Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋtɔɔsʋtʋ I

Kʋtɔɔsʋtʋ I 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yutɑ lʋlʋŋ nyǝ́mɑ lɛlɑɑ hǝlɑ ntɛ́ Pɛlɛsɩ nɑ Hɛsǝlɔŋ, nɑ Kɑɑmi, nɑ Huuu, nɑ Sopɑlɩ.
2Sopɑlɩ pǝyɑlʋ Leyɑyɑ pǝyɑlʋ kɛlɛ Yɑhɑtɩ. Nɑ Yɑhɑtɩ nɑ́ɑ́ lʋlɩ Ahumɑyi, nɑ Lɑhɑtɩ. Solɑ lʋlʋŋ nyǝ́mɑ cɔsɔnɑɑ ntɛ́.
3Ɩfɑfɔlɑ pǝyɑlʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ Huuu wei ɩ ŋmɑ́ Pɛtǝlɛhɛm ɩcɑtɛ tɔ ɩ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Ɩtɑm, nɑ Sisileyɛlɩ, nɑ Ɩsemɑ, nɑ Ɩtǝpɑsɩ, nɑ ɑlʋpǝyɑɣɑ, pɑ yɑɑ-kɛ sɩ Hɑsǝleponi. Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ kɛ́ ɩ lʋlɑ Penuwɛlɩ wei ɩ ŋmɑ́ Ketɔɔ ɩcɑtɛ tɔ nɑ Ɩsɛɛ wei ɩ ŋmɑ́ Husɑ nyǝntɛ tɔ.
5Asehuu wei ɩ ŋmɑ́ Tekʋwɑ ɩcɑtɛ tɔ ɩ kɑ wɛnɑ ɑlɑɑ nɑɑlɛ kɛ́. Kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ ntɛ́ Helɑ, nɑɑlɛ nyǝŋ kɛ Nɑɑlɑ.
6Nɑɑlɑ lʋlɑ-ɩ ɑpɑlʋpiyɑ liɣiti kɛ́. Ahusɑm, nɑ Hefɛɛ, nɑ Temini, nɑ Ahɑsetɑli.
7Helɑ nɑ́ lʋlɑ-ɩ ɑpɑlʋpiyɑ tooso kɛ́. Selɛtɩ, nɑ Sohɑɑ, nɑ Ɩtǝnɑŋ.
8Kɔɔsɩ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Anupi, nɑ Sopepɑ. Kʋlʋm ɩnǝɣǝlɛ Hɑlum pǝyɑlʋ Ahɑlehelɩ lʋlʋŋ nyǝ́mɑ cɔsɔ.
9Yɑpɛɛsɩ nyʋɣʋ kɑ́ kʋlɑɑ kɛ́ nɑ pǝ́ kǝlɩ ɩ tɑɑlʋnɑɑ. Pǝyele ɩ too nɑwɑ wɑhɑlɑ kɛ ɩ lʋlʋɣʋ wɑɑtʋ kɛ́. Ɩlɛnɑ ɩ́ hɑ-ɩ sɩ Yɑpɛɛsɩ.
10Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ sǝlǝmɑ Ɩsɔ sɩ: Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ, koolu-m kʋpɑntʋ nɑ ń sɔɔsɩ mɑ kʋwɛnɑm nɑ ń kenti mɑ tɔɔ kɛ́ nyɑ́ niŋ nɑ ń hɑtǝlǝnɑ-m mpusi nɑ wɑhɑlɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɔ hɑ-ɩ mpi ɩ sǝlǝmɑɑ tɔ.
11Supɑ tɑɑlʋ Kelupɩ pǝyɑlʋ kɛlɛ Mehii. Mehii nyǝŋ ntɛ́ Ɩsetɔŋ.
12Nɑ Ɩsetɔŋ nyǝ́mɑ ntɛ́ Pɛtɩ-Lɑfɑ, nɑ Pɑseyɑ, nɑ Tehinɑ. Tehinɑ ŋmɑnɑ Nɑhɑsɩ ɩcɑtɛ. Ɩlɛnɑ pɛlɛ pɑ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ cɑɣɑ Lekɑ.
13Kenɑsɩ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Otiniyɛɛ, nɑ Selɑyɑ. Otiniyɛɛ nyǝ́mɑ ntɛ́ Hɑtɑtɩ nɑ Meyonotɑyi.
14Meyonotɑyi pǝyɑlʋ kɛlɛ Ofǝlɑ. Selɑyɑ pǝyɑlʋ kɛlɛ, cɑŋǝm tǝmɑ lɑtɑɑ cɔsɔ Yopɑpɩ wei ɩ kɑ́ wɛ cɑŋǝm nyǝ́mɑ tɛtɛkǝlɛ tɑɑ tɔ.
