Text copied!
CopyCompare
A BUK TABU A MAULANA KUNUBU ma A KALAMANA KUNUBU - 1 Tutumu Vakai

1 Tutumu Vakai 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1A umana natu i Levi, a umana tutana, go dital: Gerson, Koat, ma Merari.
2Ma ra umana natu i Koat go diat: Amram, Isar, Kebron, ma Usiel.
3Ma ra utul a natu i Amram go dital: Aron, Moses, ma Miriam. Ma ra umana natu i Aron go diat: Nadab, Abiu, Eleasar, ma Itamar.
4Eleasar i ga vangala Pinekas, Pinekas i ga vangala Abisua,
5Abisua i ga vangala Buki, Buki i ga vangala Usi,
6Usi i ga vangala Serakia, Serakia i ga vangala Meraiot,
7Meraiot i ga vangala Amaria, Amaria i ga vangala Akitub,
8Akitub i ga vangala Sadok, Sadok i ga vangala Akimas,
9Akimas i ga vangala Asaria, Asaria i ga vangala Iokanan,
10Iokanan i ga vangala Asaria, (nam nina i ga pait ra papalum na tena tinabar ta ra pal i gomgom nina Solomon i ga pait ia aro Ierusalem;)
11ma Asaria i ga vangala Amaria, Amaria i ga vangala Akitub,
12Akitub i ga vangala Sadok, Sadok i ga vangala Salum,
13Salum i ga vangala Kilkia, Kilkia i ga vangala Asaria,
14Asaria i ga vangala Seraia, Seraia i ga vangala Ieosadak;
15ma Ieosadak i ga vana ta ra kini na vilavilau, ba ra Luluai i ga ben vavilavilau Iuda ma Ierusalem ta ra lima i Nebukadnesar.
16Ra umana natu i Levi go dital: Gerson, Koat, ma Merari.
17Ma go ra iang i dir ra ura natu i Gerson: Libni ma Simei.
18Ma ra umana natu i Koat go diat: Amram, Isar, Kebron, ma Usiel.

19A ura natu i Merari go dir: Mali ma Musi. Ma go diat a umana apik na tarai ta ra vuna tarai Levi varogop ma ra umana apik na tarai kai ra umana tama i diat tikatikai.
20Ra apik na tarai kai Gerson: Gerson i ga vangala Libni, Libni i ga vangala Iakat, Iakat i ga vangala Sima,
21Sima i ga vangala Ioa, Ioa i ga vangala Ido, Ido i ga vangala Sera, Sera i ga vangala Ieaterai.
22Ra apik na tarai kai Koat: Koat i ga vangala Aminadab, Aminadab i ga vangala Kora, Kora i ga vangala Asir,
23Asir i ga vangala Elkana, Elkana i ga vangala Ebiasap, Ebiasap i ga vangala Asir,
24Asir i ga vangala Takat, Takat i ga vangala Uriel, Uriel i ga vangala Usia, Usia i ga vangala Saul.
25Ra apik na tarai kai Elkana: Elkana i ga vangala Amasai, Amasai i ga vangala Akimot,
26Akimot i ga vangala Elkana, Elkana i ga vangala Sopai, Sopai i ga vangala Nakat,
27Nakat i ga vangala Eliab, Eliab i ga vangala Ierokam, Ierokam i ga vangala Elkana.
28Ma ra ura natu i Samuel: a luaina Ioel, ma ra vauruana Abia.
29Ra apik na tarai kai Merari: Merari i ga vangala Mali, Mali i ga vangala Libni, Libni i ga vangala Simei, Simei i ga vangala Usa,
30Usa i ga vangala Simea, Simea i ga vangala Kagia, Kagia i ga vangala Asaia.
31Ma go ra iang i diat nina David i ga tibe diat upi diat a lue ra umana kakailai ta ra kuba i ra Luluai, ba di ga tar varuk ra bok na kunubu tana;
32ma dia ga kakailai ta ra luaina mata i ra Pal ta ra pal na varbarat, tuk tar Solomon i ga pait ra pal i gomgom kai ra Luluai arama Ierusalem; ma dia ga pait bula kadia tiniba na papalum.
33Go ra iang i diat dia ga vatur vake go ra tiniba, ma ra iang i ra umana natu i diat a umana tutana: ta ra apik na tarai kai Koat, Eman ra tena kakailai, nina ba natu i Ioel, natu i Samuel,
34natu i Elkana, natu i Ierokam, natu i Eliel, natu i Toa,
35natu i Sup, natu i Elkana, natu i Makat, natu i Amasai,
36natu i Elkana, natu i Ioel, natu i Asaria, natu i Sepania,

