Text copied!
CopyCompare
Święta Biblia - I Kronik

I Kronik 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Synowie Lewiego: Gerszom, Kehat i Merari.
2A synowie Kehata: Amram, Ishar, Chebron i Uzziel.
3A dzieci Amrama: Aaron, Mojżesz i Miriam. Synowie Aarona: Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar.
4Eleazar spłodził Pinchasa, a Pinchas spłodził Abiszuę.
5Abiszua spłodził Bukkiego, a Bukki spłodził Uzziego.
6Uzzi spłodził Zerachiasza, a Zerachiasz spłodził Merajota.
7Merajot spłodził Amariasza, a Amariasz spłodził Achituba.
8Achitub spłodził Sadoka, a Sadok spłodził Achimaasa.
9Achimaas spłodził Azariasza, a Azariasz spłodził Jochanana.
10Jochanan spłodził Azariasza. On to sprawował urząd kapłański w świątyni, którą Salomon zbudował w Jerozolimie.
11Azariasz spłodził Amariasza, a Amariasz spłodził Achituba.
12Achitub spłodził Sadoka, a Sadok spłodził Szalluma.
13Szallum spłodził Chilkiasza, a Chilkiasz spłodził Azariasza.
14Azariasz spłodził Serajasza, a Serajasz spłodził Jehocadaka.
15A Jehocadak trafił do niewoli, gdy PAN uprowadził Judę i Jerozolimę przez Nabuchodonozora.
16Synowie Lewiego: Gerszom, Kehat i Merari.
17A to są imiona synów Gerszoma: Libni i Szimei.
18A synowie Kehata: Amram, Ishar, Chebron i Uzziel.

19Synowie Merariego: Machli i Muszi. A to są rody Lewitów według ich ojców.
20Od Gerszoma: jego syn Libni, jego syn Jachat, jego syn Zimma;
21Jego syn Joach, jego syn Iddo, jego syn Zerach, jego syn Jeatraj.
22Synowie Kehata: jego syn Amminadab, jego syn Korach, jego syn Assir;
23Jego syn Elkana, jego syn Ebiasaf, jego syn Assir;
24Jego syn Tachat, jego syn Uriel, jego syn Uzjasz, jego syn Saul.
25Synowie Elkany: Amasaj, Achimot i Elkana.
26Synowie Elkany: jego syn Sofaj, jego syn Nachat;
27Jego syn Eliab, jego syn Jerocham, jego syn Elkana.
28Synowie Samuela: pierworodny Waszni i Abiasz.
29Synowie Merariego: Machli, jego syn Libni, jego syn Szimei, jego syn Uzza;
30Jego syn Szimea, jego syn Chaggiasz, jego syn Asajasz.
31To są ci, których Dawid ustanowił do prowadzenia śpiewu w domu PANA, odkąd spoczęła tam arka.
32I posługiwali śpiewem przed przybytkiem, czyli Namiotem Zgromadzenia, aż Salomon zbudował dom PANA w Jerozolimie. Stawali do swojej służby według swego porządku.
33A oto ci, którzy stawali wraz ze swoimi synami: spośród synów Kehata – śpiewak Heman, syn Joela, syna Samuela;
34Syna Elkany, syna Jerochama, syna Eliela, syna Toacha;
35Syna Sufa, syna Elkany, syna Machata, syna Amasaja;
36Syna Elkany, syna Joela, syna Azariasza, syna Sofoniasza;