15Yefune pǝyɑlʋ Kɑlɛpʋ nyǝ́mɑ nɑ́ wɛ tooso. Ɩlu, nɑ Ɩlɑ nɑ Nɑɑm. Kenɑsɩ cɑɑ kɛlɛ Ɩlɑ.
16Yɑhɑlelɛlɩ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Sifɩ, nɑ Sifɑ, nɑ Tiliyɑ, nɑ Asɑlɛlɩ.
17Ɩsǝlɑ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Yetɛɛ, nɑ Melɛtɩ, nɑ Ɩfɛɛ, nɑ Yɑlɔŋ. Ḿpʋ́ɣʋ́ Melɛtɩ kpɑɣɑ Icipiti wulɑʋ pɛɛlɔ Pitiyɑ, nɑ ɩ́ lʋlɩ Milǝyɑm, nɑ Sɑmmɑyi, nɑ Ɩsepɑ wei ɩ ŋmɑwɑ Ɩsɛtɑmʋwɑ ɩcɑtɛ tɔ. Melɛtɩ kɑ wɛnɑ Yutɑ ɑlʋ wei ɩ lʋlɑ-ɩ Yelɛtɩ wei ɩ ŋmɑ́ Ketɔɔ ɩcɑtɛ tɔ, nɑ Hepɛɛ wei ɩ ŋmɑwɑ Soko ɩcɑtɛ tɔ, nɑ Yekotiyɛlɩ wei ɩ ŋmɑwɑ Sɑnʋwɑ ɩcɑtɛ tɔ.
19Ḿpʋ́ɣʋ́ Hotiyɑ kpɑɣɑ Nɑhɑm neu nɔɣɔlʋ. Pɑ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ ntɛ́ Kɑɑmi nyǝ́mɑ mpɑ pɑ hukɑ Keilɑ, nɑ Mɑɑkɑti nyǝ́mɑ mpɑ pɑ hukɑ Ɩsǝtemʋwɑ tɔ.
20Simɔŋ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Amǝnɔŋ nɑ Linnɑ nɑ Pɛnɩ-Hɑnɑŋ, nɑ Tilɔŋ. Ɩseyi lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ ntɛ́ Sohɛtɩ nɑ ɩ pǝyɑlʋ.

21Yutɑ pǝyɑlʋ Selɑ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ ntɛ́ Ɛɛlɩ wei ɩ ŋmɑ́ Lekɑ ɩcɑtɛ tɔ, nɑ Lɑyetɑ wei ɩ ŋmɑwɑ Mɑlesɑ ɩcɑtɛ tɔ, nɑ kpoŋkpontu toŋ nyǝntʋ pɔɔŋ lʋʋlɑɑ mpɑ pɑ wɛ Pɛtɩ-Asepeyɑ tɔ.
22Selɑ kɛlɛ Yokim nɑ Kosepɑ nyǝ́mɑ nɑ Yowɑsɩ nɑ Sɑlɑfɩ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ kpɑɣɑ Mowɑpʋ ɑlɑɑ nɑ pǝ́cɔ́ pɑ́ mǝlɩ Lehem tɔ pɑ cɔsɔ. Tɔm tǝnɛ tǝ pǝnɑɑ kɛ́.
23Pɑ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ ntɛ́ tiisi ŋmɑlɑɑ mpɑ pɑɑ wɛ Netɑyim nɑ Ketelɑ nɑ pɑ́ lɑkɩ wulɑʋ kɛ tǝmlɛ tɔ.
24Simiyɔŋ pǝyɑlɑɑ ntɛ́, Menuwɛlɩ nɑ Yɑmɛŋ, nɑ Yɑlipɩ, nɑ Selɑ, nɑ Sɑwuli.
25Sɑwuli lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ siɣisiɣi kɛlɛ Sɑlum nɑ Mipisɑm, nɑ Misemɑ.
26Misemɑ nyǝ́mɑ ntɛ́ Hɑmuwɛlɩ nɑ Sɑkuu, nɑ Simeyi.
27Simeyi nɑ́ lʋlɑ ɑpɑlʋpiyɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑtoso nɑ ɑlʋpiyɑ nɑɑtoso. Amɑ ɩ tɑɑlʋnɑɑ nɑ́ tɑ́ lʋlɩ sɔsɔm. Pǝ tɔɔ kɛ́ Simiyɔŋ kpekǝle nyǝ́mɑ tɑ tɑlɑ Yutɑ nyǝ́mɑ kɛ pɑɣɑlɛ.
