Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Bɑndun Gɑri I

Bɑndun Gɑri I 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lefiwɑ u Gɛɛsɔni kɑ Kehɑti kɑ Mɛrɑri mɑrɑ.
2Ye Gɛɛsɔni u seewɑ, mɑ u Libini kɑ Simɛi mɑrɑ.
3Be bɑ sɑ̃ɑ Kehɑtin bibu, berɑ Amurɑmu, kɑ Yisehɑri, kɑ Heboroni, kɑ Usiɛli.
4Be bɑ mɑɑ sɑ̃ɑ Mɛrɑrin bibu, berɑ Mɑkili kɑ Musi. Beni kpurowɑ bɑ kuɑ wiruɡibu Lefin bwese kɛri sɔɔ.
5Mɑ Gɛɛsɔni u seewɑ u Libini mɑrɑ. Mɑ Libini u seewɑ u Yɑsɑti mɑrɑ. Mɑ Yɑsɑti u seewɑ u Simmɑ mɑrɑ.
6Mɑ Simmɑ u seewɑ u Yoɑsi mɑrɑ. Mɑ Yoɑsi u seewɑ u Ido mɑrɑ. Mɑ Ido u seewɑ u Serɑki mɑrɑ. Mɑ Serɑki u seewɑ u Yɑtɑrɑi mɑrɑ.
7Kehɑtibɑ sɔɔ, Kehɑti u seewɑ u Aminɑdɑbu mɑrɑ. Mɑ Aminɑdɑbu u seewɑ u Kore mɑrɑ. Mɑ Kore u seewɑ u Asiri mɑrɑ.
8Mɑ Asiri u seewɑ u Ɛlikɑnɑ mɑrɑ. Mɑ Ɛlikɑnɑ u seewɑ u Abiɑsɑfu mɑrɑ. Mɑ Abiɑsɑfu u seewɑ u Asiri mɑrɑ.
9Mɑ Asiri u seewɑ u Tɑhɑti mɑrɑ. Mɑ Tɑhɑti u seewɑ u Uriɛli mɑrɑ. Mɑ Uriɛli u seewɑ u Osiɑsi mɑrɑ. Mɑ Osiɑsi u seewɑ u Sɔɔlu mɑrɑ.
10Be bɑ sɑ̃ɑ Ɛlikɑnɑn bibu ɡɑbu, berɑ Amɑsɑi kɑ Akimɔti.
11Ahimɔtin bweseru sɔɔ, Akimɔti u seewɑ u Ɛlikɑnɑ mɑrɑ. Mɑ Ɛlikɑnɑ u seewɑ u Sofɑi mɑrɑ. Mɑ Sofɑi u seewɑ u Nɑhɑti mɑrɑ.
12Mɑ Nɑhɑti u seewɑ u Eliɑbu mɑrɑ. Mɑ Eliɑbu u seewɑ u Yeroɑmu mɑrɑ. Mɑ Yeroɑmu u seewɑ u Ɛlikɑnɑ ɡoo mɑrɑ.
13Sɑmuɛlin bibɑ mɑɑ sɑ̃ɑ Yoɛli kɑ Abiyɑ.
14Mɛrɑrin bwese kɛrɑ sɔɔ, Mɛrɑri u seewɑ u Mɑkili mɑrɑ. Mɑ Mɑkili u seewɑ u Libini mɑrɑ. Mɑ Libini u seewɑ u Simɛi mɑrɑ. Mɑ Simɛi u seewɑ u Usɑ mɑrɑ.
15Mɑ Usɑ u seewɑ u Simɛɑ mɑrɑ. Mɑ Simɛɑ u seewɑ u Hɑɡiyɑ mɑrɑ. Mɑ Hɑɡiyɑ u seewɑ u Asɑyɑ mɑrɑ.
16Sɑnɑm mɛ bɑ Yinni Gusunɔn woodɑn kpɑkororu yii yeru wɑɑwɑ, sɑnɑm mɛyɑ Dɑfidi u Lefi ben ɡɑbu kuɑ wom kowobun wiruɡibu Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yerɔ.
