Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - 1 Stori

1 Stori 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nem bilong ol pikinini man bilong Livai i olsem, Gerson na Kohat na Merari.
2Nem bilong ol pikinini man bilong Kohat i olsem, Amram na Ishar na Hebron na Usiel.
3Nem bilong ol pikinini bilong Amram i olsem, Aron na Moses na Miriam. Nem bilong ol pikinini man bilong Aron i olsem, Nadap na Abihu na Eleasar na Itamar.
4Eleasar em i papa bilong Finias na Finias em i papa bilong Abisua
5na Abisua em i papa bilong Buki na Buki em i papa bilong Usi
6na Usi em i papa bilong Serahia na Serahia em i papa bilong Meraiot
7na Meraiot em i papa bilong Amaria na Amaria em i papa bilong Ahitup
8na Ahitup em i papa bilong Sadok na Sadok em i papa bilong Ahimas
9na Ahimas em i papa bilong Asaria na Asaria em i papa bilong Johanan
10na Johanan em i papa bilong narapela Asaria. Long taim Solomon i bin wokim haus bilong God long Jerusalem dispela Asaria i stap hetpris.
11Na dispela Asaria em i papa bilong Amaria na Amaria em i papa bilong Ahitup
12na Ahitup em i papa bilong Sadok na Sadok em i papa bilong Salum
13na Salum em i papa bilong Hilkia na Hilkia em i papa bilong Asaria
14na Asaria em i papa bilong Seraia na Seraia em i papa bilong Jehosadak.
15Long taim Bikpela i kirapim tingting bilong King Nebukatnesar, na ol Babilon i kam na kisim ol Juda na Jerusalem i go kalabus, ol i kisim Jehosadak tu i go kalabus.
16Nem bilong ol pikinini man bilong Livai i olsem, Gerson na Kohat na Merari.
17Nem bilong ol pikinini man bilong Gerson i olsem, Lipni na Simei.
18Nem bilong ol pikinini man bilong Kohat i olsem, Amram na Ishar na Hebron na Usiel.

19Nem bilong ol pikinini man bilong Merari i olsem, Mali na Musi. Ol dispela man i bilong lain famili bilong Livai.
20Lain bilong Gerson i olsem. Gerson em i papa bilong Lipni na Lipni em i papa bilong Jahat na Jahat em i papa bilong Sima
21na Sima em i papa bilong Joa na Joa em i papa bilong Ido na Ido em i papa bilong Sera na Sera em i papa bilong Jeaterai.
22Lain bilong Kohat i olsem. Kohat em i papa bilong Aminadap na Aminadap em i papa bilong Kora na Kora em i papa bilong Asir
23na Asir em i papa bilong Elkana na Elkana em i papa bilong Ebiasap na Ebiasap em i papa bilong narapela Asir
24na Asir em i papa bilong Tahat na Tahat em i papa bilong Uriel na Uriel em i papa bilong Usia na Usia em i papa bilong Saul.
25Nem bilong ol pikinini man bilong Elkana i olsem, Amasai na Ahimot
26na Elkana. Lain bilong dispela Elkana i olsem. Elkana em i papa bilong Sofai na Sofai em i papa bilong Nahat
27na Nahat em i papa bilong Eliap na Eliap em i papa bilong Jeroham na Jeroham em i papa bilong Elkana.
28Nem bilong ol pikinini man bilong Samuel i olsem, Joel em i namba wan na Abiya em i namba 2.
29Lain bilong Merari i olsem. Merari em i papa bilong Mali na Mali em i papa bilong Lipni na Lipni em i papa bilong Simei na Simei em i papa bilong Usa
30na Usa em i papa bilong Simea na Simea em i papa bilong Hagia na Hagia em i papa bilong Asaia.
31Dispela hap i gat lista bilong ol man King Devit i bin makim bilong bosim wok bilong mekim musik long haus bilong Bikpela. Devit i makim ol dispela lain bihain long em i bringim Bokis Kontrak i kam long Jerusalem na i putim long haus sel bilong Bikpela.
32Long taim bilong lotu ol dispela lain i save mekim musik long ples bung klostu long dua bilong haus bilong Bikpela. Ol i bin mekim dispela wok long haus sel bilong Bikpela i kam inap long taim King Solomon i pinisim wok long nupela haus bilong Bikpela long Jerusalem. Ol dispela lain i save bihainim gut ol lo bilong wok bilong ol.
33Devit i bin makim tripela man bilong lukautim dispela wok bilong mekim musik. Na bihain ol pikinini bilong ol tu i mekim wankain wok. Namba wan man i bilong lain Kohat, na nem bilong en, Heman. Em i save gut tru long singim ol song. Heman em i pikinini bilong Joel na Joel em i pikinini bilong Samuel na
34Samuel em i pikinini bilong Elkana na Elkana em i pikinini bilong Jeroham na Jeroham em i pikinini bilong Eliel na Eliel em i pikinini bilong Toa
35na Toa em i pikinini bilong Suf na Suf em i pikinini bilong Elkana na Elkana em i pikinini bilong Mahat na Mahat em i pikinini bilong Amasai
36na Amasai em i pikinini bilong Elkana na Elkana em i pikinini bilong Joel na Joel em i pikinini bilong Asaria na Asaria em i pikinini bilong Sefanaia

