Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋtɔɔsʋtʋ I

Kʋtɔɔsʋtʋ I 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lupɛŋ kɑ́ kɛnɑ Yɑkɔpʋ pǝyɑlʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ. Amɑ wɑɑtʋ wei ɩ sʋʋnɑ ɩ cɑɑ ɑlɑɑ tɑɑ lɛlʋ, ɩlɛnɑ ɩ neu Yosɛɛfʋ pǝsɩ kɑncɑɑlɑɣɑ tʋ. Pɑɑ nɑ mpʋ Lupɛŋ neu Yutɑ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ ntɛ́ sɔsɑɑ. Hɑlɩ pɛlɛ pɑ tɑɑ lɛlʋ tɔɣɔnɑ Ɩsɛɣɛlɩ kɑwulɑɣɑ.
3Lupɛŋ pǝyɑlɑɑ ntɛ́, Hɑnɔkɩ, nɑ Pɑlu, nɑ Hɛsǝlɔŋ, nɑ Kɑlimi.
4Sowɛɛlɩ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Semɑyɑ, nɑ Kɔkɩ, nɑ Simeyi,
5nɑ Mikɑ, nɑ Leyɑyɑ, nɑ Pɑɑlɩ,
6nɑ Peelɑ. Kɑntǝkɑɣɑ nyǝŋ ɩnǝɣǝlɛ Lupɛŋ nyǝ́mɑ nyʋɣʋ tʋ wei Asilii wulɑʋ Tekǝlɑ-Fɑlɑsɑɑ kɑ kpɑɣɑɑ nɑ ɩ́ ponɑ ɩ tɛ tɔ.
7Peelɑ tɛɛtʋnɑɑ mpɑ pɑ kɛ́ pɑ lʋlʋŋ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ nɑ pɑ́ tʋ-wɛɣɛ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ tɔ pɑ hǝlɑ ntɔ. Kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ ntɛ́ Yeiyɛlɩ, nɑɑlɛ nyǝŋ kɛ Sɑkɑlɩ,
8tooso nyǝŋ kɛ́ Sowɛɛlɩ sɑɑlɩ kʋlɛlʋɣʋ Semɑ, nɑ Semɑ sɑɑlɩ Anɑsɩ pǝyɑlʋ Pelɑ. Lupɛŋ nyǝ́mɑ kɑ wɛnnɑ tɛtʋ nti tǝ wɛ Alʋwɛɛ nɑ ilim mpǝtǝŋ nɑ Nepo pʋɣʋ nɑ Pɑɑlɩ-Meyɔŋ ɩcɑtɛ nɑ ilim ntɔɣɔŋ tɔɔ tɔ.
9Pɑ tǝcɑɣɑlɛ nɑ ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ kɛlɛ pǝ kpɑɣɑʋ Pɑpiloni pɔɣɔ Ɩfǝlɑtɩ nɔɣɔ kɛ timpi wʋlɑɣɑ tɛtʋ cɑɑlǝɣɩ tɔ. Mpi tɔ, pɑ tɔlɑ kɑ tɔɔwɑ sɔsɔm kɛ Kɑlɑɑtɩ tɛtʋ tɑɑ kɛ́.
10Pɑɑ yoonɑ Hɑkili nyǝ́mɑ kɛ Sɑyuli pɔɔlɛ tɑɑ kɛ́ nɑ pɑ́ kǝlɩ-wɛ. Ɩlɛnɑ pɑ́ polo pɑ́ cɑɣɑ Kɑlɑɑtɩ ilim tǝlɩɩlɛ hɔɣɔlʋŋ tǝnɑ tɑɑ.
11Kɑtɩ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ kɑ cɑɣɑnɑ Lupɛŋ nyǝ́mɑ kɔŋkɔŋ tɑɑ kɛ́ ilim ntɔɣɔŋ tɔɔ kɛ́ Pɑsɑŋ tɛtʋ tɑɑ, hɑlǝnɑ Sɑlikɑ tɛtʋ ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ.
12Sowɛɛlɩ lʋlʋŋ nyǝ́mɑ ntɛ́ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝ́mɑ. Nɑɑlɛ nyǝ́mɑ ntɛ́ Sɑfɑŋ lʋlʋŋ nyǝ́mɑ, pɛlɛ pɑ wɑɑlɩ kɛ́ Yɑnɑyi, nɑ Sɑfɑtɩ.
13Pǝlɛ pǝ pɑɑsi pǝ kɑɑsɑ lʋlʋŋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ. Pɛlɛɣɛlɛ Mikɑyɛɛlɩ, nɑ Mesulɑm, nɑ Sepɑ, nɑ Yolɑyi, nɑ Yɑkɑŋ, nɑ Siyɑ, nɑ Ɩpɛɛ.
