Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - 1 Hou Olelesu

1 Hou Olelesu 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lifai egefelali da Gesione, Gouha:de amola Milalai.
2Gouha:de egefelali da A:mala:me, Aisiha, Hibalone amola Asaiele.
3A:mala:me manoni da Elane, Mousese amola Milia:me. Elane egefelali da Na:ida:be, Abaihiu, Elia:isa amola Idama.
4Elia:isa egaga fifi misi dunu da Finia:se, Abisiua, Bugai, Asai, Selahaia, Mila:iode, A:malaia, Ahaidabe, Sa:idoge, Ahima:ia:se, A:salaia, Youha:ina:ne, A:salaia (e da Yelusaleme moilai bai bagadega Soloumane ea Debolo Diasu gagui amoga gobele salasu hawa: hamosu), A:malaia, Ahaidabe, Sa:idoge, Sia:la:me, Hiligaia, A:salaia, Sila:ia amola Yihosada:ge.
15Hina Gode da logo doasiba:le, hina bagade Nebiuga:denese da Yihosada:ge amola eno Yuda soge fi dunu amola Yelusaleme fi dunu amo mugululi asi.
16Lifai egefelali da Gesione, Gouha:de amola Milalai.
17Gesione egefela da Libini amola Simiai.
18Gouha:de egefelali da A:mala:me, Aisiha, Hibalone amola Asaiele.
19Milalai egefela da Malai amola Miusiai.
20Gesione egaga fifi misi da Libini, Yaha:de, Sima, Youa, Idou, Sela amola Yia:delai.
22Gouha:de egaga fifi misi da Aminada:be, Goula, A:se, Da:iha:de, Iuele, Asaia amola Sia:iale.
25Elega:ina egefela da Amasa:iai amola Ahimode.
26Ahimode egaga fifi misi da Elega:ina, Soufai, Na:iha:de, Ilaia:be, Yilouha:me amola Elega:ina.
28Sa:miuele da dunu mano aduna galu. Elea dio da Youele (magobo) amola Abaidia (ufi).
29Milalai egaga fifi misi da Malai, Libini, Simiai, Asa, Simiai, Ha:gaia amola Asa:ia.
31Ilia da Gode Ea Gousa:su Sema Gagili amo Yelusaleme nodone sia:ne gadosu abula diasu amoga gaguli misini, hina bagade Da:ibidi da gesami hea:su dusu liligi ouligima:ne, ouligisu dunu ilegei.
32Ilia da Gode Ea Abula Diasu amoga hawa: hamonanu amogainini Soloumane da Debolo Diasudafa gagui.
33Amo hawa: hamosu dunu ilia sosogo fi dio da Gouha:de. Gouha:de ea sosogo fi da :- Hima:ne (Youele egefe) da bisili gesami hea:la mabe amo ouligisu. Youele ea eda da Sa:miuele amola amo sosogo fi da Ya:igobe emadini amane fifi misi. Ya:igobe (Gode da ea dio afadenene, Isala:ili asuli), Lifai, Gouha:de, Aisiha, Goula, Ibaiasa:fe, A:sie, Da:iha:de, Sefanaia, A:salaia, Youele, Elega:ina, Ama:sa:iai, Ma:iha:de, Elega:ina, Safe, Doua, Ila:iele, Yilouha:me, Elega:ina, Sa:miuele, Youele amola Hima:ne.