37na Sefanaia em i pikinini bilong Tahat na Tahat em i pikinini bilong Asir na Asir em i pikinini bilong Ebiasap na Ebiasap em i pikinini bilong Kora
38na Kora em i pikinini bilong Ishar na Ishar em i pikinini bilong Kohat na Kohat em i pikinini bilong Livai na Livai em i pikinini bilong Israel.
39Nem bilong namba 2 man Devit i makim, em Asap. Asap em i brata na wanwok bilong Heman. Na long taim bilong mekim musik Asap wantaim ol lain bilong en i save sanap long han sut bilong lain bilong Heman. Asap em i pikinini bilong Berekia na Berekia em i pikinini bilong Simea
40na Simea em i pikinini bilong Maikel na Maikel em i pikinini bilong Basea na Basea em i pikinini bilong Malkia
41na Malkia em i pikinini bilong Etni na Etni em i pikinini bilong Sera na Sera em i pikinini bilong Adaia
42na Adaia em i pikinini bilong Etan na Etan em i pikinini bilong Sima na Sima em i pikinini bilong Simei
43na Simei em i pikinini bilong Jahat na Jahat em i pikinini bilong Gerson na Gerson em i pikinini bilong Livai.
44Na nem bilong namba 3 man Devit i makim, em Etan na em i bosim lain Merari. Na long taim bilong mekim musik ol lain bilong Merari i save sanap long han kais bilong lain bilong Heman. Etan em i pikinini bilong Kisi na Kisi em i pikinini bilong Apdi na Apdi em i pikinini bilong Maluk
45na Maluk em i pikinini bilong Hasabia na Hasabia em i pikinini bilong Amasia na Amasia em i pikinini bilong Hilkia
46na Hilkia em i pikinini bilong Amsi na Amsi em i pikinini bilong Bani na Bani em i pikinini bilong Semer
47na Semer em i pikinini bilong Mali na Mali em i pikinini bilong Musi na Musi em i pikinini bilong Merari na Merari em i pikinini bilong Livai.
48Na olgeta arapela wok insait long haus bilong God, ol bikman i makim long ol arapela lain bilong Livai.
49Aron na ol lain pikinini bilong en i gat wok long mekim ol ofa long dispela alta we ol i save mekim ol ofa bilong paia i kukim olgeta, na tu long dispela alta we ol i save mekim ol ofa bilong kamapim smok i gat gutpela smel. Na ol i save mekim olgeta wok bilong Rum Tambu Tru. Na tu ol i save mekim ol ofa bilong rausim sin bilong ol Israel. Na long taim ol i mekim olgeta dispela wok ol i save bihainim olgeta tok em Moses, wokman bilong God, i bin givim Aron.
50Lain bilong Aron i olsem. Aron em i papa bilong Eleasar na Eleasar em i papa bilong Finias na Finias em i papa bilong Abisua
51na Abisua em i papa bilong Buki na Buki em i papa bilong Usi na Usi em i papa bilong Serahia
52na Serahia em i papa bilong Meraiot na Meraiot em i papa bilong Amaria na Amaria em i papa bilong Ahitup
53na Ahitup em i papa bilong Sadok na Sadok em i papa bilong Ahimas.
54Dispela hap i gat lista bilong ol taun ol Israel i bin makim bilong lain famili bilong Aron. Aron em i man bilong lain Kohat. Long taim ol Israel i laik tilim ol taun bilong ol lain Livai ol i bin pilai satu bilong painimaut wanem famili i mas kisim taun pastaim. Orait na satu i makim lain famili bilong Aron.

