Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋtɔɔsʋtʋ I

Kʋtɔɔsʋtʋ I 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wɑɑtʋ wei ɩ tɑɑ Tɑfiiti seekɑɣɑ Kisi pǝyɑlʋ Sɑyuli nɑ ɩ́ ŋmɛlǝɣɩ tɔ, yoolɑɑ tɑɑ yoolɑɑ nɑpǝlɩ pɑ polɑ ɩ kiŋ nɑ pɑ́ sǝŋnɑ-ɩ.
2Pɑ́ nɑ pɑ tɔɔŋ nɑ pɑ pǝntɔlǝŋ. Pɑ nyǝmɑ́ pǝ tɔʋ nɑ ŋwɑɑŋ nɑ mpǝlɛ. Sɑyuli cɔsɔ Pɛncɑmɛɛ kpekǝle tɑɑ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ polɑ Tɑfiiti kiŋ tɔɣɔlɛ
3Kipeyɑ tʋ Semɑ pǝyɑlʋ nyʋɣʋ tʋ Ahiyesɛɛ. Nɑ ɩ neu Yowɑsɩ, nɑ Asǝmɑfɛtɩ pǝyɑlɑɑ Yesiyɛlɩ, nɑ Pele, nɑ Anɑtɔtɩ ɩcɑtɛ nyǝ́mɑ Pelɑkɑ, nɑ Yehu.
4Nɑ yoolɑɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ kpekǝle nyʋɣʋ nyǝ́mɑ tɑɑ lɛlʋ Kɑpɑwɔŋ tʋ Ɩsǝmɑyɑ.
5Nɑ Ketelɑ nyǝ́mɑ Ɩlǝmeyɑ, nɑ Yɑsiyɛlɩ, nɑ Yohɑnɑŋ, nɑ Yosɑpɑtɩ.
6Nɑ Hɑlufu nyǝ́mɑ Ɩlusɑyi, nɑ Yelimɔtɩ nɑ Peyɑliyɑ, nɑ Semɑliyɑ, nɑ Sefɑtiyɑ.
7Nɑ Kolɑ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ Ɩlǝkɑnɑ, nɑ Ɩsiyɑ, nɑ Asɑlɛlɩ, nɑ Yowesɛɛ, nɑ Yɑsopɑm.
8Nɑ pǝ́ sɔɔsǝnɑ Ketɔɔ tʋ Yelowɑm pǝyɑlɑɑ Yowelɑ, nɑ Sepɑtiyɑ.
9Ḿpʋ́ɣʋ́ lɛlɑɑ nɑ́ lɩ́ɩ́ Kɑtɩ kpekǝle tɑɑ, nɑ pɑ́ polo Tɑfiiti kiŋ kɛ ɩ tǝŋmɛllɛ kɛ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ. Pɑɑ kɛ́ yoolɑɑ kʋpɑmɑ mpɑ pɑ nyǝmɑ́ yoou tɔɣɔ, nɑ pɑ́ nyǝmɑ́ kpɑlǝŋ nɑ ŋmɑntɑɑsɩ pǝ tɔm. Pɑ wɛnɑ ɑpɑlʋtʋ ɩsɩɩ tɔɣɔlɑsɩ, nɑ pɑ́ nyǝmɑ́ lɔŋlɔŋ lɑpʋ ɩsɩɩ nɑmǝŋ kɛ pʋɣʋ tɑɑ.
10Pɑɑ wɛ yǝlɑɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛɣɛ. Hɑlɩ pɑ hǝlɑ ntɛ́ Ɩsɛɛ, nɑ Opɑtiyɑ, nɑ Ɩliyɑpɩ nɑ Misemɑnɑ, nɑ Ɩlǝmeyɑ, nɑ Atɑyi, nɑ Ɩliyɛlɩ, nɑ Yohɑnɑŋ, nɑ Ɩlǝsɑpɑtɩ, nɑ Ɩlǝmeyɑ, nɑ Mɑkǝpɑnɑyi.
