Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋtɔɔsʋtʋ I

Kʋtɔɔsʋtʋ I 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ lɑkɑɣɑ wulɑʋ tǝmlɛ tɔɣɔlɔ. Pɑ tɑɑ kɑ wɛ lʋlʋŋ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ, nɑ yoolɑɑ iyɑɣɑ (1000) nyʋɣʋ nyǝ́mɑ, nɑ yoolɑɑ nɩɩnʋwɑ (100) nyʋɣʋ nyǝ́mɑ, nɑ tɛtʋ tɔm pɑɑsǝnlɑɑ. Pɑ tǝmlɛ ntɛ́ yoolɑɑ fɑɣɑʋ nɑ pɑ́ lɑkɩ ɩsɔtʋ ɩsɔtʋ kɛ pǝnɑɣɑ tɑɑ nɑ pɑ́ kɑɑsǝɣɩ tǝmɑ. Pɑɑ kpekǝle nteɣe yǝlɑɑ iyisi hiu nɑ liɣiti (24000).
2Nyʋɣʋ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ pɑɑsɑɣɑnɑ-wɛ tɔ pɑ hǝlɑ ntɔ. Ɩsɔtʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ nyǝ́mɑ nyʋɣʋ tʋ ntɛ́ Pɛlɛsɩ lʋlʋɣʋ tʋ Sɑpitiyɛlɩ pǝyɑlʋ Yɑsopɑm. Ɩnɩ ɩ kɑ kɛnɑ ɩ kpekǝle tɑɑ yoolɑɑ sɔsɑɑ nyʋɣʋ tʋ. Ɩsɔtʋ nɑɑlɛ nyǝŋ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ ntɛ́ Ahowɑ tʋ Totɑyi nɑ pǝ́ sɔɔsǝnɑ ɩ wɑɑlɩ tʋ Mikǝlɔŋ. Ɩsɔtʋ tooso nyǝŋ nyǝ́mɑ nyʋɣʋ tʋ ntɛ́ kɔtʋlʋ sɔsɔ Yoyɑtɑ pǝyɑlʋ Penɑyɑ. Penɑyɑ ɩnɩ ɩ kɑ kɛ́ yoolɑɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ kpekǝle tɑɑ lɛlʋ kɛ wɑɑtʋ wei ɩ pǝsɑ nyʋɣʋ tʋ tɔɣɔ. Ɩ pǝyɑlʋ Amisɑpɑtɩ kɑ mʋnɑ ɩ kpekǝle nɑ ɩ́ pɑɑsǝɣǝnɑ. Ɩsɔtʋ liɣiti nyǝŋ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ ntɛ́ Sowɑpɩ pǝyɑlʋ Asɑyɛɛlɩ. Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ kɛ́ ɩ pǝyɑlʋ Sepɑtiyɑ. Ɩsɔtʋ kɑkpɑsɩ nyǝŋ nyʋɣʋ tʋ ntɛ́ Ɩsǝlɑ lʋlʋɣʋ tʋ Sɑmutɩ. Ɩsɔtʋ nɑɑtoso nyǝŋ nyʋɣʋ tʋ ntɛ́ Tekʋwɑ tʋ Ɩkɛsɩ pǝyɑlʋ Ɩlɑ. Ɩsɔtʋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nyǝŋ nyʋɣʋ tʋ ntɛ́ Ɩfǝlɑyim kpekǝle tʋ Helɛsɩ kɛ Pɑlɔŋ. Ɩsɔtʋ pǝlefɛɩ nyǝŋ nyʋɣʋ tʋ ntɛ́ Selɑ lʋlʋɣʋ tʋ Husɑ tʋ Sipikɑyi. Ɩsɔtʋ pɔɣɔlɑɣɑfɛɩ nyǝŋ nyʋɣʋ tʋ ntɛ́ Anɑtɔtɩ tʋ Apiyesɛɛ kɛ Pɛncɑmɛɛ kpekǝle tɑɑ. Ɩsɔtʋ nɑɑnʋwɑ nyǝŋ nyʋɣʋ tʋ ntɛ́ Netofɑ tʋ Mɑlɑyi kɛ Selɑ lʋlʋɣʋ tɑɑ. Ɩsɔtʋ nɑɑnʋwɑ nɑ kʋlʋm nyǝŋ nyʋɣʋ tʋ ntɛ́ Ɩfǝlɑyim kpekǝle tʋ Penɑyɑ kɛ Pelɑtɔŋ. Ɩsɔtʋ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ nyǝŋ nyʋɣʋ tʋ ntɛ́ Netofɑ tʋ Helitɑyi kɛ Otiniyɛɛ lʋlʋɣʋ tɑɑ.
