Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - 1 SISIGA

1 SISIGA 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Levi natuna: Gereson, Kohat, Merari.
2Kohat natuna: Amram, Isahara Heberon, Usiele.
3Arnram natuna: Aaron, Mose, Miriama. Aaron natuna: Nadab, Abihu, Eleasara, Itamara.
4Eleasara na Fineha tamana Fineha na Abisua tamana;
5Abisua na Buki tamana; Buki na Usisi tamana,
6Usisi na Serahia tamana; Serahia na Meraioto tamana;
7Meraioto na Amaria tamana; Amaria na Ahitubu tamana;
8Ahitubu na Sadok tamana; Sadok na Ahimasa tamana;
9Ahimasa na Asaria tamana; Asaria na Iohanan tamana;
10Iohanan na Asaria tamana; Solomon ese Ierusalem ai e haginia dubuna lalonai una Asaria ese hahelaḡa karadia e kara.
11Asaria na Amaria tamana Arnaria na Ahitubu tamana;
12Ahitubu na Sadok tamana; Sadok na Salumu tamana;
13Salumu na Hilkia tamana; Hilkia na Asaria tamana;
14Asaria na Seraia tamana; Seraia na Iehosadak tamana.
15Iehova ese Iuda bona Ierusalem taudia na Nebukadnesara imana amo idau gabu ai e hanohodia lao negana ai, hari Iehosadak danu e laohaia.
16Levi natuna: Gereson, Kohat, Merari.
17Gereson natuna ladadia bini: Libni bona Simei.
18Kohat natuna: Amram, Isahara, Heberon, Usiele.

19Merari natuna: Mali bona Musi. Levi taudia edia iduhu bini, tamadia heḡereḡeredia:
20Gereson natuna na Libni; Libni natuna na Iahata; Iahata natuna na Sima;
21Sima natuna na Ioa; Ioa natuna na Ido; Ido natuna na Sera; Sera natuna na leaterai.
22Kohat natuna na Aminadab; Aminadab natuna na Kora; Kora natuna na Asiri;
23Asiri natuna na Elkana; Elkana natuna na Ebiasafa; Ebiasafa natuna na Asiri;
24Asiri natuna na Tahata; Tahata natuna na Uriele; Uriele natuna na Usia, Usia natuna na Saul.
25Elkana natuna na Amasai bona Ahimoto;
26Ahimoto natuna na Elkana; Elkana natuna na Sofai; Sofai natuna na Nahata;
27Nahata natuna na Eliab; Eliab natuna na Ierohama; Ierohama natuna na Elkana.
28Samuel natuna roboana na loel; iharuana na Abia.
29Merari natuna na Mali; Mali natuna na Libni; Libni natuna na Simei, Simei natuna na Usa;
30Usa natuna na Simea; Simea natuna na Hagia, Hagia natuna na Asaia.
31Maua helaḡana Iehova ena dubu ai e atoa murinai, David ese ini tatau e atodia, unuseni ai ane-abi gaukarana bae gunalaia.
32Idia na hebou kalagana dubuna vairanai toma-diho anedia e abi ema bona Solomon ese Iehova ena dubu e haginia Ierusalem ai; bona toma-diho karadia e kara, ta ta ena nega ena nega ai.
33Ina ḡaukara e karaia taudia, mai natudia ida, ladadia bini. Kohat iduhuna amo: Ane-abi tauna Hemana, Ioel natuna. (Hari Ioel na Sarnuel natuna,
34Samuel na Elkana natuna, Elkana na Ierohama natuna, Ierohama na Eliele natuna, Eliele na Toa natuna,
35Toa na Sufu natuna, Sufu na Elkana natuna, Elkana na Mahata natuna, Mahata na Amasai natuna,
36Amasai na Elkana natuna, Elkana na Ioel natuna, Ioel na Asaria natuna, Asaria na Sefania natuna,

37Sefania na Tahata natuna, Tahata na Asiri natuna, Asiri na Ebiasafa natuna, Ebiasafa na Kora natuna.
38Kora na Isahara natuna, Isahara na Kohat natuna, Kohat na Levi natuna, Levi na Israel natuna.)
39Bona ia tadina Asaf; ia na ia idibana kahana ai e giniva. (Hari Asaf na Berekia natuna, Berekia na Simea natuna,
40Simea na Mikael natuna, Mikael na Baaseia natuna, Baaseia na Malkia natuna,
41Malkia na Eteni natuna, Eteni na Sera natuna, Sera na Adaia natuna,
42Adaia na Etana natuna, Etana na Sima natuna, Sima na Simei natuna,
43Simei na Iahata natuna, Iahata na Gereson natuna, Gereson na Levi natuna.)
44Lauri kahana ai na tadikakadia Merari garana, Etana Kisi. (Una Kisi na Abdi natuna, Abdi na Maluku natuna,
45Maluku na Hasabia natuna, Hasabia na Amasia natuna, Amasia na Hilkia natuna,
46Hilkia na Amasi natuna, Amasi na Bani natuna, Bani na Semere natuna,
47Semere na Mali natuna, Mali na Musi natuna, Musi na Merari natuna, Merari na Levi natuna.)
48Bona tadikakadia Levi taudia na e gwauraidia hidi, Dirava ena dubu ai gabu helaḡana ḡaukaradia iboudiai ikaradia taudia.
49A Aaron mai garana ida ese boubou ḡaudia e hahelaḡadia, ḡole-oho bouboudia ihaboulaina patana latanai bona muramura mai bonadia patana latanai, helaḡa-herea gabuna gaukaradia iboudiai daidiai bona Israel ena herohemaino ikarana totona, Dirava ena hesiai tauna Mose ena haheḡani iboudiai heḡereḡeredia.
50Aaron garana bini: natuna na Eleasara; Eleasara natuna na Fineha, Fineha natuna na Abisua,
51Abisua natuna na Buki, Buki natuna na Usisi, Usisi natuna na Serahia,
52Serahia natuna na Meraioto; Meraioto natuna na Amaria; Amaria natuna na Ahitubu;
53Ahitubu natuna na Sadok; Sadok natuna na Ahimasa.
54Ini na edia noho gabudia, edia taruha ta ta hetoadia heḡereḡeredia ai. Aaron garana Kohat iduhuna taudia na mari ese e duanaidia;

