɩ mɑ kɛ́ yʋlʋ sɔsɔ nɔɣɔlʋ, mɑ Ɩsɔ Tɑcɑɑ.
18Mɑ fɛɩnɑ kʋyɔɣɔtʋtʋ kɛ teeli wei n tʋ-m tɔ ɩ tɔɔ. Mpi tɔ, mɑ kɛ́ nyɑ́ tǝmlɛ tʋ kɛ́, nɑ ń nyǝmɑ-m.

19Tɑcɑɑ, n sɔɔlɑ-m tɔɣɔ n lɑpɑ kʋpɑntʋnɑɑ pɑnɛ pɑ tǝnɑ sɩ nyɑ́ sɔsɔɔntʋ tɑm tɔɔ nyǝntʋ ɩ́ nɑ́.
20Tɑcɑɑ nɔɣɔlʋ tɑ nǝɣǝsǝnɑ-ŋ. Ye tǝ kɛɛsǝnɑ nti ɩnɩ tǝ nɩɩnɑ tɑ ŋkpɑŋŋ tɔ, Ɩsɔ nɔɣɔlʋ ɩ fɛɩ ɩsɩɩ nyɑ́.
21Piitim nɑpǝlɩ pǝ fɛɩ nɑ pǝ́ nǝɣǝsǝnɑ nyɑ́ yǝlɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mpɑ tɑ́ n kɔmɑ nɑ ń yɑ Icipiti nyǝ́mɑ ŋmɑkǝlʋɣʋ tɑɑ nɑ ń lɑ-tʋɣʋ nyɑ́ yǝlɑɑ tɔ. Lɑkɑsɩ kʋpɑŋsɩ nɑ sɔɣɔntʋ nyǝnsɩ kɛ n tɔɣɔnnɑ piitimnɑɑ kɛ nyɑ́ yǝlɑɑ tɑ́ tɑ nɔɣɔ tɔɔ nɑ nyɑ́ hǝtɛ yɑɑ, nɑ pǝ́ wɑɑsɩ-tʋ.
22Nɑ tǝ́ pǝsɩ nyɑ́ nyǝ́mɑ kɛ tɑm tɔɔ, nɑ nyɑɑ pǝsɩ tɑ́ Ɩsɔ.
23Pǝnɛntɛ Tɑcɑɑ lɑ ɩsɩɩ n yɔɣɔtʋɣʋ tɔ. Yoosi nɔɣɔ ŋkɑ n sɩɩ mɑ́ nɑ mɑ tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ tɔɣɔ tɑm.
24Pǝ́ lɑ teitei, ɩsɩɩ n yɔɣɔtʋɣʋ tɔ. Ɩlɛnɑ nyɑ́ hǝtɛ lɑ sɔsɔɔlɛ kɛ tɑm tɔɔ nɑ yǝlɑɑ yɔɣɔtǝɣɩ sɩ: Tɑcɑɑ Tomɑ tǝnɑ tʋ ntɛ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ Ɩsɔ. Yele nɑ nyɑ́ tǝmlɛ tʋ mɑ mɑ tǝyɑɣɑ nyɔɔ toŋ.
25Mpi tɔ, mɑ Ɩsɔ, nyɑ́ hʋlǝnɑ-m sɩ n kɑ́ hɑ-m lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ nɑ pɑ́ lɛɛtɩ kɑwulɑɣɑ tɑɑ. Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑ pǝsɑɑ nɑ mɑ́ sǝlǝmǝɣɩ nyɑ́ kiŋ.
26Hɑɩ, Tɑcɑɑ, nyɑɣɑlɛ Ɩsɔ, nyɑ́ sɩɩnɑ nyɑ́ tǝmlɛ tʋ mɑɣɑ nɔɣɔ kʋpɑŋkɑ ŋkɛ.
27Nyɑ́ koolinɑ mɑ tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ kɛ kʋpɑntʋ sɩ mɑ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ kɑ́ tɔkɩ kɑwulɑɣɑ kɛ tɑm kɛ nyɑ́ ɩsɛntɑɑ. Ɩlɛ nyɑ́ koolee ɑnɩ ɑ kɑ tǝŋ-wɛɣɛ tɑm tɔɔ.