Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋtɔɔsʋtʋ I

Kʋtɔɔsʋtʋ I 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tɑfiiti kpɑtǝlɑ teu, ɩlɛnɑ ɩ́ kpɑ ɩ pǝyɑlʋ Sɑlʋmɔŋ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ.
2Nɑ ɩ́ koti Ɩsɛɣɛlɩ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ tǝnɑ nɑ kɔtǝlɑɑ nɑ Lefii nyǝ́mɑ.
3Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ kɑlɑ Lefii nyǝ́mɑ ɑpɑlɑɑ mpɑ pɑ pɩɩsɩ wɛ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ wɑɑlɩ tɔ. Pɑ wɛ yǝlɑɑ iyisi pǝlefɛɩ nɩɩlɛ (38000).
4Ɩlɛnɑ Tɑfiiti lǝsɩ pɑ tɑɑ kɛ́ yǝlɑɑ iyisi hiu nɑ liɣiti (24000) sɩ pɑ́ feŋiɣi Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ ŋmɑʋ nɑ yǝlɑɑ iyisi nɑɑtoso (6000) kɛ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ nɑ tɔm hʋʋlɑɑ.
5Yǝlɑɑ iyisi liɣiti (4000) kɛ́ nɔnɔɔsɩ tɑŋlɑɑ. Yǝlɑɑ iyisi liɣiti (4000) nɑ́ɑ́ sɑŋ Ɩsɔ nɑ cǝmǝŋ wei Tɑfiiti yelɑɑ nɑ pɑ́ lu tɔ.
6Ɩlɛnɑ pɑ́ fɑɣɑ Lefii nyǝ́mɑ kɛ kpekɑ nɑ pǝ́ kɛɛsǝnɑ pɑ lʋlʋŋ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ, ɩsɩɩ Lefii pǝyɑlɑɑ Kɛɛsɔŋ nɑ Kehɑtɩ nɑ Melɑli.
7Kɛɛsɔŋ piyɑ ntɛ́ Lɑtɑŋ nɑ Simeyi.
8Lɑtɑŋ nɑ́ lʋlɑ piyɑ tooso kɛ́. Yehiyɛlɩ nɑ Setɑm nɑ Sowɛɛlɩ.
9Simeyi kɛ piyɑ tooso, Selomitɩ nɑ Hɑsiyɛlɩ nɑ Hɑlɑŋ. Lɑtɑŋ pǝyɑlɑɑ lʋlʋŋ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ ntɛ́.
10Simeyi ɩ́lɛ́ ɩ piyɑ wɛ liɣiti tɔtɔ, Yɑhɑtɩ, nɑ Sisɑ nɑ Yewusi nɑ Peliyɑ.
11Yɑhɑtɩ kɛlɛ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ, nɑ Sisɑ kɛ nɑɑlɛ nyǝŋ. Yewusi nɑ Peliyɑ pɑ tɑ hiki piyɑ kɛ sɔsɔm. Ɩlɛnɑ pɑ́ kpɛntɩ-wɛ ɩsɩɩ lʋlʋɣʋ kʋlʋmʋɣʋ.
12Kehɑtɩ lʋlɑ piyɑ liɣiti kɛ́. Amǝlɑm nɑ Ɩsɑɑ nɑ Hepǝlɔŋ nɑ Wusiyɛlɩ.
13Amǝlɑm piyɑ ntɛ́ Alɔŋ nɑ Moisi. Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ lǝsɑ Alɔŋ nɑ ɩ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ kɛ tɑm tɔɔ sɩ pɑ tike pɑ́ pɑɑsǝnɑ kɑtɛ tɑɑ kɑtɛ tǝcɑɣɑlɛ nɑ pɑ́ lɑkɩ Tɑcɑɑ kɛ tulɑɑlʋnɑɑ kɔtɑsɩ nɑ ɩ tǝmlɛ nɑ pɑ́ kooliɣi yǝlɑɑ kɛ nɔɔsɩ kʋpɑŋsɩ nɑ Tɑcɑɑ hǝtɛ tɑɑ.
14Moisi kɛ́ Ɩsɔ yʋlʋ kɛ́, pɑɑ nɑ mpʋ ɩ piyɑ wɛ Lefii lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ tɑɑ kɛ́ ɩsɩɩ yǝlɑɑ kɛ yem.
15Ɩ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Kɛɛsɔm nɑ Iliyesɛɛ.
16Kɛɛsɔm pǝyɑlʋ kɛlɛ Sepuwɛlɩ.
17Pǝyɑɣɑ kʋlʋmɑɣɑ kɛ Iliyesɛɛ lʋlɑɑ ɩ tɑ tɑsɑ nɑkǝlɩ. Pɑ yɑɑ-kɛ sɩ Lehɑpiyɑ. Amɑ Lehɑpiyɑ pǝyɑlɑɑ wɛnnɑ pɑɣɑlɛ.
18Ɩsɑɑ pǝyɑɣɑ ntɛ́ Selomitɩ.