15Kɑtɩ kpekǝle nyǝ́mɑ ntɛ́. Pɑɑ kɛ́ yoolɑɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ kɛ́. Pɑ tɑɑ sǝkpelu kɑ wɛ kɛ́ ɩsɩɩ yǝlɑɑ nɩɩnʋwɑ (100) nɑ sɔsɔ ɩsɩɩ yǝlɑɑ iyɑɣɑ (1000).
16Mpɛ pɑɑ tɛsǝnɑ Yɑɑtɑnɩ pɔɣɔ kɛ pǝnɑɣɑ ɩsɔtʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ tɑɑ. Wɑɑtʋ ɩnɩ kɑ su teu kɛ́ nɑ kɑ́ lɩɩ. Ɩlɛnɑ pɑ́ polo nɑ pɑ́ tɔɣɔnɩ mpɑ pɑɑ cɑɣɑ ilim tǝlɩɩlɛ nɑ pǝ tǝtʋlɛ tɔɔ tɛtɛkɑ tɑɑ tɔ.
17Ḿpʋ́ɣʋ́ Pɛncɑmɛɛ nɑ Yutɑ kpekɑ nyǝ́mɑ polɑ Tɑfiiti tǝŋmɛllɛ nɑ pɑ́ mɑɣɑnɑ-ɩ.
18Ntɛnɑ ɩ́ sǝŋ-wɛ nɑ ɩ́ tɔ-wɛ sɩ: Ye lǝmɑɣɑsǝlɛ kʋpɑntɛ kɛ ɩ́ kɔŋnɑ mɑ kiŋ sɩ ɩ́ sǝŋnɑ-m, ɩlɛ mɑ́ mʋ-mɛ nɑ lotu kʋlʋmtʋ. Amɑ ye ɩ́ kɔŋ mɑ kɔlɔmɔtɔ lɑpʋ kɛ́ sɩ ɩ́ tʋ-m mɑ kolontunɑɑ niŋ tɑɑ. Pǝyele mɑ tɑ wɑkǝlɩ pʋlʋ. Ɩlɛ tɑ cɔsɔnɑɑ Ɩsɔ ɩ́ wɛɛ tɑ ɑseetɑ tʋ nɑ ɩ́ hʋʋ tɑ tɔm.
19Mpʋɣʋlɛ Ɩsɔ Feesuɣu tii yoolɑɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ kpekǝle nyʋɣʋ tʋ Amɑsɑyi tɔɔ nɑ ɩ́ mɑ́ kɑpukɑ sɩ: Sesee pǝyɑlʋ, tɑ́ nɑ-ŋ kɛ́. Tǝ wɛ nyɑ́ wɑɑlɩ kɛ́. Nyɑnɑ mpɑ pɑ sǝŋnɑ-ŋ tɔ. Ɩ́ wɛ ɑlɑɑfǝyɑ tɑɑ kɛ́. Mpi tɔ, nyɑ́ Ɩsɔ sǝŋnɑ-ŋ. Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti mʋ-wɛ nɑ ɩ́ tʋ-wɛɣɛ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ tǝmɑ kɛ ɩ kpekǝle tɑɑ.
20Ḿpʋ́ɣʋ́ Mɑnɑsee kpekǝle nyǝ́mɑ polɑ Tɑfiiti kiŋ kɛ wɑɑtʋ wei ɩ mǝlɑ Filiisi nyǝ́mɑ tɔɔ sɩ pɑ yookinɑ Sɑyuli tɔ. Ɩlɛ tɑmpɑnɑ tɔɔ, Tɑfiiti nɑ ɩ yoolɑɑ pɑ tɑ sǝnɑ Filiisi nyǝ́mɑ. Filiisi nyǝ́mɑ kɑ tɔɣɔnɑ Tɑfiiti-wɛɣɛ sɩ pǝ́ tɑɑ kɔɔ nɑ Tɑfiiti mǝlɩ ɩ cɑɑ kʋpǝŋ tɔɔ nɑ ɩ́ tʋ mpɛɣɛ ɩ́lɛ́ ɩ niŋ tɑɑ.