28Pɑ ɑcɑlɛɛ sɔsɔɔnɑ, nɑ pǝcɔlɔ sǝkpenɑ wenɑ ɑ tɑɑ pɑɑ wɛɛ nɑ pǝ́cɔ́ Tɑfiiti tɔkɩ ɩ kɑwulɑɣɑ tɔ ɑ hǝlɑ ntɛ́ Pɛɛsepɑ, nɑ Molɑtɑ, nɑ Hɑsɑɑ-Suwɑlɩ, nɑ Pilɑ, nɑ Ɩsɛm, nɑ Tolɑ, nɑ Petuyɛlɩ. Nɑ Hoomɑ, nɑ Sikǝlɑkɩ, nɑ Pɛtɩ-Mɑlǝkɑpɔtɩ, nɑ Hɑsɑɑ-Susim, nɑ Pɛtɩ-Pili, nɑ Sɑlɑyim. Pɑ ɑcɑlɛɛ lɛnnɑ ntɛ́ Ɩtɑm, nɑ Ayɛŋ, nɑ Limɔŋ, nɑ Tokɛŋ, nɑ Asɑŋ.
33Nɑ pǝcɔlɔ ɑcɑlɛɛ, hɑlǝnɑ Pɑɑlɑtɩ. Pɑ ɑcɑlɛɛ ntɛ́ nɑ pɑ lʋlʋŋ.
34Simiyɔŋ lʋlʋŋ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ hǝlɑ ntɔ. Mesopɑpɩ, nɑ Yɑmǝlɛkɩ, nɑ Amɑsiyɑ pǝyɑlʋ Yosɑŋ, nɑ Sowɛɛlɩ, nɑ Selɑyɑ pǝyɑlʋ Yosipiyɑ pǝyɑlʋ Yehu. Asiyɛlɩ sɑɑlɩ kɛlɛ, nɑ Ɩliyohenɑyi, nɑ Yɑkopɑ, nɑ Yesohɑyɑ, nɑ Asɑyɑ, nɑ Atiyɛlɩ. Nɑ Yesimiyɛlɩ, nɑ Penɑyɑ, nɑ Yetɑyɑ lʋlʋɣʋ tʋ Alloŋ sɑɑlɩ Sifeyi pǝyɑlʋ Sisɑ, nɑ Simili, nɑ Semɑyɑ. Pɑ hukɑ sɔsɔm kɛ́.
39Ɩlɛnɑ pɑ́ yɑ́ nɑ pɑ́ polo tɛtɛkǝlɛ ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ kɛ́ Ketɔɔ cɔlɔɣɔ pɑ heeŋ tiikuɣu.
40Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ mɑɣɑnɑ nyɩɩtʋ kʋpɑntʋ nɑ tɛtʋ wɑlɑɑ, nɑ pɑ́ cɑɣɑnɑ pɑ tɩ. Kɑm lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ kɑ cɑɣɑnɑ tɛtʋ ntɩ tǝ tɑɑ kɛ́ hɑtoo lɔŋ.
41Yutɑ wulɑʋ Ɩsekiyɑsɩ pɔɔlɛ tɑɑ kɛ́ mpɛ ɩnɩ pɑ kɔmɑ nɑ pɑ́ yoonɑ Kɑm nyǝ́mɑ nɑ pɑ́ kpiisi-wɛ tǝnɑŋnɑŋ, nɑ mpɛ pɑ́ cɑɣɑ tǝnɑɣɑ hɑlǝnɑ sɑŋɑ. Mpi pǝ tɔɔ tɔ, nyɩɩtʋ kɑ wɛ tǝnɑɣɑ sɩ pɑ tɔlɑ ɩ́ tɔɣɔ.
42Simiyɔŋ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ lɛlɑɑ ɩsɩɩ yǝlɑɑ nɑsǝlɛ nɑ nɩɩnʋwɑ (500) nɑ́ kpɑwɑ Ɩtɔm pʋɣʋ tɑɑ. Mpɛɣɛlɛ Ɩseyi pǝyɑlɑɑ liɣiti Pelɑtiyɑ, nɑ Neyɑliyɑ, nɑ Lefɑyɑ, nɑ Usiyɛlɩ.
43Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ kʋwɑ Amɑleke nyǝ́mɑ mpɑ pɩɩ kɑɑsɑɑ nɑ pɑ́ cɔɔsɩ tǝnɑ tɔ, nɑ mpɛ pɑ́ cɑɣɑ nɑ pɑ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ wɛ tǝnɑɣɑ hɑlǝnɑ sɑŋɑ.