37Syna Tachata, syna Assira, syna Ebiasafa, syna Koracha;
38Syna Ishara, syna Kehata, syna Lewiego, syna Izraela.
39Oraz jego brat Asaf, który stawał po jego prawicy. Asaf, syn Berechiasza, syna Szimei;
40Syna Mikaela, syna Baasejasza, syna Malkiasza;
41Syna Etniego, syna Zeracha, syna Adajasza;
42Syna Etana, syna Zimmy, syna Szimejego;
43Syna Jachata, syna Gerszoma, syna Lewiego.
44A ich bracia, synowie Merariego, stawali po lewej stronie: Etan, syn Kisziego, syna Abdiego, syna Malluka;
45Syna Chaszabiasza, syna Amaziasza, syna Chilkiasza.
46Syna Amsjego, syna Baniego, syna Szamera;
47Syna Mochliego, syna Musziego, syna Merariego, syna Lewiego.
48A ich bracia, Lewici, byli ustanowieni do wszelkiej posługi w przybytku domu Boga.
49Aaron zaś i jego synowie palili kadzidło na ołtarzu całopalenia i na ołtarzu kadzenia, byli odpowiedzialni za wszelką posługę w Miejscu Najświętszym i za dokonywanie przebłagania za Izraela według wszystkiego, co nakazał Mojżesz, sługa Boży.
50A oto synowie Aarona: jego syn Eleazar, jego syn Pinchas;
51Jego syn Abiszua, jego syn Bukki, jego syn Uzzi, jego syn Zerachiasz;
52Jego syn Merajot, jego syn Amariasz, jego syn Achitub;
53Jego syn Sadok, jego syn Achimaas.
54A to są ich mieszkania według ich wieży w ich obszarze, to jest synów Aarona, według rodu Kehatytów. Był to bowiem ich los.

55Oddano im Hebron w ziemi Judy wraz z pastwiskami dokoła niego;
56Lecz pola miasta i jego wsie dano Kalebowi, synowi Jefunnego.
57Synom Aarona zaś dano spośród miast Judy miasta schronienia: Hebron, Libnę z jego pastwiskami, Jattir i Esztemoę wraz z ich pastwiskami;
58I Chilen z jego pastwiskami, Debir z jego pastwiskami;
59Aszan z jego pastwiskami i Bet-Szemesz z jego pastwiskami.
60A od pokolenia Beniamina: Geba z jego pastwiskami, Alemet z jego pastwiskami i Anatot z jego pastwiskami. Wszystkich ich miast było trzynaście według ich rodzin.
61A pozostałym synom Kehata, spośród rodziny tego pokolenia, przypadło losem dziesięć miast od połowy pokolenia Manassesa.
62A synom Gerszoma według ich rodzin przypadło od pokolenia Issachara, od pokolenia Aszera, od pokolenia Neftalego i od pokolenia Manassesa w Baszanie – trzynaście miast.
63Synom Merariego według ich rodzin przypadło losem od pokolenia Rubena, od pokolenia Gada i od pokolenia Zebulona – dwanaście miast.
64Synowie Izraela dali Lewitom te miasta wraz z ich pastwiskami.
65A dali przez los od pokolenia synów Judy, od pokolenia synów Symeona i od pokolenia synów Beniamina te miasta, którym nadali ich imiona.
66A ci, którzy pochodzili z rodu synów Kehata, mieli miasta w granicach pokolenia Efraima.
67Dano im z miast schronienia: Sychem z jego pastwiskami na górze Efraim i Gezer z jego pastwiskami;
68Jokmeam z jego pastwiskami, Bet-Choron z jego pastwiskami;
69Ajjalon z jego pastwiskami i Gat-Rimmon z jego pastwiskami.
70Od połowy pokolenia Manassesa: Aner z jego pastwiskami, Bileam z jego pastwiskami. Dano to rodzinie pozostałych synów Kehata.
71Synom Gerszoma dano od połowy pokolenia Manassesa Golan w Baszanie z jego pastwiskami i Asztarot z jego pastwiskami;
72Od pokolenia Issachara – Kedesz z jego pastwiskami, Daberat z jego pastwiskami;

73Ramot z jego pastwiskami i Anem z jego pastwiskami.
74Od pokolenia Aszera: Maszal z jego pastwiskami, Abdon z jego pastwiskami;
75Chukok z jego pastwiskami i Rechob z jego pastwiskami.
76Od pokolenia Neftalego: Kedesz w Galilei z jego pastwiskami, Chammon z jego pastwiskami i Kiriataim z jego pastwiskami.
77Pozostałym synom Merariego dano od pokolenia Zebulona Rimmon z jego pastwiskami i Tabor z jego pastwiskami.
78A po drugiej stronie Jordanu koło Jerycha, na wschód od Jordanu, dano od pokolenia Rubena: Beser na pustyni z jego pastwiskami, Jahazę z jej pastwiskami;
79Kedemot z jego pastwiskami i Mefaat z jego pastwiskami.
80Od pokolenia Gada: Ramot w Gileadzie z jego pastwiskami, Machanaim z jego pastwiskami;
81Cheszbon z jego pastwiskami i Jazer z jego pastwiskami.