17Berɑ bɑ rɑ wom kowobu kpɑre Yinni Gusunɔn kuu bekuruɡirun wuswɑɑɔ sere Sɑlomɔɔ u rɑ kɑ Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yeru bɑnɑ Yerusɑlɛmuɔ. Bɑ ben sɔmburu kuɑwɑ dee dee nɡe mɛ bɑ bu ten woodɑ wɛ̃.
18Be bɑ kuɑ wom kowobun wiruɡibu kɑ ben bibun bweseru wee. Kehɑtin bweseru sɔɔ, Hemɑniwɑ u sɑ̃ɑ wom kowobun wiruɡii. Win sikɑdobɑrɑ Yoɛli kɑ Sɑmuɛli,

19kɑ Ɛlikɑnɑ, kɑ Yeroɑmu, kɑ Eliɛli, kɑ Toɑ,
20kɑ Sufu, kɑ Ɛlikɑnɑ, kɑ Mɑhɑti, kɑ Amɑsɑi,
21kɑ mɑɑ Ɛlikɑnɑ ɡoo, kɑ Yoɛli ɡoo kɑ Asɑriɑ, kɑ Sofoni,
22kɑ Tɑhɑti, kɑ Asiri, kɑ Abiɑsɑfu, kɑ Kore,
23kɑ Yisehɑri, kɑ Kehɑti, kɑ Lefi, kɑ Isireli.
24Asɑfu u mɑɑ sɑ̃ɑwɑ wom kowobun wiruɡii turo. Wiyɑ u rɑ n wɑ̃ɑ Hemɑnin nɔm ɡeuɔ u n nùn somimɔ. Win sikɑdobɑrɑ Berekiɑ, kɑ Simɛɑ,
25kɑ Mikɑɛli, kɑ Bɑɑseyɑ, kɑ Mɑɑkiyɑ,
26kɑ Etini, kɑ Serɑki, kɑ Adɑyɑ,
27kɑ Etɑni, kɑ Simmɑ, kɑ Simɛi,
28kɑ Yɑsɑti, kɑ Gɛɛsɔni, kɑ Lefi.
29Mɛrɑrin bweseru sɔɔ, be bɑ rɑ womusu ko, bɑ rɑ n wɑ̃ɑwɑ Hemɑnin nɔm dwɑru ɡiɑ. Ben wiruɡiiwɑ Etɑni. Etɑni win sikɑdobɑrɑ Kisi, kɑ Abudi, kɑ Mɑluku,
30kɑ Hɑsɑbiɑ, kɑ Amɑsiɑ, kɑ Hilikiyɑ,
31kɑ Amusi, kɑ Sɑni, kɑ Semɛɛ,
32kɑ Mɑkili, kɑ Musi, kɑ Mɛrɑri, kɑ Lefi.
33Ben mɛro bisi be bɑ tie, berɑ bɑ rɑ sɔmɑ ko ye yɑ wɑ̃ɑ Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yerɔ kpuro.
34Aroni kɑ win bibun bweserɑ bɑ rɑ yɑ̃ku dɔ̃ɔ mwɑɑrɑruɡinu ko yɑ̃ku yeru wɔllɔ kpɑ bu mɑɑ turɑre dɔ̃ɔ doke mi. Berɑ bɑ rɑ sɔmɑ kpuro ko dii te tɑ dɛɛre ɡem ɡem sɔɔ kpɑ bu torɑrun yɑ̃kunu ko Isirelibɑn sɔ̃ nɡe mɛ Mɔwisi, Gusunɔn sɔm kowo u bu yiire.
35Aronin bweserun tɔ̃kɑ wee. Aroni u seewɑ u Eleɑsɑɑ mɑrɑ. Mɑ Eleɑsɑɑ u seewɑ u Finɛɛsi mɑrɑ. Mɑ Finɛɛsi u seewɑ u Abisuɑ mɑrɑ.
36Mɑ Abisuɑ u seewɑ u Buki mɑrɑ. Mɑ Buki u seewɑ u Usi mɑrɑ. Mɑ Usi u seewɑ u Serɑyɑ mɑrɑ.