16Ɩsɛɣɛlɩ kpekɑ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ kɑ wɛnɑ pɑ sɔsɑɑ, hɑlɩ pɑ hǝlɑ ntɔ. Lupɛŋ kpekǝle tɑɑ nyǝŋ ntɛ́ Sikǝli pǝyɑlʋ Ɩliyesɛɛ, Simiyɔŋ kpekǝle tɑɑ nyǝŋ ntɛ́ Mɑɑkɑ pǝyɑlʋ Sefɑtiyɑ.
17Lefii kpekǝle nyǝŋ ntɛ́ Kemuwɛlɩ pǝyɑlʋ Hɑsɑpiyɑ. Alɔŋ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ nyǝŋ ntɛ́ Sɑtɔkɩ.
18Yutɑ kpekǝle nyǝŋ ntɛ́ Tɑfiiti tɑɑlʋnɑɑ tɑɑ lɛlʋ Ɩlihu. Ɩsɑkɑɑ nyǝ́mɑ nyǝŋ ntɛ́ Mikɑyɛɛlɩ pǝyɑlʋ Omili.
19Sɑpulɔŋ nyǝ́mɑ nyǝŋ ntɛ́ Opɑtiyɑ pǝyɑlʋ Ɩsemɑyɑ. Nefǝtɑli nyǝ́mɑ nyǝŋ ntɛ́ Asǝliyɛlɩ pǝyɑlʋ Yelimɔtɩ.
20Ɩfǝlɑyim nyǝ́mɑ nyǝŋ ntɛ́ Asɑsiyɑ pǝyɑlʋ Osee. Mɑnɑsee kpekǝle hɔɣɔlʋɣʋ ŋku kʋ wɛnɑ ilim tǝtʋlɛ tɔɔ tɔ, kʋlɛ kʋ nyǝŋ ntɛ́ Petɑyɑ pǝyɑlʋ Sowɛɛlɩ.
21Nɑ hɔɣɔlʋɣʋ ŋku kʋ wɛnnɑ ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ kɛ́ Kɑlɑɑtɩ tɛtʋ tɑɑ tɔ kʋ nyǝŋ ntɛ́ Sɑkɑlɩ pǝyɑlʋ Ɩtoo. Pɛncɑmɛɛ kpekǝle tʋ ntɛ́ Apǝnɛɛ pǝyɑlʋ Yɑsiyɛlɩ.
22Tɑŋ kpekǝle tʋ ntɛ́ Yeloyɑm pǝyɑlʋ Asɑlɛlɩ. Ɩsɛɣɛlɩ kpekɑ sɔsɑɑ ntɛ́.
23Tɑfiiti tɑɑ kɑlɑ ɩfepiyɑ mpɑ pɑ wɛnɑ pɩɩsɩ hiu yɑɑ pɑ sɛkɑ mpʋ tɔ. Mpi tɔ, Tɑcɑɑ kɑ tɔmɑɣɑ sɩ ɩ kɑ́ yele nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ huki ɩsɩɩ ɩsɔtʋlʋŋɑsɩ.
24Seluyɑ pǝyɑlʋ Sowɑpɩ kɑ cɑɑlɑ kʋkɑlʋɣʋ ŋkʋ, ɩlɛ ɩ tɑɑ tɛ-kʋɣʋ. Mpi tɔ, Tɑcɑɑ mʋ-wɛ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́ kɛ yɑɑsi ɩnɩ ɩ tɔɔ. Mpʋ pǝ lɑpǝnɑ nɑ pɑ́ tɑ́ tʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nyʋɣʋ kɛ wulɑʋ Tɑfiiti tǝmɑ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ.
