Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋtɔɔsʋtʋ I

Kʋtɔɔsʋtʋ I 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ fɑɣɑ Alɔŋ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ kɛ kpekɑ kpekɑ. Piyɑ liɣiti kɛ́ ɩ kɑ lʋlɑɑ. Mpɛɣɛlɛ Nɑtɑpɩ, nɑ Apihu, nɑ Ɩlɑsɑɑ, nɑ Ɩtɑmɑɑ.
2Amɑ sǝm kɔɔlɑ Nɑtɑpɩ nɑ Apihu nɑ pɑ́ yele pɑ cɑɑ. Pǝ́cɔ́ pɑ fɛɩnɑ pǝyɑlɑɑ. Pǝ tɔɔ kɛ́ pǝ yelɑ Ɩlɑsɑɑ nɑ Ɩtɑmɑɑ pɑ́ tike nɑ pɑ lɑkɩ kɔtʋɣʋ tǝmlɛ.
3Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ kɛ́ Tɑfiiti nɑ Ɩlɑsɑɑ lʋlʋɣʋ tʋ Sɑtɔkɩ, nɑ Ɩtɑmɑɑ lʋlʋɣʋ tʋ Ahimelɛkɩ, pɑ fɑɣɑ kɔtǝlɑɑ kɛ kpekɑ nɑ pǝ́ kɛɛsǝnɑ pɑ tǝmɑ.
4Ɩlɛnɑ pɑ́ nɑ́ sɩ Ɩlɑsɑɑ nyǝ́mɑ kǝlɑ pɑɣɑlɛ kɛ Ɩtɑmɑɑ nyǝ́mɑ. Pǝ tɔɔ kɛ́ pɑ fɑɣɑ Ɩlɑsɑɑ nyǝ́mɑ kɛ lʋlʋŋ kpekɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑtoso, nɑ Ɩtɑmɑɑ nyǝ́mɑ kɛ kpekɑ pǝlefɛɩ nɑɑnʋwɑ nɑ pɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ.
5Tɛtɛ kɛ́ pɑ tɔwɑ nɑ pɑ́ kpɑnɑ kɔtǝlɑɑ nɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tǝmlɛ lɑtɑɑ kɛ Ɩlɑsɑɑ nɑ Ɩtɑmɑɑ pɑ lʋlʋŋ tɑɑ.
6Ḿpʋ́ɣʋ́ Lefii kpekǝle tʋ Semɑyɑ pǝyɑlʋ Netɑneyɛlɩ wei ɩ kɛ́ tɑkǝlɑsɩ ŋmɑɑlʋ tɔ, ɩ ŋmɑɑ pɑ hǝlɑ kɛ wulɑʋ nɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ, nɑ kɔtʋlʋ Sɑtɔkɩ nɑ Apiyɑtɑɑ pǝyɑlʋ Ahimelɛkɩ nɑ kɔtǝlɑɑ nɑ Lefii lʋlʋɣʋ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ pɑ ɩsɛntɑɑ. Tɔm nɑɑlɛ nɑɑlɛɣɛ pɑ tɔ tɛtɛ kɛ́ Ɩlɑsɑɑ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ tɔɔ, nɑ Ɩtɑmɑɑ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ tɔɔ kɛ́ tɔm kʋlʋm kʋlʋm.
7Kpekɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ tɔ tɛtɛ nɑ pɑ́ kpɑ tɔ pɑ hǝlɑ ntɔ: 1. Yoyɑlipɩ 2. Yetɑyɑ 3. Hɑlim 4. Sewolim 5. Mɑlǝkiyɑ 6. Miyɑmɛŋ 7. Hɑkɔɔsɩ 8. Apiyɑ 9. Yesuwɑ 10. Sekɑniyɑ 11. Ɩliyɑsipɩ 12. Yɑkim 13. Hupɑ 14. Yesepɑpɩ 15. Pilǝkɑ 16. Ɩmɛɛ 17. Hesii 18. Hɑpisɛsɩ 19. Petɑhiyɑ 20. Ɩsekiyɛɛlɩ 21. Yɑkɛŋ 22. Kɑmuli 23. Telɑyɑ 24. Mɑɑsiyɑ
19Ɩsǝnɑ pɑ pɩɩlɑ kpekɑ yǝlɑɑ kɛ pɑ tǝmlɛ tɔɔ tɔɣɔlɛ, sɩ pɑ́ tǝŋ pɑ cɑɑ Alɔŋ kʋsǝsɩɩtʋ nɑ pɑ́ kɛɛsǝnɑ ɩsǝnɑ Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ Tɑcɑɑ kɑ sɩɩ-ɩ tɔ, nɑ pɑ́ sʋʋ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ kɛ́ tǝmlɛ lɑpʋ.
20Lefii nyǝ́mɑ lɛlɑɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ hǝlɑ ntɔ cǝnɛ. Amǝlɑm lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ ntɛ́ nɑ Supɑyɛlɩ. Supɑyɛlɩ nyǝ́mɑ ntɛ́ nɑ Yetiyɑ.
21Lehɑpiyɑ nyǝ́mɑ tɑɑ kɑncɑɑlɑɣɑ tʋ ntɛ́ Isiyɑ.
22Ɩsɑɑ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ ntɛ́ nɑ Selomɔtɩ, Selomɔtɩ nyǝ́mɑ ntɛ́ nɑ Yɑhɑtɩ.
23Hepǝlɔŋ pǝyɑlʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ ntɛ́ Yeliyɑ, nɑɑlɛ nyǝŋ kɛ Amɑliyɑ, nɑ tooso nyǝŋ kɛ Yɑsiyɛlɩ, nɑ liɣiti nyǝŋ kɛ Yekɑmɑm.
24Usiyɛlɩ pǝyɑlʋ kɛlɛ Mikɑ. Mikɑ lʋlʋɣʋ tɑɑ tʋ ntɛ́ Sɑmii.
25Mikɑ ɩnɩ ɩ neu Ɩsiyɑ lʋlʋɣʋ tɑɑ tʋ ntɛ́ Sɑkɑlɩ.
26Melɑli pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Mɑlii, nɑ Musi, nɑ Yɑsiyɑ.
27Melɑli lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ mpɑ ɩ pǝyɑlʋ Yɑsiyɑ lʋlɑɑ tɔɣɔlɛ Sohɑm, nɑ Sɑkuu nɑ Ɩpili.
28Mɑlii pǝyɑlɑɑ kɑ wɛ nɑɑlɛɣɛ, Ɩlɑsɑɑ nɑ Kisi. Amɑ Ɩlɑsɑɑ nɑ́ fɛɩnɑ pǝyɑlʋ. Kisi pǝyɑlʋ kɛlɛ Yelɑmeyɛlɩ.
30Musi pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Mɑlii nɑ Ɩtɛɛ nɑ Yelimɔtɩ. Lefii lʋlʋŋ nyǝ́mɑ ntɛ́.

31Alɔŋ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ kɑ tɔnɑ tɛtɛ nɑ pɑ́ kpɑ pɛlɛ tɔtɔɣɔ wulɑʋ Tɑfiiti nɑ Sɑtɔkɩ nɑ Ahimelɛkɩ nɑ kɔtǝlɑɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ pɑ kiŋ. Nɑ pɑ́ lɑ́ ḿpʋ́ɣʋ́ tɑɑlʋnɑɑ nɑ newɑɑ.