37Mɑ Serɑyɑ u seewɑ u Mɛrɑyɔtu mɑrɑ. Mɑ Mɛrɑyɔtu u seewɑ u Amɑriɑ mɑrɑ. Mɑ Amɑriɑ u seewɑ u Akitubu mɑrɑ.
38Mɑ Akitubu u seewɑ u Sɑdɔku mɑrɑ. Mɑ Sɑdɔku u seewɑ u Akimɑsi mɑrɑ.
39Ye bɑ tɛtɛ tobɑ, be bɑ ɡbiɑ bɑ tem wɛ̃ berɑ Kehɑtin bwese kɛrɑɡibu, Aronin bweseru sɔɔ. Ben wɑ̃ɑ yenu kɑ ben kpɑrɑ yenu kɑ ben tem nɔɔ burɑ yenu wee.
40Niyɑ Heboroni ye yɑ wɑ̃ɑ Yudɑn temɔ kɑ yen kpɑrɑ yenu ni nu kɑ ye sikerenɛ.
41Adɑmɑ yen bɑru kpɑɑnu, Kɑlɛbu, Yɛfunɛn biiwɑ bɑ mi wɛ̃.
42Wuu si bɑ Aronin bibun bweseru wɛ̃, siyɑ Heboroni mi bɑ ko n dɑ kpikiru de, kɑ Libinɑ kɑ yen kpɑrɑ yenu, kɑ Yɑtiri, kɑ Ɛsitemɔɑ kɑ yen kpɑrɑ yenu,
43kɑ Hilɛni kɑ yen kpɑrɑ yenu, kɑ Debiri kɑ yen kpɑrɑ yenu,
44kɑ Asɑni kɑ yen kpɑrɑ yenu, kɑ Bɛti Semɛsi kɑ yen kpɑrɑ yenu,
45kɑ Bɛnyɑmɛɛn tem wuu sini, Gibeɑ kɑ yen kpɑrɑ yenu, kɑ Alemɛti kɑ yen kpɑrɑ yenu, kɑ Anɑtɔtu kɑ yen kpɑrɑ yenu. Wuu si kpuro su kuɑwɑ mi wɔkurɑ itɑ nɡe mɛ bwese kɛri yi, yi ɡeeru nɛ.
46Ye bɑ mɑɑ tɛtɛ tobɑ, Kehɑtin bibun bwese te tɑ tie, tɑ wusu wɔkuru wɑ Efɑrɑimun bwese kɛrɑn tem sɔɔ kɑ Dɑnun bwese kɛrɑɡim sɔɔ, kɑ Mɑnɑsen bwese kɛrɑn sukumɡim sɔɔ.
47Gɛɛsɔnin bibun bweseru tɑ wusu wɑwɑ wɔkurɑ itɑ nɡe mɛ ben bwese kɛrin ɡeerɑ nɛ. Wuu si, su wɑ̃ɑwɑ Isɑkɑrin bwese kɛrɑn tem sɔɔ kɑ Asɛɛn bwese kɛrɑɡim sɔɔ, kɑ Nɛfitɑlin bwese kɛrɑɡim sɔɔ kɑ Mɑnɑsen bwese kɛrɑɡim sɔɔ Bɑsɑniɔ.
48Ye bɑ mɑɑ wure bɑ tɛtɛ tobɑ, wusu wɔkurɑ yiruwɑ Mɛrɑrin bibun bweserɑ wɑ Rubɛnin bwese kɛrɑn tem sɔɔ, kɑ Gɑdiɡiɑn tem sɔɔ, kɑ Sɑbuloniɡiɑn tem sɔɔ nɡe mɛ ben bwese kɛrin ɡeerɑ nɛ.
49Isirelibɑ bɑ mɑɑ Lefibɑ wusu ɡɑsu wɛ̃ kɑ sin kpɑrɑ yenu.
50Bɑ wuu si ɡɔsɑwɑ kɑ tɛtɛ Yudɑn bwese kɛrɑn temɔ, kɑ Simɛɔn bwese kɛrɑɡim sɔɔ, kɑ Bɛnyɑmɛɛn bwese kɛrɑɡim sɔɔ.
51Kehɑtin bibun bwese te tɑ mɑɑ tie, tɑ wusu wɑwɑ Efɑrɑimun bwese kɛrɑn tem sɔɔ.
