Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋtɔɔsʋtʋ I

Kʋtɔɔsʋtʋ I 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nɔnɔɔsɩ tɑŋlɑɑ kɑ wɛnɑ pɑ kpekɑ kɛ́. Kolee lʋlʋɣʋ tʋ Kolee pǝyɑlʋ Meselemiyɑ, Asɑfɩ sɑɑlɩ
2pǝyɑlɑɑ wɛ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ. Pɑ hǝlɑ ntɔ ɩsɩɩ pɑ kǝlɑ tǝmɑ tɔ. Sɑkɑlɩ, nɑ Yetiyɑyɛlɩ, nɑ Sepɑtiyɑ, nɑ Yɑtǝniyɛlɩ.
3Ɩlɑm, nɑ Yohɑnɑŋ, nɑ Ɩliyohenɑyi.
4Opɛtɩ-Ɩtɔm nyǝ́mɑ wɛ pǝlefɛɩ nɑɑnʋwɑ. Pɑ hǝlɑ ntɔ, ɩsɩɩ pɑ kǝlɑ tǝmɑ tɔ. Semɑyɑ, nɑ Yosɑpɑtɩ, nɑ Yowɑ nɑ Sɑkɑɑ, nɑ Netɑneyɛlɩ.
5Amiyɛlɩ, nɑ Ɩsɑkɑɑ, nɑ Pewulitɑyi. Ɩsɔ kɑ koolɑ Opɛtɩ-Ɩtɔm kɛ kʋpɑntʋ kɛ́.
6Ɩ pǝyɑlʋ Semɑyɑ pǝyɑlɑɑ kɑ kɛ́ yoolɑɑ tɑɑ yoolɑɑ kɛ́ pɑ lʋlʋɣʋ tɑɑ kɛ́. Mpi tɔ, pɑɑ kɛ́ kpelikpekɑ nyǝ́mɑ.
7Ɩ pǝyɑlɑɑ mpɛɣɛlɛ Otini, nɑ Lefɑyɛlɩ, nɑ Opɛtɩ, nɑ Ɩlǝsɑpɑtɩ, nɑ pǝ́ sɔɔsǝnɑ pɑ newɑɑ Ɩlihu nɑ Semɑkiyɑ, pɑɑ kɛ́ yoolɑɑ tɑɑ yoolɑɑ kɛ́.
8Opɛtɩ-Ɩtɔm ɩnɩ ɩ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ nɑ pɑ pǝyɑlɑɑ mɑɣɑmɑɣɑ nɑ pɑ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ lɛlɑɑ kɑ kɛ́ yoolɑɑ tɑɑ yoolɑɑ kɛ́. Pɑ tǝnɑ pɑɑ wɛ yǝlɑɑ nɩɩtoso nɑ nɑɑlɛ.
9Meselemiyɑ pǝyɑlɑɑ nɑ ɩ newɑɑ kpekǝle nyǝ́mɑ kɑ kɛ yoolɑɑ tɑɑ yoolɑɑ kɛ pǝle fɛɩ hiu kɛ́.
10Melɑli lʋlʋɣʋ tʋ Hosɑ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ liɣiti, ɩsɩɩ pɑ kǝlɑ tǝmɑ tɔ, pɑ tɑɑ sɔsɔ ntɛ́ Simili, nɑ Hilikiyɑ, nɑ Tepɑliyɑ, nɑ Sɑkɑlɩ. Pɑɑ nɑ Simili tɑɑ kɛ́ kɑncɑɑlɑɣɑ pǝyɑɣɑ tɔ, ɩ cɑɑ kɑ hɑnɑ-ɩ lonte ńtɛ́. Hosɑ pǝyɑlɑɑ nɑ ɩ newɑɑ pɑ kpekǝle tǝnɑ wɛ yǝlɑɑ nɑɑnʋwɑ nɑ tooso.
12Kpekɑ ɑnɩ ɑ nɔnɔɔsɩ tɑŋlɑɑ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ, nɑ ɑ yǝlɑɑ pɑ lɑkɑɣɑ pɑ tǝmlɛ kɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ kɛ́.
13Ḿpʋ́ɣʋ́ sɔsɑɑ nɑ ɩfepiyɑ pɑ tɔ tɛtɛ nɑ pɑ́ tɑlɑ nɔnɔɔsɩ kʋtɑŋɑsɩ kɛ teitei nɑ pɑ́ kɛɛsǝnɑ pɑ lʋlʋŋ, pɑ tɑ fɑɣɑsɩ nɔɣɔlʋ.