39A:isafe da amo bagia gesami hea:la mabe ouligisu. Ea sosogo da Lifai ema amogainini fifi misi. Lifai egefe da Gesione, amalu Ya:iha:de, Simiai, Sima, Ida:ne, Ada:iya, Sela, Edenai, Ma:legaia, Basiya, Maiga:le, Simiai, Belegaia, A:isa:fe amola Hima:ne.
44Ida:ne da amo bagia gesami hea:la mabe eno ouligisu. Ea sosogo fi da Milalai. Milalai sosogo fi da Lifaima amogainini fifi misi agoane, Lifai, Milalai, Miusiai, Malai, Sime, Ba:ini, A:masai, Hiligaia, A:malu, Ha:sia:baia, Ma:lage, A:badai, Gisi amola Ida:ne.
48Ilia da eno Lifai sosogo fi dunu amo Godema nodone sia:ne gadosu abula diasuga, eno hawa: hamoma:ne ilegei.
49Elane amola egaga fifi misi dunu ilia da gabusiga: manoma liligi amola Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu gobele salasu hou huluane ouligisu. Ilia da nodone sia:ne gadosu hou Hadigi Momei Sesei ganodini amola Isala:ili fi ilia wadela:i hou gogolema:ne olofosu gobele salasu hou, amo huluane ouligisu. Ilia da Gode Ea hawa: hamosu dunu Mousese ea musa: olelei, amo defele hamosu.
50Elane egaga fifi misi da Elia:isa, Finia:se, Abisiua, Bugai, Asai, Selahaia, Mila:iode, A:malaia, Ahaidabe, Sa:idoge amola Ahima:ia:se.
54Elane egaga fifi misi dunu (ilima Lifai dio asuli) da Ga:ina:ne soge ganodini, ilila: sogedafa lai. Isala:ili fi da Gouha:de sosogo fi ilima soge bisili amoga na:iyado ilegelalu ilima i.
55Amo soge ganodini, Yuda soge moilai bai bagade amo Hibalone amola Hibalone sisiga:i ohe fi ha:i nasu soge ba:i.
56Be ifabi soge amola Hibalone sisiga:i moilai fonobahadi huluane, ilia da Yifane egefe Ga:ilebe ema i.
57Moilai amo ilia da Elane egaga fi ilima ilegelalu i, da Hibalone (Dabe Fasa:besa:le gaga:su Moilai bai bagade), Libina, Ya:da, Esiedimoua, Hailene, Dibe, A:isa:ne amola Bedesimese. Amola ilia da Bediamini fi ilima moilai Gibione, Giba, A:lemede amola A:nadode amo samogele, Elane egaga fi ilima i. Amola moilai sisiga:i ohe fofoi fi ilia ha:i nasu soge lai. Amo moilai huluane ilia da Gouha:de sosogo fi amolalima i. Huluane gilisili da galolisi (13).
61Gouha:de egaga fi dunu eno amolalima ilia da moilai nabuane (amo ilia da Ma:na:se fi dogoa mogi ilima lai) amo ilima i.
62Ilia da Gesione egaga fi, moilai galolisi (13) amolalima i. Ilia da amo moilai Isaga fi, A:sie fi, Na:fadalai fi amola Ma:na:se fi dunu mogili Ba:isia:ne soge ganodini esalu, ilima lai.
63Ilia da Liubene fi, Ga:de fi amo Siebulane fi amolalima moilai fagoyale gala lale, Milalai egaga fi afae afae amolalima i.
64Isala:ili dunu da amo moilai huluane amola ilia ohe fofoi fi ha:i nasu soge amo Lifai sosogo fi amolalima i.
65Ilia da musa: dedei moilai huluane, amo Yuda fi, Simiane fi amola Bediamini fi, amolalima lale, Lifai fi amolalima i.
66Ilia da Gouha:de sosogo mogili, moilai amo ilia da Ifala:ime fi amolali lai, amo Gouha:dema i.
67Ilia da Ifala:ime goumi soge moilai bai bagade amo Siegeme (Dabe Fasa:besa:le Gaga:su Moilai bai bagade), Gise, Yogomia:ime, Bede Houlene, A:idalone amola Ga:de Limane, amo moilai bai bagade amola ilia ohe fofoi ha:i nasu soge ilima i.
70Amola Isala:ili dunu da Ma:na:se dogoa mogi fi ilima A:ne amola Bilia:me moilai bai bagade amola ilia ohe fofoi ilia ha:i nasu soge, amo lale, Gouha:de sosogo fi mogili amolalima i.
71Gesione sosogo fi ilia soge ilegei da; Ma:na:se dogoa mogi fi amoga ilia da Goula:ne (Ba:isia:ne soge moilai amola A:siedalode amo ilia ohe fofoi fi ha:i nasu soge), amo ilegei.

72Isaga fi amoga ilia da Gidese, Dabela:de, La:imode amola A:ineme moilai bai bagade ilia ohe fofoi fi ha:i nasu soge, amo ilegei.
74A:sie fi amoga ilia da Ma:isia:le, A:badone, Hiugoge amola Lihoube, amola ilia ohe fofoi fi ha:i nasu soge, amo ilegei.
76Na:fadalai fi amoga ilia da Gidese (Ga:lili soge moilai bai bagade), Ha:mone amola Giliada:ime, amola ilia ohe fofoi fi ha:i nasu soge, amo ilegei.
77Milalai sosogo fi (Lifai fi la:di momogili fi dialu dunu) ilia soge ilegei da; Sebiulane fi amoga ilia da Yogonia:me, Gada, Limone amola Daba amola ilia ohe fofoi fi ha:i nasu soge, amo ilegei.
78Liubene fi (ilia da Yodane Hano bega:, Yeligou moilai bai bagadega gusudili esalu) amoga ilia da Bise (hafoga:i sogega dialu), Yasa, Gedimode amola Mefa:ia:de amola ilia ohe fofoi fi ha:i nasu soge, amo ilegei.
80Ga:de fi amoga ilia da La:imode (Gilia:de soge ganodini dialu), Ma:ihana:ime, Hesiabone amola Ya:isa amola ilia ohe fofoi fi ha:i nasu soge, amo ilegei.