19Hepǝlɔŋ pǝyɑlʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ ntɛ́ Yeliyɑ. Nɑɑlɛ nyǝŋ ntɛ́ Amɑliyɑ, tooso nyǝŋ ntɛ́ Yɑsiyɛlɩ, nɑ liɣiti nyǝŋ kɛ Yekɑmɑm.
20Usiyɛlɩ pǝyɑɣɑ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋkɑ ntɛ́ Mikɑ, nɑ nɑɑlɛ nyǝŋkɑ kɛ Isiyɑ.
21Melɑli piyɑ ntɛ́ Mɑlii nɑ Musi. Ɩlɛnɑ Mɑlii nɑ́ɑ́ lʋlɩ piyɑ nɑɑlɛ, Ɩlɑsɑɑ nɑ Kisi.
22Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩlɑsɑɑ nɑ́ sǝpɑ ɩ tɑ hiki ɑpɑlʋpǝyɑɣɑ. Alʋpiyɑ tike kɛ ɩ hikɑɑ. Ɩlɛnɑ ɩ cɑɑ newɑɑ pǝyɑlɑɑ nɑ́ɑ́ kpɑɣɑ-wɛ.
23Piyɑ toosoɣo Musi nɑ Lʋlɑɑ. Mpɛɣɛlɛ Mɑlii nɑ Ɩtɛɛ nɑ Yelemɔtɩ.
24Lefii lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ ntɛ́ nɑ mpɛɣɛlɛ pɑ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ nɑ pǝ́ kɛɛsǝnɑ ɩsǝnɑ pɑ tʋ pɑ hǝlɑ kɛ kʋkɑlʋɣʋ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ tɔ. Pɑ pɩɩsɩ tɑkɩ hiu hiu tɔɣɔ pɑ cɑɑlǝɣɩ Tɑcɑɑ tǝmlɛ kɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ.
25Tɑfiiti kɑ yɔɣɔtɑ mpʋ sɩ Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ Tɑcɑɑ yelɑɑ nɑ yǝlɑɑ hɛɛsɩ nɑ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ wɛ Yosɑlɛm tɑɑ kɛ́ tɑm.
26Ɩlɛ Lefii nyǝ́mɑ kɑɑ tɑsɑ Ɩsɔ cokǝle nɑ ɩsɔ sɛɛʋ wontu tǝnɑɣɑ lonɑ lɑɣɑsʋɣʋ.
27Ɩlɛnɑ pɑ́ ŋmɑɑkɩ pɑ hǝlɑ kɛ wɑɑtʋ wei pɑ tɑkɩ pɩɩsɩ hiu hiu tɔ. Ɩsɩɩ Tɑfiiti kɑ sɩɩʋ tɔ.
28Nɑ Alɔŋ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ nɑ́ɑ́ tʋɣʋ-wɛɣɛ tǝmlɛ kɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ nɑ pǝ pɑtǝmɑ tɑɑ nɑ pɑ́ tɑɣɑnǝɣɩ kɔtɑɣɑ wontu nɑ pɑ́ lɑkɩ pǝ ɩsɔ sɛɛʋ tǝmɑ lɛnnɑ.
29Ɩsɩɩ Ɩsɔ potopotonɑɑ tʋɣʋ, nɑ kʋtɔɣɔʋ ŋku pɑ lɑkɩ kɔtɑɣɑ tɔ pǝ mʋlʋm mpi pɑ tʋɣɩ kʋkʋsʋm fɛɩ kɑkɑlɑsɩ nɑ kɑkɑlɑsɩ nsi pɑ tʋɣɩ nim tɑɑ tɔ, nɑ tinte pǝ mʋlʋm tɑɣɑnʋɣʋ. Nɑ pɑ́ feŋiɣi sɑnǝyɑnɑɑ nɑ mɑɣɑsǝlɑsɩ pǝ tɔɔ.
30Pǝ wɛɛ sɩ yonyoolɑɑ ɩ́ wɛɛ tɑm kɛ́ tɑnɑŋ nɑ tɑɑnɑɣɑ, nɑ pɑ́ sɑŋ Tɑcɑɑ nɑ pɑ́ kʋsɩ ɩ nyʋɣʋ.
31Nɑ kɔtǝlɑɑ lɑkɩ-ɩ kɔtɑsɩ nsi kɔkɔ lusɑ sɩ tǝnɑ tɔɣɔ kʋyɑkʋ kʋhɛɛsʋɣʋ wule, nɑ ɩsɔtʋ kʋyɑkʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋkʋ, nɑ ɑcimɑ lɛnnɑ wule. Ḿpʋ́ɣʋ́ Lefii nyǝ́mɑ kɑ́ lɑkɩ pɑ tǝmɑ kɛ tɑm kɛ́ Tɑcɑɑ ɩsɛntɑɑ ɩsɩɩ pɑ tʋ-wɛ tɔ.
32Pɑɑ pɑɑsǝnɑ Ɩsɔ cokǝle nɑ kɑtɛ tɑɑ kɑtɛ nɑŋ. Ɩlɛnɑ pɑ tɛɛtʋnɑɑ Alɔŋ pǝyɑlɑɑ nɑ́ɑ́ lɑkɩ Ɩsɔ tǝyɑɣɑ tɑɑ tǝmɑ.