37natu i Takat, natu i Asir, natu i Ebiasap, natu i Kora,
38natu i Isar, natu i Koat, natu i Levi, nina ba natu i Israel.
39Ma turana Asap, nina i ga tur ta ra papar a limana tuna, go iat Asap natu i Berekia, natu i Simea,
40natu i Mikael, natu i Baseia, natu i Malkia,
41natu i Etni, natu i Sera, natu i Adaia,
42natu i Etan, natu i Sima, natu i Simei,
43natu i Iakat, natu i Gerson, nina ba natu i Levi.
44Ma ta ra papar a maira ta ra umana tura i diat, diat ta ra apik na tarai kai Merari dia ga tur: Etan natu i Kisi, natu i Abdi, natu i Maluk,
45natu i Kasabia, natu i Amasia, natu i Kilkia,
46natu i Amsi, natu i Bani, natu i Semer,
47natu i Mali, natu i Musi, natu i Merari, nina ba natu i Levi.
48Ma di ga tibe ra umana tura i diat a tarai Levi ure ra papalum ta ra pal na varbarat kai God.
49Ma Aron ma ra umana natuna dia ga pait ra tinabar ta ra uguugu ure ra tinabar di tuntun tar ia, ma ta ra uguugu ure ra mi na lotu, ma diat ika dia ga pait ra tiniba ta ra pakana i gomgom kakit, ma dia ga pait ra varporong ure ra tarai Israel, da nam Moses ra tultul kai God i ga vartuluai ure.
50Go diat ra umana bul mur tai Aron: Aron i ga vangala Eleasar, Eleasar i ga vangala Pinekas, Pinekas i ga vangala Abisua,
51Abisua i ga vangala Buki, Buki i ga vangala Usi, Usi i ga vangala Serakia,
52Serakia i ga vangala Meraiot, Meraiot i ga vangala Amaria, Amaria i ga vangala Akitub,
53Akitub i ga vangala Sadok, Sadok i ga vangala Akimas.
54Go ra lavur pia na pal nina di ga padapadailam ure diat upi kai ra lavur natu i Aron ta ra apik na tarai kai Koat:

55Iuda i ga tul tar ra pia na pal Kebron pire diat ma ra pia parika tana;
56ia kaka ra pia nina i ki kikil ra pia na pal, ma ra umana gunan tana, dia ga tul tar ia pire Kaleb natu i Iepune.
57Ma dia ga tul tar bula ra umana pia na pal na bakbakit pire ra umana natu i Aron, Kebron, Libna ma ra pia na vura tana, Iatir, Estemoa ma ra pia na vura tana,
58Kilen ma ra pia na vura tana, Debir ma ra pia na vura tana,
59Asan ma ra pia na vura tana, ma Bet-Semes ma ra pia na vura tana;
60ma diat ta ra vuna tarai Beniamin dia ga tul tar Geba ma ra pia na vura tana, Alemet ma ra pia na vura tana, ma Anatot ma ra pia na vura tana. Kadia umana apik na tarai dia ga kale pa ra vinun ma a utul na pia na pal.
61Ma ra ibaiba ta ra apik na tarai kai Koat, di ga padapadailam ure ma dia ga tul tar a vinun na pia na pal ta diat kan ra ngungu vuna tarai Manase.
62Ma di ga tul tar a vinun ma a utul na pia na pal pire ra umana natu i Gerson varogop ma kadia umana apik na tarai, kan ra vuna tarai Isakar, ma ra vuna tarai Aser, ma ra vuna tarai Naptali, ma ra vuna tarai Manase aro Basan.
63Ma di ga padapadailam ure ra umana natu i Merari, varogop ma kadia umana apik na tarai, ma di ga tul tar a vinun na pia na pal ta diat kan ra vuna tarai Ruben, ma ra vuna tarai Gad, ma ra vuna tarai Sebulun.
64Ma ra tarai Israel dia ga tul tar ra umana pia na pal ma ra umana pia na vura ta diat pire ra tarai Levi.
65Ma di ga tul tar nam ra umana pia na pal nina di ga tar tumu vake ra iang i diat, kan ra vuna tarai Iuda, ma kan ra vuna tarai Simeon, ma kan ra vuna tarai Beniamin.
66Ma ta umana ta diat ta ra apik na tarai kai Koat dia ga vatur vake kadia umana pia na pal ta ra langun kai ra vuna tarai Epraim.
67Ma dia ga tul tar go ra umana pia na pal na bakbakit pire diat: Sekem ta ra pakana i lualuana ta ra langun Epraim ma ra pia na vura tana, Geser ma ra pia na vura tana,
68Iokmeam ma ra pia na vura tana, Bet-Koron ma ra pia na vura tana,
69Aialon ma ra pia na vura tana, ma Gat-Rimon ma ra pia na vura tana;
70ma kan ra ngungu ta ra vuna tarai Manase, Aner ma ra pia na vura tana ma Bileam ma ra pia na vura tana; go diat ure ra ibaiba ta diat ta ra apik na tarai kai Koat.
71Ma di ga tul tar go diat pire ra umana natu i Gerson kan ra ngungu ta ra vuna tarai Manase: Golan aina Basan ma ra pia na vura tana ma Astarot ma ra pia na vura tana;
72ma kan ra vuna tarai Isakar, Kedes ma ra pia na vura tana, Daberat ma ra pia na vura tana,

73Ramot ma ra pia na vura tana, ma Anem ma ra pia na vura tana;
74ma kan ra vuna tarai Aser, Masal ma ra pia na vura tana, Abdon ma ra pia na vura tana,
75Kukok ma ra pia na vura tana, ma Rekob ma ra pia na vura tana;
76ma kan ra vuna tarai Naptali, Kedes aina Galilaia ma ra pia na vura tana, Kamon ma ra pia na vura tana, ma Kiriataim ma ra pia na vura tana.
77Ma di ga tul tar go diat pire ra ibaiba ta ra vuna tarai Levi, diat ta ra apik na tarai kai Merari: kan ra vuna tarai Sebulun, Rimono ma ra pia na vura tana ma Tabor ma ra pia na vura tana;
78ma ta ra papar a Iordan maro marave Ieriko, ta ra papar a taur ta ra Iordan di ga tul tar ia pire diat kan ra vuna tarai Ruben, Beser aina ta ra bil ma ra pia na vura tana, Iasa ma ra pia na vura tana,
79Kedemot ma ra pia na vura tana, ma Mepat ma ra pia na vura tana;
80ma kan ra vuna tarai Gad, Ramot aina Gilead ma ra pia na vura tana, Makanaim ma ra pia na vura tana,
81Kesbon ma ra pia na vura tana, ma Iaser ma ra pia na vura tana.