21Wɑɑtʋ wei Tɑfiiti pukɑɣɑ Sikǝlɑkɩ tɔɣɔ Mɑnɑsee nyǝ́mɑ nɑ́ polɑ ɩ kiŋ. Pɑ hǝlɑ ntɛ́ Atǝnɑ, nɑ Yosɑpɑtɩ, nɑ Yetiyɑyɛlɩ, nɑ Mikɑyɛɛlɩ, nɑ Yosɑpɑtɩ, nɑ Ɩlihu, nɑ Mɑnɑsee yoolɑɑ iyɑɣɑ nyʋɣʋ tʋ Siletɑyi.
22Pɑ tǝnɑɣɑ mpʋ pɑɑ kɛ́ yoolɑɑ kʋpɑmɑ kɛ́. Ɩlɛnɑ pɑ́ lɑ́ Tɑfiiti yoolɑɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ nɑ pɑ́ sǝnɑ-ɩ teu.

23Pɑɑ kʋyɑkʋ ŋkuɣu yǝlɑɑ kɔŋɑɣɑ nɑ pɑ́ sɔɔsǝɣɩ Tɑfiiti yoolɑɑ tɔɔ nɑ pɑ́ sǝŋnɑ-ɩ. Mpʋ pǝ lɑpǝnɑ nɑ ɩ yoolɑɑ tɔɔ sɔsɔm ɩsɩɩ Ɩsɔ yoolɑɑ.
24Yoolɑɑ kʋpɑmɑ mpɑ pɑ polɑ Tɑfiiti kiŋ kɛ Hepǝlɔŋ sɩ pɑ cɛlǝɣɩ-ɩ Sɑyuli kɑwulɑɣɑ, ɩsɩɩ Tɑcɑɑ kɑ yɔɣɔtʋɣʋ tɔ pɑ nyɔɔŋ ntɔ.
25Yutɑ kpekǝle tɑɑ yoolɑɑ wɛ iyisi nɑɑtoso nɑ nɑsǝnɑɑsɑ (6800) nɑ pɑ kpɑlǝŋ nɑ pɑ ŋmɑntɑɑsɩ.
26Simiyɔŋ nyǝ́mɑ kɛ yoolɑɑ kʋpɑmɑ iyisi nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nɑ nɩɩnʋwɑ (7100).
27Lefii nyǝ́mɑ kɛ iyisi liɣiti nɑ nɑsǝtoso (4600).
28Alɔŋ lʋlʋɣʋ tʋ nyʋɣʋ tʋ Yoyɑtɑ nɑ ɩ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ kɛ iyisi tooso nɑ nɑsǝtoso nɑ nɩɩnʋwɑ (3700).
29Ɩlɛnɑ pǝ́ kɑɑsɩ ɩfepu Sɑtɔkɩ wei ɩ kɑ kɛ́ yoolu kʋpɑŋ tɔ, nɑ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ lʋlʋɣʋ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ hiu nɑ nɑɑlɛ.
30Nɑ Pɛncɑmɛɛ kpekǝle nte tǝ kɛ́ Sɑyuli nyǝntɛ tɔɣɔ iyisi tooso (3000). Pɑ tɑɑ pɑɣɑlɛ lɑkɑɣɑ Sɑyuli lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ kɛ tǝmlɛ.
31Ɩfǝlɑyim kpekǝle tɑɑ kɛ́ yoolɑɑ kʋpɑmɑ iyisi hiu nɑ nɑsǝnɑɑsɑ (20800). Pɑ tǝnɑ pɑ nyɔɔŋ kʋlɑ pɑ lʋlʋŋ tɑɑ kɛ́.
32Mɑnɑsee kpekǝle hɔɣɔlʋɣʋ ŋku kʋ wɛnɑ ilim tǝtʋlɛ tɔɔ tɔɣɔ iyisi pǝlefɛɩ hiu (18000). Pɑɑ lǝsɑ yǝlɑɑ mpɛɣɛ kʋlǝsʋ kɛ́ sɩ pɑ́ polo pɑ́ kpɑ Tɑfiiti kɛ wulɑʋ.