14Pɑɑ kɛ́ Apihɑyili lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ kɛ́. Apihɑyili cɔsɔnɑɑ siɣisiɣi hǝlɑ ntɛ́ Huli, nɑ Yɑlʋwɑ, nɑ Kɑlɑɑtɩ, nɑ Mikɑyɛɛlɩ, nɑ Yesisɑyi, nɑ Yɑto, nɑ Puusɩ.
15Pɑ nyʋɣʋ tʋ ntɛ́ Kuni sɑɑlɩ Apitiyɛlɩ pǝyɑlʋ Ahi.
16Kɑtɩ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ kɑ cɑɣɑnɑ Kɑlɑɑtɩ nɑ Pɑsɑŋ pɑ tɛtʋnɑɑ nɑ pǝ hɔɣɔlǝŋ tɑɑ nɑ pǝ́ sɩɩnɑ Sɑlɔŋ tǝtiikile tǝnɑɣɑ.
17Yutɑ wulɑʋ Yotɑm nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝŋ Solopʋwɑm pɑ pɔɔlɛ tɑɑ kɛ́ pɑ tʋwɑ Kɑtɩ kpekǝle nyǝ́mɑ pɑnɛ pɑ hǝlɑ kɛ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ.
18Lupɛŋ nɑ Kɑtɩ pɑ kpekɑ nɑ Mɑnɑsee kpekǝle hɔɣɔlʋɣʋ kɑ wɛnɑ yoolɑɑ tɑɑ yoolɑɑ kɛ iyisi nɩɩlɛ nɑ liɣiti nɑ nɑsǝtoso nɑ nɩɩnʋwɑ nɑ nɩɩtoso (44760) kpekǝle. Pɑ nyǝmɑ́ kpɑ́lǝ́ŋ nɑ lɑɣɑlɛɛ yɑɑ tɔɔŋ tɔm kɛ teu. Nɑ pɑ sɔɔlʋ pɩɩwɑ sɩ pɑ́ yoo.
19Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ yoonɑ Hɑkili nyǝ́mɑ nɑ Yetuu nɑ Nɑfisi nɑ Notɑpɩ pɑ lʋlʋŋ nyǝ́mɑ.

20Ɩlɛnɑ pɑ́ wiinɑ Ɩsɔ nɑ nɑɑni sɩ ɩ́ wɑɑsɩ-wɛ. Ɩlɛnɑ Ɩsɔ mʋ pɑ sǝlǝmʋɣʋ nɑ pɑ́ kǝlɩ Hɑkili nyǝ́mɑ, nɑ pɑ cɔlɔ nyǝ́mɑ.
21Nɑ pɑ́ kuu pɑ tɔlɑ, yooyoonɑɑ kɛ iyisi nɩɩlɛ nɑ nɑɑnʋwɑ (50000) nɑ heeŋ nɑ pǝ́ŋ kɛ iyisi ŋmʋnʋɣʋ nɑ nɩɩlɛ nɑ nɑɑnʋwɑ (250000). Kpɑŋɑsɩ kɛ iyisi nɑɑlɛ (2000) nɑ pɑ́ kpɑ yǝlɑɑ iyisi nɩɩnʋwɑ (100000) kɛ́ sɑlǝkɑ.
22Nɑ Ɩsɔ sǝnɑ-wɛ nɑ pɑ́ kʋ́ kolontunɑɑ pɑɣɑlɛ tɔtɔ. Ɩlɛnɑ mpɛ pɑ́ cɑɣɑ Hɑkili nyǝ́mɑ tɛtʋ tɑɑ. Hɑlǝnɑ wɑɑtʋ wei kolontunɑɑ kpɑɣɑ mpɛ pɑ mɑɣɑmɑɣɑ tɔ.
23Mɑnɑsee kpekǝle hɔɣɔlʋɣʋ lɛŋkʋ nyǝ́mɑ kɑ cɑɣɑnɑ tɛtʋ tɑɑ kɛ́ pǝ kpɑɣɑʋ Pɑsɑŋ hɑlǝnɑ Pɑɑlɩ-Hɛɛmɔŋ. Nɑ pǝ́ polo Senii nɑ Hɛɛmɔŋ pʋɣʋ tɔ, pɑɑ wɛ pɑɣɑlɛ kɛ́.
24Pɑ lʋlʋŋ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ hǝlɑ ntɛ́ Ɩfɛɛ nɑ Ɩseyi, nɑ Ɩliyɛlɩ, nɑ Asǝliyɛlɩ, nɑ Ɩlǝmeyɑ, nɑ Hotɑfiyɑ, nɑ Yɑtiyɛlɩ. Pɑ tǝnɑɣɑ mpʋ pɑɑ kɛ́ yoolɑɑ kʋpɑmɑ kɛ́ nɑ pɑ nyʋɣʋ kʋlɑɑ.
