Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋtɔɔsʋtʋ I

Kʋtɔɔsʋtʋ I 29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ Tɑfiiti yɔɣɔtɑ sɑmɑɑ tɑɑ sɩ: Mɑ pǝyɑlʋ Sɑlʋmɔŋ kɛ Ɩsɔ lǝsɑɑ sɩ ɩ́ lɛɛtɩ mɑ lonte. Ɩlɛ ɩ kɛ́ pǝyɑɣɑ, ɩ tɑ nyǝntɑ pʋlʋ. Pǝyele tǝmlɛ sɔsɔɔlɛ kɛ pǝ tʋ-ɩ. Mpi tɔ, pǝ tɑɣɑ yʋlʋ kɛ ɩ ŋmɑɑkɩ kutuluɣu. Amɑ Ɩsɔ Tɑcɑɑ kɛ́.
2Mɑ kɑɑsɑ mɑ tǝɣɩ teu kɛ́, nɑ mɑ́ kpeɣeli mpi mpi pɑɑ ŋmɑnɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɔ. Pɑɑ wʋlɑ, nɑ liɣitee nyǝɣǝtʋ, nɑ nyǝɣǝlʋɣʋ mɑɣɑmɑɣɑ, nɑ pǝ kʋsɛɛmʋɣʋ, nɑ kpeŋkpelɑsɩ, nɑ liɣitee pɛɛ kʋkpɛɛtɛɛ, nɑ kɑcɔkɑ nyǝnɑ nnɑ ɑ teeki kɔkɔ tɔ. Nɑ nnɑ ɑ wɛnɑ ŋmɑlʋm kɛ wɑɑnɩ wɑɑnɩ tɔ. Nɑ pɛɛ kʋhʋlʋmɛɛ kɛ sɔsɔm.
3Ye pǝ kɑɑsɑ mɑ mɑɣɑmɑɣɑ mɑ wɛnɑʋ ɩsɩɩ wʋlɑ nɑ liɣitee nyǝɣǝtʋ, ɩlɛ mɑ hɑɑkɩ-tɩ sɩ pɑ́ ŋmɑnɑ mɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ. Mɑ sɔɔsǝɣɩ-tǝɣɩ pǝ tǝnɑ mpi mɑ tɛmɑ tɑɣɑnʋɣʋ sɩ pɑ́ ŋmɑnɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nte mɑ sɔɔlɑ teu tɔ pǝ tɔɔ.
4Mɑɑ hɑ Ofii tɛtʋ nyǝ́mɑ wʋlɑ kɛ tɔɔnǝnɑɑ nɩɩnʋwɑ (100) nɑ liɣitee nyǝɣǝtʋ kʋpɑntʋ kɛ tɔɔnǝnɑɑ ŋmʋnʋɣʋ nɑ nɩɩlɛ (240) nɑ pɑ́ mɑtɩ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ koloosi tɔɔ nɑ pǝ tɑɑ tɔɔ.
5Tɔʋ, nɔɔnɔɔ ɑwe kɑ́ hɑ Tɑcɑɑ kɛ wʋlɑ yɑɑ liɣitee nyǝɣǝtʋ nɑ luɣu kʋlʋmʋɣʋ. Ɩlɛnɑ cɑŋǝm tǝmɑ lɑtɑɑ lu Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ wontu?
6Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ kpekɑ nɑ pǝ tɛɛsɩ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ nɑ yoolɑɑ iyɑɣɑ (1000) nyʋɣʋ nyǝ́mɑ nɑ nɩɩnʋwɑ (100) nyʋɣʋ nyǝ́mɑ nɑ wulɑʋ tǝmlɑtɑɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ tisɑɑ sɩ pɑɑ hɑnɑ luɣu kʋlʋmʋɣʋ,
7kɛ wʋlɑ tɔɔnǝnɑɑ nɩɩnʋwɑ nɑ nɩɩtoso nɑ nɑɑnʋwɑ (170), nɑ wʋlɑ nyǝɣǝtʋ kɛ iyisi nɑɑnʋwɑ (10000), nɑ liɣitee nyǝɣǝtʋ kɛ tɔɔnǝnɑɑ ŋmʋnʋɣʋ nɑ nɩɩnʋwɑ (300) nɑ wɑɑlɩ, nɑ nyǝɣǝlʋɣʋ kʋsɛɛmʋɣʋ ɩsɩɩ tɔɔnǝnɑɑ nɑsǝtoso (600), nyǝɣǝlʋɣʋ mɑɣɑmɑɣɑ kɛ tɔɔnǝnɑɑ iyisi tooso (3000) nɑ pɑ́ lɑnɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tǝmlɛ.
8Ḿpʋ́ɣʋ́ lɛlɑɑ nɑ́ cɛlɑ liɣitee pɛɛ kɛ Kɛɛsɔŋ lʋlʋɣʋ tʋ Yehiyɛlɩ sɩ pɑ́ tʋ́ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ kpɑncoou tɑɑ.