25Atǝyɛlɩ pǝyɑlʋ Asǝmɑfɛtɩ kɑ kɛnɑ kɑwulɑɣɑ kpɑncoou tɔɔ nyǝnlʋ. Nɑ Osiyɑsɩ pǝyɑlʋ Sonɑtɑŋ kɛlɛ ɑcɑlɛɛ sɔsɔɔnɑ nɑ sǝkpenɑ nɑ cɑcɑkǝŋ tɛɛ tɔɣɔnɑsɩ tǝsɩɩlɛ nɑ yoolɑɑ tǝtɑŋlɛnɑɑ tɔɣɔnɑsɩ tǝsɩɩlɛ nyǝnlʋ.
26Kelupɩ pǝyɑlʋ Ɩsǝli kɛlɛ tɛtʋ tɑɑ hɑtɑɑ pɑɑsǝnlɑɑ nyʋɣʋ tʋ.
27Lɑmɑ tʋ Simeyi kɛlɛ tɩɩŋ wei pɑ yɑɑ sɩ lɛsɛŋ tɔ ɩ pɑɑsǝnlʋ. Sefɑm tʋ Sɑpǝti kɛlɛ lɛsɛŋ tɩɩŋ ɩnɩ ɩ sʋlʋm pɑɑsǝnlʋ.
28Pɛtɩ-Ketɛɛ tʋ Pɑɑlɩ-Hɑnɑŋ kɛlɛ tɩɩŋ wei pɑ yɑɑ sɩ Olifinɑɑ nɑ Sikomɔɔ tɔ pǝ pɑɑsǝnlʋ. Nɑ Yowɑsɩ kɛlɛ nim tǝsɩɩlɛ pɑɑsǝnlʋ.
29Sɑlɔŋ tʋ Sitilɑyi kɑ pɑɑsɑɣɑnɑnɑ tǝnɑ nɑɑŋ. Atǝlɑyi pǝyɑlʋ Sɑfɑtɩ kɛlɛ tɛtɛkɑ tɑɑ nɑɑŋ kʋtiikiŋ pɑɑsǝnlʋ.
30Ɩsǝmɑyɛlɩ tʋ Opilɩ kɛlɛ yooyoonɑɑ pɑsǝnlʋ. Melono tʋ Yetiyɑ kɛlɛ kpɑŋɑsɩ ɑlʋnyǝnsɩ pɑɑsǝnlʋ.
31Hɑkili tʋ Yɑsisɩ kɛlɛ heeŋ nɑ pǝ́ŋ pǝ pɑɑsǝnlʋ. Yǝlɑɑ mpɑ pɑ pɑɑsɑɣɑnɑ wulɑʋ nyǝmnɑɑ tɔ pɑ hǝlɑ ntɛ́.

32Tɑfiiti cɑɑ neu Yonɑtɑŋ kɑ kɛ́ yʋlʋ lɑɣɑtʋ kɛ́ nɑ ɩ́ wɛnɑ nyǝm. Ɩnɩ ɩ kɑ kɛnɑ wulɑʋ lɑɣɑtʋ tɑsǝlʋ. Hɑkǝmoni tʋ Yehiyɛlɩ kɛlɛ wulɑʋ piyɑ sɛɣɛsǝlʋ.
33Ahitofɛlɩ kɑ kɛ́ wulɑʋ lɑɣɑtʋ tɑsǝlʋ tɔtɔ. Nɑ Alǝkii tʋ Husɑyi kɛlɛ ɩ tɑɑpɑlʋ nɑ ɩ tɑɑ tɔm nyǝntʋ.
34Mpɑ pɑ lɛɛtɑ Ahitofɛlɩ lonte tɑɑ tɔɣɔlɛ Penɑyɑ pǝyɑlʋ Yoyɑtɑ nɑ Apiyɑtɑɑ. Sowɑpɩ kɛlɛ wulɑʋ yoolɑɑ tǝnɑ nyʋɣʋ tʋ.