33Ɩsɑkɑɑ nyǝ́mɑ tɑɑ kɛ́ yoolɑɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ kɛ ŋmʋnʋɣʋ (200), nɑ pɑ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ. Pɑ tǝnɑ pɑ nyǝmɑ́ ɩsǝnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ lɑkɩ tɔ.
34Sɑpulɔŋ nyǝ́mɑ tɑɑ kɛ́ yǝlɑɑ mpɑ pɑ nyǝmɑ́ yoou kɛ teu tɔɣɔ iyisi nɩɩlɛ nɑ nɑɑnʋwɑ (50000). Pɑ wɛnɑ yoou wontu tǝnɑ, nɑ pɑ́ lɑkɩ teu.
35Nɛfǝtɑli nyǝ́mɑ kɛ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ iyɑɣɑ (1000) nɑ pɑ́ yoolɑɑ kɛ iyisi hiu nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ (37000) nɑ pɑ́ tɔkɑ kpɑlǝŋ nɑ ŋmɑntɑɑsɩ.
36Nɑ Tɑŋ nyǝ́mɑ tɑɑ kɛ́ yoolɑɑ mpɑ pɑ sɔɔlʋ pɩɩwɑ sɩ pɑ́ pɩɩlɩ yoou tɔɣɔ iyisi pǝlefɛɩ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑsǝtoso (28600).
37Nɑ Asɛɛ nyǝ́mɑ tɑɑ kɛ́ yoolɑɑ mpɑ pɑ nyǝmɑ́ yoou kɛ teu nɑ pɑ sɔɔlʋ pɩɩwɑ tɔɣɔ iyisi nɩɩlɛ (40000).
38Kpekɑ wenɑ ɑ wɛ Yɑɑtɑnɩ ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ, ɩsɩɩ Lupɛŋ, nɑ Kɑtɩ, nɑ Mɑnɑsee hɔɣɔlʋɣʋ lɛŋkʋ nyǝ́mɑ tɔɣɔ yoolɑɑ iyisi nɩɩnʋwɑ nɑ hiu (120000) nɑ pɑ́ wɛnɑ yoou wontu tǝnɑ.
39Yoolɑɑ mpɛ pɑ tǝnɑ pɑ polǝnɑ Hepǝlɔŋ nɑ luɣu kʋlʋmʋɣʋ, nɑ pɑ́ kpɑ Tɑfiiti kɛ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ. Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ lɛlɑɑ lɑŋlɛ hɛɛwɑ sɩ ɩ́ tɔɣɔ kɑwulɑɣɑ ŋkɛ́.
40Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ cɑɣɑ Tɑfiiti kiŋ kɛ kʋyɛɛŋ tooso, nɑ pɑ́ tɔɣɔ nɑ pɑ́ nyɔɔ mpi pɑ tɑɑpɑlɑɑ lɑpɑ tɔ.

41Pǝlɛ pǝ pɑɑsi, pǝcɔlɔ pǝcɔlɔ kpekɑ, ɩsɩɩ Ɩsɑkɑɑ nɑ Sɑpulɔŋ nɑ Nɛfǝtɑli pǝ nyǝ́mɑ nɑ́ sǝɣǝlɑɣɑnɑ mʋlʋm, nɑ kɑkɑlɑsɩ, nɑ tɩɩŋ wei pɑ yɑɑ sɩ fiki nɑ lɛsɛŋ tɔ ɩ pee kʋwʋlɛɛ, nɑ sʋlʋm nɑ nim nɑ pɑ́ kɔŋnɑ. Hɑlǝnɑ pɑ́ kɔnɑ tɔtɔɣɔ nɑɑŋ nɑ heeŋ. Mpi tɔ, tɛtʋ tǝnɑ tɑɑ yǝlɑɑ tǝnɑ lɑŋɑ kɑ hʋlʋmɑɑ kɛ́.