9Lotu kʋlʋmtʋ kɛ mpɛ ɩnɩ pɑ tǝnɑ pɑ hɑnɑ pɑ kʋcɔɔŋ nɑ pɑ lɑŋɑ hʋlʋmɑɑ. Wulɑʋ Tɑfiiti mɑɣɑmɑɣɑ lɑŋlɛ kɑ hʋlʋmɑɑ kɛ́ pǝ tɩɩ fɛɩ.
10Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti sɑmɑ Ɩsɔ kɛ́ Ɩsɛɣɛlɩ sɑmɑɑ tǝnɑ kiŋ sɩ: Hɑɩ, Yɑkɔpʋ Ɩsɔ Tɑcɑɑ, yǝlɑɑ ɩ́ sɑŋɩ-ŋ tɑm tɔɔ.
11Nyɑɣɑlɛ sɔsɔ nɑ toŋ tʋ nɑ teeli tʋ nɑ tɑm tɔɔ tʋ. Nyɑ́ tǝnnɑ ɩsɔtɑɑ nɑ ɑtɛ nyǝm tǝnɑ. Nyɑɣɑlɛ kɑwulɑɣɑ tʋ nɑ pǝ tǝnɑ pǝ tʋ.
12Nyɑ́ hɑɑkǝnɑ wɛnɑʋ nɑ ń tʋɣɩ teeli nɑ ń ŋmɑkǝlɑ pǝ tǝnɑ. Nyɑ́ niŋ tɑɑ kɛ́ toŋ nɑ pǝsʋɣʋ wɛɛ sɩ ń lɑ nɑ pɑɑ ɑwe nyʋɣʋ kʋlɩ yɑɑ ɩ́ nyɔɔ toŋ.
13Pǝ tɔɔ kɛ́ tɑ Ɩsɔ tǝ́ sɑŋɩ-ŋ nɑ tǝ́ pʋɣʋlǝɣɩ nyɑ́ hǝtɛ sɔsɔɔlɛ.
14Mɑ nɑ mɑ yǝlɑɑ tǝ tɑ kɛ pʋlʋ. Pǝ́cɔ́ pǝ tɑɣɑ tɑ́ toŋ tɑɑ kɛ́ tǝ pǝsɑɑ nɑ tǝ́ hɑ-ŋ kʋcɔɔŋ ɩnɛ. Nyɑ́ hɑnɑ-tʋɣʋ pǝ tǝnɑ. Mpi n hɑ-tʋ tɔɣɔ tǝ hɑɑkɩ-ŋ.
15Tɑ́ nɑ tɑ́ cɑɑnɑɑ tǝ wɛ-ŋ teitei kɛ́ ɩsɩɩ mʋʋlɑɑ nɑ cɑɣɑlɑɑ, nɑ tɑ́ weesiŋ wɛ ɑtɛ cǝnɛɣɛ ɩsɩɩ ɩsotom, nɑɑni nɔɣɔlʋ ɩ fɛɩ.
16Tɑ Ɩsɔ Tɑcɑɑ tǝ kɑɑ wontu kɛ huɣule sɩ tǝ ŋmɑɑkɩ timpi tɩɩ sɛɛkɩ-ŋ tɔ, nɑ nyɑ́ hǝtɛ Nɑŋŋ nyǝntɛ tɑɑ. Nyɑ́ tǝnnɑ pǝ tǝnɑɣɑ mpʋ.
17Hɑɩ, mɑ Ɩsɔ, mɑ nyǝmɑ́ sɩ n mɑɣɑsǝɣɩ yǝlɑɑ lotunɑɑ tɑɑ hʋwɛɛ kʋŋmɛlɛɛ nɑ ń sɑŋ tɑmpɑnɑ tǝŋlɑɑ. Nɑ lotu kʋlʋmtʋ kɛ mɑ hɑnɑ-ŋ mɑ wɛnɑʋ. Mɑ nɑwɑ nyɑ́ yǝlɑɑ kotɑɑ sɩ pɑ hɑɑkɩ-ŋ mpʋ tɔtɔ nɑ lɑŋhʋlʋmlɛ.
18Hɑɩ, tɑ cɑɑnɑɑ Apǝlɑhɑm nɑ Ɩsɑɑkɑ nɑ Yɑkɔpʋ pɑ Ɩsɔ Tɑcɑɑ, yele nɑ nyɑ́ yǝlɑɑ lǝmɑɣɑsɛɛ wɛɛ nyɑ́ tɔɔ kɛ́ tɑm kɛ́ mpʋ.

19Hɑ mɑ pǝyɑlʋ Sɑlʋmɔŋ kɛ lotu kʋlʋmtʋ nɑ ɩ́ tɔkɩ nyɑ́ kʋsǝsɩɩtʋ nɑ nyɑ́ kʋsɛɣɛsǝtʋ nɑ nyɑ́ kiiŋ nɑ ɩ́ lɑkɩ-ɩ. Ɩ́ ŋmɑ́ kutuluɣu ŋku kʋ tǝmlɛ mɑ tɑɣɑnɑ ɩsǝntɔ tɔ.
20Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti tɑsɑ kotilɑɑ kɛ heeluɣu tɔtɔ sɩ: Ɩ́ sɛɛ mǝ Ɩsɔ Tɑcɑɑ kɛ ɩ́ nɑ tǝmlɛ. Ɩlɛnɑ pɑ tǝnɑ pɑ́ luŋ ɑkulɑ nɑ pɑ́ sɛɛ pɑ cɑɑnɑɑ Ɩsɔ Tɑcɑɑ nɑ pɑ́ hǝntɩ pɑ wulɑʋ kɛ ɑtɛ.
21Ḿpʋ́ɣʋ́ tɛʋ femɑ tɑnɑŋ, ɩlɛnɑ pɑ́ lɑ Tɑcɑɑ kɛ kɔtɑsɩ nsi kɔkɔ lusɑ sɩ tǝnɑ tɔ, nɑ nɔɣɔ kʋlʋmɑɣɑ kpɛntʋɣʋ nyǝnsɩ kɛ lɑtǝcɛnɑɑ iyɑɣɑ (1000), nɑ ɩwɑɑŋ kɛ iyɑɣɑ (1000), nɑ ɩwɛɛsɩ kɛ mpʋ tɔtɔ nɑ pǝ sʋlʋm. Hɑlǝnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ mpɑ pɑɑ kotɑɑ tɔ pɑ́ tɔɣɔ kɔtɑɣɑ tɔɣɔnɑɣɑ nɑ pǝ́ tɑlɑ-wɛ.
22Ɩlɛnɑ pɑ́ tɔɣɔ kʋyɑkʋ ŋkʋ nɑ pɑ́ nyɔɔ Tɑcɑɑ ɩsɛntɑɑ nɑ lɑŋhʋlʋmlɛ sɔsɔɔlɛ. Nɑ pɑ́ tɑsɑ Tɑfiiti pǝyɑlʋ Sɑlʋmɔŋ kɛ kɑwulɑɣɑ kpɑʋ kɛ tɔm nɑɑlɛ nyǝm. Nɑ pɑ́ pǝlɩ-ɩ nim nɑ Tɑcɑɑ hǝtɛ tɑɑ. Nɑ pɑ́ pǝlɩ nim kɛ Sɑtɔkɩ tɔtɔ, nɑ ɩ́lɛ́ ɩ́ pǝsɩ kɔtʋlʋ sɔsɔ.
23Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑlʋmɔŋ kpɑwɑ Tɑcɑɑ Kɑwulɑɣɑ kumte tɔɔ nɑ ɩ́ lɛɛtɩ ɩ cɑɑ Tɑfiiti lonte, nɑ ɩ kɑwulɑɣɑ tɔŋ teu nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ tʋnɑ-ɩ.
24Ɩlɛnɑ tɛtʋ tɔkǝlɑɑ nɑ yoolɑɑ nɑ Tɑfiiti pǝyɑlɑɑ lɛlɑɑ nɩɩnɑ-ɩ.
25Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ sɔɔsɑ ɩ nyʋɣʋ kɛ kʋsʋɣʋ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ ɩsɛntɑɑ. Nɑ ɩ́ yele nɑ ɩ kɑwulɑɣɑ hǝtɛ yɑɑ nɑ pǝ́ kǝlɩ ɩsɩɩ mpɑ pɑ lɑɑlɑ-ɩ Ɩsɛɣɛlɩ kɑwulɑɣɑ kumte tɔɔ kɛ́ cɑɣɑlɛ tɔ.
26Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kʋkpɛntʋɣʋ tɔɔ kɛ́ Sesee pǝyɑlʋ Tɑfiiti kɑ́ tɔɣɑ kɑwulɑɣɑ.
27Ɩ tɔɣɑ Hepǝlɔŋ ɩcɑtɛ tɔɔ kɛ́ pɩɩsɩ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ. Yosɑlɛm ɩcɑtɛ tɔɔ kɛ́ pɩɩsɩ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ tooso, nɑ sɩ́ kpɛntɩ nɩɩlɛ.
28Ɩ sǝpǝnɑ kpɑtǝlɑɣɑ kʋpɑŋkɑ kɛ́, nɑ toŋ nɑ teeli. Ɩlɛnɑ ɩ pǝyɑlʋ Sɑlʋmɔŋ lɛɛtɩ ɩ lonte.
29Pɑ ŋmɑɑ wulɑʋ Tɑfiiti tɔm kɑncɑɑlɑɣɑ nɑ tǝ tǝnɑɣɑ kɛ nɑlʋ Sɑmiyɛɛlɩ nɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ Nɑtɑŋ nɑ Kɑtɩ pɑ tɑkǝlɑsɩ tɑɑ.
30Sɩ tɑɑ kɛ́ pɑ kɛɛsɑ ɩ kɑwulɑɣɑ nɑ ɩ teeli nɑ ɩ tǝmɑ pǝ tɔm. Nɑ pǝ tǝnɑ mpi pǝ lɑpɑ Ɩsɛɣɛlɩ tɑɑ, nɑ Kɑwulɑsɩ lɛnsɩ tɑɑ tɔ.