25Ḿpʋ́ɣʋ́ Mɑnɑsee kpekǝle hɔɣɔlʋɣʋ lɛŋkʋ nyǝ́mɑ mpɛ, nɑ pǝ́ sɔɔsǝnɑ Lupɛŋ nɑ Kɑtɩ kpekɑ nyǝ́mɑ, pɑ́ lɔwɑ pɑ cɑɑnɑɑ cɑɑnɑɑ Ɩsɔ nɑ pɑ́ lɑɑkɩ piitimnɑɑ mpɑ Ɩsɔ tɔɣɔnɑɑ nɑ mpɛ pɑ́ kɔɔ nɑ pɑ́ cɑɣɑ tɔ pɛlɛ pɑ tɩɩŋ. Pǝ tɔɔ kɛ́ Ɩsɔ yelɑɑ nɑ Asilii nyǝ́mɑ wulɑʋ wei pɑ yɑɑ sɩ Puli nɑ pɑ́ cuɣusi-ɩ sɩ Tekǝlɑ-Fɑlɑsɑɑ tɔ, ɩ́ nɑ ɩ yoolɑɑ pɑ́ wɑtɩ kpekɑ ɑnɩ ɑ tɛtʋ nɑ pɑ́ kuu-wɛ nɑ pɑ́ ponɑ Hɑlɑsɩ kɛ Hɑpɔɔ pɔɣɔ nɔɣɔ kɛ Hɑlɑ tɛtʋ kɛ Kosɑŋ tɛtɛkǝlɛ tɑɑ. Tǝnɑɣɑ pɑ wɛ hɑlǝnɑ sɑŋɑ.
27Lefii pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Kɛɛsɔŋ nɑ Kehɑtɩ, nɑ Melɑli.
28Kehɑtɩ nyǝ́mɑ ntɛ́ Amǝlɑm, nɑ Ɩsɑɑ, nɑ Hepǝlɔŋ, nɑ Usiyɛlɩ.
29Apɑlʋpiyɑ nɑɑlɛ nɑ ɑlʋpǝyɑɣɑ kʋlʋmɑɣɑ kɛ Amǝlɑm lʋlɑɑ. Mpɛɣɛlɛ Alɔŋ, nɑ Moisi, nɑ Mɑlǝyɑm. Alɔŋ pǝyɑlɑɑ ntɛ́, Nɑtɑpɩ, nɑ Apihu, nɑ Ɩlɑsɑɑ, nɑ Ɩtɑmɑɑ.
30Ɩlɑsɑɑ pǝyɑlʋ kɛlɛ Pɛnhɑsɩ, Pɛnhɑsɩ pǝyɑlʋ kɛlɛ Apisuwɑ,
31Apisuwɑ pǝyɑlʋ kɛlɛ Puki, Puki pǝyɑlʋ kɛlɛ Usi.
32Usi pǝyɑlʋ kɛlɛ Selɑyɑ, Selɑyɑ pǝyɑlʋ kɛlɛ Melɑyɔtɩ.
33Melɑyɔtɩ pǝyɑlʋ kɛlɛ Amɑliyɑ, Amɑliyɑ pǝyɑlʋ kɛlɛ Ahitupi.
34Ahitupi pǝyɑlʋ kɛlɛ Sɑtɔkɩ, Sɑtɔkɩ pǝyɑlʋ kɛlɛ Ahimɑɑsɩ.
35Ahimɑɑsɩ pǝyɑlʋ kɛlɛ Asɑliyɑ, Asɑliyɑ pǝyɑlʋ kɛlɛ Yohɑnɑŋ.
36Yohɑnɑŋ pǝyɑlʋ kɛlɛ Asɑliyɑ. Nɑ Asɑliyɑ ɩnɩ ɩ kɑ kɛnɑ kɔtʋlʋ kɛ Yutɑ nyǝ́mɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nte Sɑlʋmɔŋ ŋmɑwɑ tɔ tǝ tɑɑ.
37Asɑliyɑ pǝyɑlʋ kɛlɛ Amɑliyɑ, Amɑliyɑ pǝyɑlʋ kɛlɛ Ahitupi.
38Ahitupi pǝyɑlʋ kɛlɛ Sɑtɔkɩ, Sɑtɔkɩ pǝyɑlʋ kɛlɛ Sɑlum.

39Sɑlum pǝyɑlʋ kɛlɛ Hilikiyɑ, Hilikiyɑ pǝyɑlʋ kɛlɛ Asɑliyɑ.
40Asɑliyɑ pǝyɑlʋ kɛlɛ Selɑyɑ, Selɑyɑ pǝyɑlʋ kɛlɛ Yosɑtɑkɩ.
41Ɩnɩ nɑ Yutɑ nɑ Yosɑlɛm pǝ yǝlɑɑ kɛ Ɩsɔ yelɑɑ nɑ Nepukɑnɛsɑɑ pɑ́ kuu nɑ pɑ́ tɛɛnɑ pɑ tɛ.