14Pɑ mɑɣɑsɑ mpʋ ɩlɛnɑ pǝ́ kpɑ Selemiyɑ nɑ ɩ́ cɑɣɑ ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ nɔnɔɣɔ. Nɑ pɑ́ sɩɩ ɩ pǝyɑlʋ Sɑkɑlɩ wei ɩ kɛ́ lɑɣɑtʋ tɑsʋlʋ kʋpɑŋ tɔɣɔ ilim ntɔɣɔŋ tɔɔ nyǝŋkɑ.
15Ɩlɛnɑ pɑ́ sɩɩ Opɛtɩ-Ɩtɔm kɛ ilim mpǝtǝŋ tɔɔ nyǝŋkɑ. Nɑ ɩ pǝyɑlɑɑ nɑ́ɑ́ feŋiɣi wontu tǝsɩɩlɛ kutuluŋ.
16Supim nɑ Hosɑ pɑ tɑŋǝɣǝnɑ ilim tǝtʋlɛ nɔnɔɣɔ ŋkɑ pɑ yɑɑ sɩ, Sɑlekɛtɩ tɔ. Mpɑɑʋ kʋkpɑkpɑʋ tɑɑ kɛ́ kɛlɛ kɑ wɛɛ. Ɩsǝnɑ pɑɑ fɑɣɑ kpekɑ wenɑ ɑ tɑŋɑɣɑ nɔnɔɔsɩ tɔɣɔlɔ:
17Lefii nyǝ́mɑ nɑɑtoso nɑ́ tɑŋɑɣɑ ilim tǝlɩɩlɛ nɔnɔɣɔ kɛ pɑɑ kʋyɑkʋ ŋku. Nɑ yǝlɑɑ liɣiti nɑ́ɑ́ tɑŋǝɣɩ pǝ ntɔɣɔŋ tɔɔ nyǝŋkɑ kɛ pɑɑ kʋyɑkʋ ŋku. Nɑ yǝlɑɑ liɣiti nɑ́ɑ́ tɑŋǝɣɩ ilim mpǝtǝŋ tɔɔ nɔnɔɣɔ kɛ pɑɑ kʋyɑkʋ ŋku. Nɑ yǝlɑɑ liɣiti tɔtɔɣɔ wontu tǝsɩɩlɛ kɛ nɑɑlɛ nɑɑlɛ.
18Nɑ yǝlɑɑ liɣiti kɛ ilim tǝtʋlɛ tɔɔ kɔŋkɔŋ tɑɑ kutuluɣu kʋsɔɔsʋɣʋ kiŋ kɛ hɑpǝlɛ cɔlɔ. Nɑ nɑɑlɛ nɑ kutuluɣu mɑɣɑmɑɣɑ cɔlɔ.
19Kolee nɑ Melɑli pɑ lʋlʋŋ tɑɑ tɑŋlɑɑ kpekɑ ntɛ́.

20Lefii nyǝ́mɑ lɛlɑɑ pɑɑsɑɣɑnɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ kpɑncooŋ, nɑ wontunɑɑ mpɑ pɑ lɑkǝnɑ Ɩsɔ tǝmlɛ tɔ.
21Kɛɛsɔŋ lʋlʋɣʋ tʋ Lɑtɑŋ lʋlʋɣʋ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ hǝlɑ ntɛ́ Yehiyɛlɩ
22nɑ ɩ piyɑ. Ɩlɛnɑ Setɑm nɑ ɩ neu Sowɛɛlɩ, pɑ́ pɑɑsǝɣǝnɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ kpɑncooŋ.
23Pǝ kɑɑsɑ Amǝlɑm nɑ Ɩsɑɑ nɑ Hepǝlɔŋ nɑ Usiyɛlɩ, pɑ lʋlʋŋ kpekɑ tɑɑ tɔ,
24Moisi pǝyɑlʋ Kɛɛsɔm lʋlʋɣʋ tʋ Sepuwɛlɩ kɑ kɛnɑ kpɑncooŋ tɑŋlɑɑ nyʋɣʋ tʋ.