55Olsem na ol Israel i givim taun Hebron i stap long graun bilong lain Juda long ol Aron. Na ol i givim tu olgeta graun i stap klostu long taun. Dispela graun i gat gutpela gras bilong ol bulmakau na sipsip i ken kaikai.
56Tasol ol gaden na ol liklik ples i stap klostu long Hebron, em ol Israel i no givim long lain bilong Aron, long wanem, ol i bin givim pinis long Kalep, pikinini man bilong Jefune.
57Ol Israel i givim taun Hebron na taun Jatir long ol lain bilong Aron. Hebron em i wanpela taun ol Israel i bin makim bilong ol man i ken ranawe i go na hait long en. Na ol i givim tu ol arapela taun long ol Aron. Nem bilong ol dispela taun i olsem, Lipna na Estemoa
58na Hilen na Debir
59na Asan na Betsemes. Na ol i givim tu sampela graun i stap klostu long ol dispela taun. Dispela graun i gat gutpela gras bilong ol bulmakau na sipsip i ken kaikai.
60Na ol Israel i givim tu sampela taun i stap long graun bilong lain Benjamin. Nem bilong ol dispela taun i olsem, Geba na Alemet na Anatot. Na ol i givim graun i gat gutpela gras wantaim. Ol i givim 13 taun olgeta long ol lain famili bilong Aron.
61Ol Israel i pilai satu gen na makim 10-pela taun long ol arapela lain bilong Kohat. Ol dispela taun i stap long graun bilong hap lain Manase long hap san i go daun.
62Na ol i makim 13 taun long ol lain famili bilong lain Gerson. Ol dispela taun i stap long graun bilong Isakar na Aser na Naptali na dispela hap lain Manase i stap long graun Basan.
63Na ol i makim 12-pela taun long ol lain famili bilong lain Merari. Ol dispela taun i stap long graun bilong lain Ruben na Gat na Sebulun.
64Long dispela pasin ol i givim ol taun wantaim graun i gat gutpela gras long ol Livai.
65Sampela bilong ol dispela taun i stap long graun bilong lain Juda na Simeon na Benjamin. Na yu lukim pinis nem bilong ol. Ol i bin pilai satu na makim ol dispela taun.
66Sampela bilong ol dispela taun ol lain famili bilong lain Kohat i bin kisim, i stap long graun bilong lain Efraim.
67Sekem em i wanpela bilong ol dispela taun, na em i stap long ples maunten bilong Efraim. Em i wanpela taun ol Israel i bin makim bilong ol man i ken ranawe i go na hait long en. Na nem bilong ol arapela taun i olsem, Geser
68na Jokmeam na Bethoron
69na Aijalon na Gatrimon. Na taim ol Israel i givim ol dispela taun long ol Kohat, ol i givim ol wantaim graun i gat gutpela gras.
70Na sampela bilong ol dispela taun bilong ol Kohat, i stap long graun bilong hap lain Manase. Nem bilong ol dispela taun i olsem, Aner na Bileam. Na taim ol Israel i givim ol dispela taun long ol Kohat, ol i givim ol wantaim graun i gat gutpela gras.
71Sampela bilong ol taun ol Israel i givim long lain Gerson, i stap long graun bilong hap lain Manase. Nem bilong ol i olsem, taun Golan long distrik Basan, na taun Astarot.
72Na sampela bilong ol dispela taun i stap long graun bilong lain Isakar. Nem bilong ol i olsem, Kedes na Daberat

73na Ramot na Anem.
74Na sampela i stap long graun bilong lain Aser. Nem bilong ol i olsem, Masal na Apdon
75na Hukok na Rehop.
76Na sampela i stap long graun bilong lain Naptali. Nem bilong ol i olsem, taun Kedes long distrik Galili, na taun Hamon na taun Kiriataim. Na taim ol Israel i givim ol dispela taun long ol Gerson, ol i givim ol wantaim graun i gat gutpela gras.
77Sampela bilong ol dispela taun ol Israel i givim long lain Merari, em ol arapela lain Livai. Ol dispela taun i stap long graun bilong lain Sebulun na bilong lain Ruben na bilong lain Gat. Nem bilong ol taun i stap long graun bilong lain Sebulun i olsem, Rimono na Tabor.
78Na nem bilong ol taun i stap long graun bilong lain Ruben i olsem, Beser long ples drai na Jasa na Kedemot na Mefat. Graun bilong lain Ruben i stap long hap sankamap bilong wara Jordan klostu long taun Jeriko.
80Na nem bilong ol taun i stap long graun bilong lain Gat i olsem, Ramot long distrik Gileat na Mahanaim
81na Hesbon na Jaser. Na taim ol Israel i givim ol dispela taun long ol Merari, ol i givim ol wantaim graun i gat gutpela gras.