55bena Heberon, Iuda tanona ai, mai ena rei gabudia ida, e henidia;
56a hanua badana tanodia mai ena hanua maraḡidia ida na Kaleb Iefune e henia.
57Aaron garana na roho-mauri hanuadia e henidia: Heberon; Libna, mai ena rei gabudia ida; Iatiri; Estemoa, mai ena rei gabudia ida;
58Hilene, mai ena rei gabudia ida; Debiri, mai ena rei gabudia ida;
59Asana, mai ena rei gabudia ida; Betesemese, mai ena rei gabudia ida.
60Bona Beniamina iduhuna amo: Geba, mai ena rei gabudia ida; Alemete, mai ena rei gabudia ida; Anatoto, mai ena rei gabudia ida. Edia iduhu lalodiai edia hanua iboudiai na gwauta-toi.
61Kohat taudia oredia na hanua gwauta mari amo e henidia, Manase iduhuna kahana ena amo.
62Gereson taudia edia iduhu ta ta amo na hanua gwauta-toi e gwaurai henidia, Isakara bona Asere bona Napatali bona Manase (Basan ai) iduhudia amo.
63Merari taudia edia iduhu ta ta amo na hanua gwauta-rua e gwaurai henidia, Ruben bona Gad bona Sebulun iduhudia amo.
64Taunabunai, Israel taudia ese Levi taudia na hanua, mai edia rei gabudia ida, e henidia.
65Bona Iuda bona Simeon bona Beniamina iduhudia amo ini ladadia vada e tore hanuadia na mari amo e henidia.
66Kohat taudia edia iduhu haida na edia hanua e abidia, Efraim taudia edia tano amo.
67Roho-mauri hanuadia na e henidia: Sekem, mai ena rei gabudia ida, Efraim ororodia ai; Gesere, mai ena rei gabudia ida;
68Iokomeama, mai ena rei gabudia ida; Bete-horono, mai ena rei gabudia ida;
69Aialono, mai ena rei gabudia ida; Gata-rimon, mai ena rei gabudia ida.
70Bona Manase iduhu-kahana amo: Anere, mai ena rei gabudia ida; bona Bileama, mai ena rei gabudia ida. Kohat taudia edia iduhu oredia edia gabu bunu.
71Gereson taudia na Manase iduhu-kahana amo ini hanua e henidia: Golan, Basan ai, mai ena rei gabudia ida; bona Astaroto, mai ena rei gabudia ida.
72Bona Isakara iduhuna amo: Kede, mai ena rei gabudia ida; Dabera, mai ena rei gabudia ida;

73Ramoto, mai ena rei gabudia ida; Aneme, mai ena rei gabudia ida.
74Bona Asere iduhuna amo: Masala, mai ena rei gabudia ida; Abdon, mai ena rei gabudia ida;
75Hukoko, mai ena rei gabudia ida; Rehob, mai ena rei gabudia ida.
76Bona Napatali iduhuna amo: Kede, Galilea ai, mai ena rei gabudia ida; Hamon, mai ena rei gabudia ida; Kiriataimi, mai ena rei gabudia ida.
77Merari taudia orena na ini hanua Sebulun iduhuna amo e henidia: Rimono, mai ena rei gabudia ida; bona Taboro, mai ena rei gabudia ida.
78Bona Ioridane sinavaina unukahana ai, Ieriko ai, Ioridane mairiveina kahana ai, Ruben iduhuna amo: Besere, tano ḡaḡaena ai, mai ena rei gabudia ida; Iahasaha, mai ena rei gabudia ida;
79Kedemoto, mai ena rei gabudia ida; Mefata, mai ena rei gabudia ida.
80Bona Gad iduhuna amo: Ramoto, Gilead ai, mai ena rei gabudia ida; Mahanaim, mai ena rei gabudia ida;
81Hesebon, mai ena rei gabudia ida; bona Iasere, mai ena rei gabudia ida.