25Lʋlʋɣʋ ŋkʋ kʋ tɑɑ kɛ́ Ɩliyesɛɛ wɛɛ. Ɩliyesɛɛ ɩnǝɣǝlɛ Kɛɛsɔm neu pǝyɑlʋ. Ɩliyesɛɛ pǝyɑlʋ Lehɑpiyɑ lʋlǝnɑ Yesɑyɑ, Yesɑyɑ lʋlǝnɑ Yolɑm, nɑ Yolɑm nɑ́ɑ́ lʋlɩ Sikǝli, nɑ Sikǝli nɑ́ɑ́ lʋlɩ Selomitɩ.
26Selomitɩ nɑ ɩ newɑɑ pɑ pɑɑsɑɣɑnɑ wontunɑɑ mpɑ pɑ hɑwɑ Ɩsɔ tɔ. Pɑɑ wulɑʋ Tɑfiiti nɑ ɩ lʋlʋŋ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ nɑ yoolɑɑ iyɑɣɑ (1000) nyʋɣʋ nyǝ́mɑ nɑ nɩɩnʋwɑ (100) nyʋɣʋ nyǝ́mɑ nɑ yoolɑɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ lɛlɑɑ.
27Mpɛ ɩnɩ pɑɑ hɑ Tɑcɑɑ kɛ wontunɑɑ mpɑ pɑ hikɑ yoou tɑɑ tɔɣɔ sɩ pɑ tɑɣɑnǝnɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ.
28Pǝ tǝnɑ mpi Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ Sɑmiyɛɛlɩ nɑ Kisi pǝyɑlʋ Sɑyuli nɑ Nɛɛ pǝyɑlʋ Apǝnɛɛ nɑ Seluyɑ pǝyɑlʋ Sowɑpɩ-wɛ pɑɑ hɑwɑ Ɩsɔ tɔ, Selomitɩ nɑ ɩ newɑɑ pɑ nyǝnɑɣɑnɑ pǝ tɔɔ.
29Ɩsɑɑ pǝyɑlʋ Keniyɑ nɑ ɩ pǝyɑlɑɑ pɑ pɑɑsɑɣɑnɑ Ɩsɛɣɛlɩ tɛtʋ tɔmnɑɑ nɑ hʋʋlɛ.
30Hɑsɑpiyɑ nɑ Hepǝlɔŋ lʋlʋɣʋ tɑɑ yǝlɑɑ iyɑɣɑ nɑ nɑsǝtoso nɑ nɩɩnʋwɑ (1700) mpɑ pɑ tǝmɑ wɛ teu nɑ pɑ nyʋɣʋ kʋlɑɑ tɔ, mpɛ pɑ feŋɑɣɑnɑ Ɩsɛɣɛlɩ tɛtʋ nti tɩɩ wɛ Yɑɑtɑnɩ ilim tǝtʋlɛ tɔɔ tɔ, nɑ pɑ́ pɑɑsǝɣǝnɑ tɛtʋ nɑ Ɩsɔ sɛɛʋ pǝ tɔm.
31Yeliyɑ kɑ kɛnɑ Hepǝlɔŋ nyǝ́mɑ lʋlʋɣʋ nyʋɣʋ tʋ. Tɑfiiti kɑwulɑɣɑ pǝnɑɣɑ nɩɩlɛ nyǝŋkɑ tɑɑ kɛ́ pɑ tǝŋɑ lʋlʋɣʋ ŋkʋ kʋ loosi, nɑ pɑ́ hiki Kɑlɑɑtɩ tʋ Yɑsɛɛ kɛ ɩ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ tǝmɑ wɛ teu nɑ pɑ nyɔɔŋ kʋlɑɑ tɔ.
32Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti lǝsɑ lʋlʋɣʋ ŋkʋ kʋ tɑɑ kɛ́ yoolɑɑ tɑɑ yoolɑɑ kɛ iyisi nɑɑlɛ nɑ nɑsǝtoso nɑ nɩɩnʋwɑ (2700) nɑ ɩ́ sɔɔsɩ Yeliyɑ tɔɔ. Pɑ tǝnɑɣɑ mpʋ pɑ kɛ́ lʋlʋŋ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ kɛ́ sɩ pɑ pɑɑsǝɣǝnɑ Lupɛŋ nɑ Kɑtɩ kpekɑ nɑ Mɑnɑsee kpekǝle hɔɣɔlʋɣʋ ŋku kʋ wɛnɑ pɔɣɔ wɑɑlɩ tɔɔ tɔ, pɑ tɛtʋ nɑ pǝ Ɩsɔsɛɛlɛ tɔm.