52Wuu si bɑ bu wɛ̃, siyɑ Sikɛmu ye yɑ wɑ̃ɑ Efɑrɑimun ɡuurɔ, kɑ yen kpɑrɑ yenu. Miyɑ bɑ ko n dɑ kpikiru de. Kɑ Gesɛɛ kɑ yen kpɑrɑ yenu,
53kɑ Yokumɛɑmu kɑ yen kpɑrɑ yenu, kɑ Bɛti Horoni kɑ yen kpɑrɑ yenu,
54kɑ Ayɑloni kɑ yen kpɑrɑ yenu, kɑ sere mɑɑ Gɑti Rimɔɔ kɑ yen kpɑrɑ yenu.

55Wuu si Mɑnɑsen bwese kɛrɑn sukum mu mɑɑ wɑ, siyɑ Anɛɛ kɑ yen kpɑrɑ yenu, kɑ Bileɑmu kɑ yen kpɑrɑ yenu. Siyɑ bɑ Kehɑtin bwese kɛrɑɡii be bɑ tie wɛ̃.
56Bɑ mɑɑ Gɛɛsɔnin bwese kɛrɑn tɔmbu wusu wɛ̃. Wuu si bɑ wɑ Mɑnɑsen bwese kɛrɑn sukum min di, siyɑ Golɑni ye yɑ wɑ̃ɑ Bɑsɑniɔ kɑ yen kpɑrɑ yenu, kɑ Asitɑrɔtu kɑ yen kpɑrɑ yenu.
57Wuu si bɑ wɑ Isɑkɑrin bwese kɛrɑn min di, siyɑ Kedɛsi kɑ yen kpɑrɑ yenu, kɑ Dɑbɑrɑti kɑ yen kpɑrɑ yenu,
58kɑ Rɑmɔti kɑ yen kpɑrɑ yenu, kɑ sere Anɛmu kɑ yen kpɑrɑ yenu.
59Wuu si bɑ wɑ Asɛɛn bwese kɛrɑn min di, siyɑ Mɑsikɑli kɑ yen kpɑrɑ yenu, kɑ Abudoni kɑ yen kpɑrɑ yenu,
60kɑ Hukɔku kɑ yen kpɑrɑ yenu, kɑ sere Rehɔbu kɑ yen kpɑrɑ yenu.
61Wuu si bɑ wɑ Nɛfitɑlin bwese kɛrɑn min di, siyɑ Kedɛsi ye yɑ wɑ̃ɑ Gɑlilen temɔ kɑ yen kpɑrɑ yenu, kɑ Hɑmɔɔ kɑ yen kpɑrɑ yenu, kɑ sere Kiriɑtɑimu kɑ yen kpɑrɑ yenu.
62Bɑ Lefi be bɑ tie Mɛrɑrin bweseru sɔɔ wusu wɛ̃. Wuu si bɑ wɑ Sɑbulonin bwese kɛrɑn min di, siyɑ Rimɔnɔ kɑ yen kpɑrɑ yenu, kɑ Tɑbori kɑ yen kpɑrɑ yenu.
63Wuu si bɑ wɑ Rubɛnin bwese kɛrɑn min di Yuudɛnin ɡuru ɡiɔ, Yerikon deedeeru sɔ̃ɔ yɑri yeru ɡiɑ, siyɑ Beseri ye yɑ wɑ̃ɑ tem sɑɑrɑɔ kɑ yen kpɑrɑ yenu, kɑ Yɑsɑ kɑ yen kpɑrɑ yenu,
64kɑ Kedemɔti kɑ yen kpɑrɑ yenu, kɑ sere Mɛfɑti kɑ yen kpɑrɑ yenu.
65Wuu si bɑ mɑɑ wɑ Gɑdin bwese kɛrɑn min di, siyɑ Rɑmɔti, Gɑlɑdin temɔ kɑ yen kpɑrɑ yenu, kɑ Mɑhɑnɑimu kɑ yen kpɑrɑ yenu,
66kɑ Hɛsiboni kɑ yen kpɑrɑ yenu, kɑ sere Yɑsɛɛ kɑ yen kpɑrɑ yenu.